Local Environment
 
กิจกรรม
ข่าวสารท้องถิ่น
ข้อมูลทางวิชาการ
ร่วมคุยร่วมคิด
คำถามที่พบบ่อย
E-Book
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ติดต่อเรา
ผังเว็บไซด์
อัลบั้มรูป
ระบบสืบค้น
Website counter

 
ตัวชี้วัด ร้อยละของข้อร้องเรียนที่แก้ไขสำเร็จ
หน่วยวัด ร้อยละ
คำสำคัญ
สาระสังเขป
จำนวนหลังคาเรือนทุกหลังที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่เทศบาล โดยจำนวนหลังคาเรือนอาจประกอบไปด้วย 1 ครอบครัว หรือ หลายครอบครัวรวมทั้งมีความสัมพันธ์ทางสายเลือด การรับเป็นบุตรบุญธรรม หรือการสมรสหรือไม่ก็ตาม
/ ร้อยละของจำนวนข้อร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อม ที่ก่อเหตุเดือดร้อนรำคาญแก่ประชาชนในพื้นที่ ที่แก้ไขแล้วเสร็จ ต่อจำนวนข้อร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อมทั้งหมด
สูตรการคำนวณ รายเดือน
จำนวนข้อร้องเรียนที่แก้ไขเสร็จ (เรื่อง) / จำนวนข้อร้องเรียนในเดือนนั้น (เรื่อง) x 100
รายปี
จำนวนข้อร้องเรียนที่แก้ไขเสร็จ(รวมทุกเดือน) / จำนวนข้อร้องเรียนทั้งหมด (รวมทุกเดือน) x 100
การแปลผลข้อมูล
ค่า/เกณฑ์มาตรฐาน -

ชื่อเกณฑ์มาตรฐาน

 
เจ้าของค่า/เกณฑ์มาตรฐาน  
แหล่งข้อมูล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ปรับปรุงคำอธิบายตัวชี้วัดล่าสุด 1 กรกฎาคม 2555
 
footer