Local Environment
 
กิจกรรม
ข่าวสารท้องถิ่น
ข้อมูลทางวิชาการ
ร่วมคุยร่วมคิด
คำถามที่พบบ่อย
E-Book
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ติดต่อเรา
ผังเว็บไซด์
อัลบั้มรูป
ระบบสืบค้น
กิจกรรม : ประจำเดือน สิงหาคม - กันยายน 2553
คำถาม คือ ให้บอกชื่อหน่วยงานราชการระดับกรมที่มี คำว่า ?ส่งเสริม? เป็นส่วนหนึ่งของชื่อ เท่าที่ทราบมาให้มากที่สุด

คำถาม คือ ให้บอกชื่อหน่วยงานราชการระดับกรมที่มี  คำว่า ส่งเสริม เป็นส่วนหนึ่งของชื่อ เท่าที่ทราบมาให้มากที่สุด

        1. โดย น.ส.มุจลินทร์  ภูนขัน  อบต. ไสไทย  8 หน่วยงาน

                  1. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
                  2. กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
                  3. กรมส่งเสริมการเกษตร
                  4. กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
                  5. กรมส่งเสริมสหกรณ์
                  6. กรมส่งเสริมการส่งออก
                  7. สำนักงานส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย
                  8. กรมพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน
       2. โดย นางกรรชรัช   พูลสมบัติ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม   16 หน่วยงาน

1.  กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

2.  กรมส่งเสริมการเกษตร

3.  กรมส่งเสริมสหกรณ์

4.  กรมส่งเสริมการส่งออก

5.  สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด

6.  กรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่น

7.  กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

8.  สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

9.  สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

10.  องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย

11.  สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้สูงอายุ

12.  สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานเยาวชนแห่งชาติ

13.  สถาบันส่งเสริมสุขภาพจิตคนไทย

14.  สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟแวร์แห่งชาติ

15.  สำนักงานส่งเสริมสวัสดิการครูและบุคลากรทางการศึกษา

16.  สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย

 

 
footer