Local Environment
 
กิจกรรม
ข่าวสารท้องถิ่น
ข้อมูลทางวิชาการ
ร่วมคุยร่วมคิด
คำถามที่พบบ่อย
E-Book
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ติดต่อเรา
ผังเว็บไซด์
อัลบั้มรูป
ระบบสืบค้น
เฉลยคำตอบกิจกรรมเรื่อง ?ชื่อนั้นสำคัญจริงๆนะ?
เฉลยคำตอบกิจกรรมเรื่อง ?ชื่อนั้นสำคัญจริงๆนะ?

รายชื่อหน่วยงานราชการระดับกรมที่มีคำว่า “ส่งเสริม” ในปัจจุบันมีอยู่ 10 หน่วยงาน ดังนี้

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

          1. สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้สูงอายุ

          2. สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

          3. กรมส่งเสริมการเกษตร

          4. กรมส่งเสริมสหกรณ์

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

          5. กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

กระทรวงพาณิชย์

          6. กรมส่งเสริมการส่งออก

กระทรวงมหาดไทย

          7. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กระทรวงอุตสาหกรรม

          8. กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

          9. สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

          10. สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
 
footer