Local Environment
 
กิจกรรม
ข่าวสารท้องถิ่น
ข้อมูลทางวิชาการ
ร่วมคุยร่วมคิด
คำถามที่พบบ่อย
E-Book
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ติดต่อเรา
ผังเว็บไซด์
อัลบั้มรูป
ระบบสืบค้น
Website counter

 
ตัวชี้วัด ร้อยละหลังคาเรือนที่น้ำสะอาดเข้าถึง
หน่วยวัด ร้อยละ
คำสำคัญ
สาระสังเขป ร้อยละของจำนวนหลังคาเรือนที่มีน้ำประปาใช้หรือผู้ใช้น้ำภายในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต่อจำนวนหลังคาเรือนทั้งหมด (จำนวนผู้ใช้น้ำคิดตามจำนวนมาตรวัดน้ำที่ติดตั้งตามบ้าน กรณีอาคารสูงเช่น คอนโดมิเนียมที่มีมาตรวัดน้ำรวมที่ใช้ร่วมกันหลายครัวเรือน จึงนับเป็นหนึ่งราย ค่าจะต่ำกว่าจริง แต่กรณีแยกเฉพาะผู้ใช้น้ำในพื้นที่ไม่ได้ ค่าจะสูงเกินจริง)
สูตรการคำนวณ รายเดือน
จำนวนหลังคาเรือนที่มีน้ำประปาใช้ /จำนวนหลังคาเรือนทั้งหมด x 100
รายปี
จำนวนหลังคาเรือนที่มีน้ำประปาใช้ (เดือนล่าสุด) x 100 / จำนวนหลังคาเรือนทั้งหมด (เดือนล่าสุด)
การแปลผลข้อมูล
ค่า/เกณฑ์มาตรฐาน  

ชื่อเกณฑ์มาตรฐาน

 
เจ้าของค่า/เกณฑ์มาตรฐาน  
แหล่งข้อมูล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ปรับปรุงคำอธิบายตัวชี้วัดล่าสุด 1 กรกฎาคม 2555
 
footer