Local Environment
 
กิจกรรม
ข่าวสารท้องถิ่น
ข้อมูลทางวิชาการ
ร่วมคุยร่วมคิด
คำถามที่พบบ่อย
E-Book
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ติดต่อเรา
ผังเว็บไซด์
อัลบั้มรูป
ระบบสืบค้น
Website counter

 
ตัวชี้วัด ค่าดัชนีคุณภาพน้ำ (WQI)
หน่วยวัด -
คำสำคัญ
สาระสังเขป การรายงานคุณภาพน้ำโดยรวม เป็นคะแนนค่าดัชนีคุณภาพน้ำเพียงค่าเดียว จากการนำผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำหลายตัวมาประเมินร่วมกัน โดยในปี พ.ศ.2554 ได้ปรับมาใช้เพียง 5 พารามิเตอร์ ได้แก่ ค่าออกซิเจนละลายน้ำ ค่าความสกปรกในรูปสารอินทรีย์ ค่าแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์ม ค่าแบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม และค่าแอมโนเนีย-ไนโตรเจน
สูตรการคำนวณ WQI = ค่าเฉลี่ยของคะแนน 5 พารามิเตอร์ (DO,BOD,TCB,FCB,NH3) - คะแนนพิเศษ
รายเดือน
ใช้ค่าต่ำสุดจากค่า WQI รายวัน เป็นตัวแทนรายเดือน
รายปี
ใช้ค่าต่ำสุดจากค่า WQI รายเดือน (ที่รายงานภายในปีนั้น) เป็นค่ารายปี
การแปลผลข้อมูล
ค่า/เกณฑ์มาตรฐาน 91-100 คุณภาพดีมาก
71-90 คุณภาพดี
61-70 พอใช้
31-60 เสื่อมโทรม
0-30 เสื่อมโทรมมาก**

ชื่อเกณฑ์มาตรฐาน

 
เจ้าของค่า/เกณฑ์มาตรฐาน  
แหล่งข้อมูล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ปรับปรุงคำอธิบายตัวชี้วัดล่าสุด 1 กรกฎาคม 2555
 
footer