Local Environment
 
กิจกรรม
ข่าวสารท้องถิ่น
ข้อมูลทางวิชาการ
ร่วมคุยร่วมคิด
คำถามที่พบบ่อย
E-Book
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ติดต่อเรา
ผังเว็บไซด์
อัลบั้มรูป
ระบบสืบค้น
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกวด กิจกรรม : ประจำเดือน สิงหาคม - กันยายน 2553
ผู้ส่งข้อมูลเข้าร่วมกิจกรรมประกวด กิจกรรม : ประจำเดือน สิงหาคม - กันยายน 2553 (เพิ่ม)
3. โดย  นายธนาวิทย์  ปานสงฆ์ หน่วยงานระดับกรม มีทั้งหมด 6 กรม ได้แก่
                 1. กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
                 2. กรมส่งเสริมการเกษตร
                 3. กรมส่งเสริมสหกรณ์
                 4. กรมส่งเสริมการส่งออก
                 5. กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
                 6. กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
                     ติดต่อ    130 ม.1 ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000
                     โทรศัพท์  084-7099745
                   E-mail :  t.pansong@hotmail.com
 
         4. โดย  นางสาวศศิศุภา บุญประเสริฐ มีทั้งหมด 6 กรม ได้แก่
                 1. กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
                 2. กรมส่งเสริมการส่งออก
                 3. กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
                 4. กรมส่งเสริมการเกษตร
                 5. กรมส่งเสริมสหกรณ์
                 6. กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
5. โดย  นางสาวเพ็ญจันทร์  คำบาง มีทั้งหมด 28 กรม ได้แก่

1.    กรมส่งเสริมวัฒนธรรม

2.   กรมส่งเสริมการส่งออก

3.   กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

4.   กรมส่งเสริมการเกษตร

5.   กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

6.   กรมส่งเสริมสหกรณ์

7.   กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

8.   กรมพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน

9.   สำนักส่งเสริมสุขภาพ

10. สำนักส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

11.  สถาบันส่งเสริมเทคโนโลยี (สสท.)

12. สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ

13.  สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ)

14.  สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  (สสว.)

15.  สำนักงานบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

16.  สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครู

17.  สํานักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

18.   สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพ และพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้สูงอายุ

19.   สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

20.  สถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม

21.   สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ

22.  สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

23.  สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานสตรีแห่งชาต

24.  สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ

25.  องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย

26.  สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

27.  สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี

28.  สำนักยุทธศาสตร์และส่งเสริมการบริหารราชการ

 

 

 
footer