Local Environment
 
กิจกรรม
ข่าวสารท้องถิ่น
ข้อมูลทางวิชาการ
ร่วมคุยร่วมคิด
คำถามที่พบบ่อย
E-Book
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ติดต่อเรา
ผังเว็บไซด์
อัลบั้มรูป
ระบบสืบค้น
Website counter
ศัพท์บัญญัติและนิยามสิ่งแวดล้อมหมวด L
คำศัพท์
คำแปล
ความหมาย
Laboratory audit inspection
การตรวจสอบประเมินห้องปฏิบัติการ
 
Laboratory sprit samples
ตัวอย่างแยกส่งห้องปฏิบัติการ
ตัวอย่างที่ถูกแบ่งเป็น2-3 ส่วนแล้วนำไปวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการมากกว่าหนึ่งแห่งเพื่อหาความถูกต้อง การแปรผัน และเปรียบเทียบผลวิเคราะห์ระหว่างห้องปฏิบัติการ
lachrymator
แลครีเมเตอร์
สารต่างๆที่สัมผัสกับดวงตาแล้วทำให้น้ำตาไหล
LADD
แอลเอดีดี
Lifetime average daily dose
Lag(growth) phase
ช่วง(เติบโต) แบบเล็ก
ช่วงต้นของขั้นตอนการเติบที่ปริมาณของจุลินทรีย์ยังไม่เพิ่มขึ้นทั้งๆที่ได้รับสารอาหารทั้งนี้เพาะจุลินทรีย์ยังต้องปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมนั้นๆ
Lag phase
ช่วงเล็ก
ช่วงต้นของขั้นตอนการเติบที่ปริมาณของจุลินทรีย์ ยังไม่เพิ่มขึ้นทั้งๆที่ได้รับสารอาหารทั้งนี้เพาะจุลินทรีย์ยังต้องปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมนั้นๆ
lagoon
สระ
สระสำหรับบำบัดน้ำเสียทั้งในรูปแบบแอโรบิกและแอนแอโรบิก
lagooning
การใช้สระ
เช่น การกักเก็บน้ำเสียด้วยสระ
lagrangian
ลากรานเกียน
ระบบการตรวจวัดและเก็บข้อมูล โดยที่ส่วนตรวจวัดของอุปกรณ์ตรวจวัดจะเคลื่อนที่ตามดัชนีที่จะตรวจวัด
Laminar flow
การไหลแบบลามินาร์
การไหลที่ราบเรียบไปตามผิวสัมผัส โดยไม่ความปั่นป่วนหรือไหลวน
Laminar velocity
ความเร็วลามินาร์
 
lamination
การแยกชั้น,การแบ่งชั้น
คุณสมบัติ เช่น แบ่งตามอุณหภูมิ ความหนาแน่น เรียกอีกอย่างว่า stratification
Land application
การประยุกต์บนดิน
การปล่อยน้ำเสียลงบนดินเพื่อการบำบัดน้ำเสียหรือการนำกลับมาใช้ใหม่
Land breeze
ลมบก
กระแสลมที่พัดจากพื้นที่ที่เป็นแผ่นดินไปสู่พื้นที่ที่เป็นน้ำ
Land disposal
การกำจัดบนดิน
การบำบัดน้ำเสียโดยระบายน้ำเสียกระจายบนพื้นดิน
Land disposal restrictions
ข้อจำกัดในการกำจัดบนดิน
กฎเกี่ยวกับความต้องการบำบัดของเสีย(เสี่ยง)อันตรายก่อนทิ้งบนดินเพื่อทำลายหรือไม่ให้มีการเคลื่อนที่ของส่วนประกอบของเสียเสี่ยงอันตรายลงสู่ดินและน้ำบาดาล
Land drain
การระบายน้ำจากพื้นที่
 
Land framing(of waste)
เกษตรกรรมจากของเสีย,เกษตรกรรมย่อยของเสีย,การเกษตรย่อยของเสีย
การยำของเสียทิ้งบนพื้นที่เกษตร เพื่อให้ย่อยสลายบนผิวดิน และอาจมีการเติมปุ๋ยลงไปเพื่อช่วยในการย่อยสลายของเสียให้รวดเร็วขึ้น
Land restoration
การคืนสภาพพื้นดิน
การคืนสภาพพื้นที่ให้เหมือนเดิมหรือเกือบเหมือนเดิม
Land treatment
การบำบัดโดยดิน
การบำบัดหรือการกำจัดน้ำเสียวิธีหนึ่งโดยกระจายลงบนดินหรือที่มีพืชคลุมอยู่
landfill
หลุมฝังกลบ,การฝังกลบ
การกำจัดขยะโดยการนำขยะมาเทบนพื้นที่ซึ่งเตรียมไว้ แล้วใช้ดินหรือวัสดุอื่นมากลบทับ
Landfill cell
เซลล์ฝังกลบ,ซองฝังกลบ
แต่ละส่วนที่ฝังกลบแล้ว ประกอบด้วยขยะและดินกลบของแต่ละวัน อาจเรียงต่อกันหรือซ้อนเป็นชั้นๆ
Landfill closure
การปิดงานฝังกลบ
การจบสิ้นภารกิจของงานฝังกลบในพื้นที่ ประกอบด้วยงานปกคลุมพื้นที่ งานระบายน้ำทิ้งรอบบริเวณพื้นที่ งานควบคุมแก๊สจากพื้นที่ฝังกลบ งานบำบัดน้ำชะละลายขยะ และงานเฝ้าตรวจสอบสภาพแวดล้อม
Landfill cover
วัสดุปิดทับ(ฝังกลบ)
สิ่งที่ใช้ปกคลุมพื้นที่ฝังกลบ
Landfill field capacity
ขีดความสามารถรับน้ำฝังกลบ
ค่าปริมาณน้ำอิ่มตัวในพื้นที่ฝังกลบ ซึ่งจะนำไปใช้คำนวณหาปริมาณของน้ำชะละลายขยะจากพื้นที่ฝังกลบ
Landfill gas
แก๊สหลุมฝังกลบ,แก๊สหลุมขยะ
แก๊สที่มาจากพื้นที่ฝังกลบ เกิดจากการย่อยสลายขยะเป็นส่วนใหญ่ เช่น มีเทน แอมโมเนีย ไฮโดรเจนซัลไฟด์
Landfill gas flare
ตัวเผาแก๊สหลุมฝังกลบ
เครื่องกำจัดแก๊สหลุมฝังกลบที่มีสมบัติเป็นเชื้อเพลิง โดยเผาแก๊สที่ออกมาให้หมด
Landfill gas migration
การเคลื่อนตัวของแก๊สหลุมฝังกลบ,การเคลื่อนย้ายของแก๊สหลุมฝังกลบ
การเคลื่อนตัวของแก๊สหลุมฝังกลบจากขยะภายในชั้นฝังกลบไปทั่วบริเวณพื้นที่ฝังกลบต้องอาศัยหลักวิศวกรรมเพื่อควบคุมการเคลื่อนที่ของแก๊สหลุมฝังกลบนี้
Landfill life
อายุหลุมฝังกลบ
อายุของพื้นที่หลุมฝังกลบขยะ ตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทั่งจบสิ้นการฝังกลบของพื้นที่นั้นก่อนที่จะนำพื้นที่หลุมฝังกลบนี้ไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ
Landfill liners
ชั้นดาดหลุมฝังกลบ
ชั้นซึมไม่ได้ภายใต้ชั้นหลุมฝังกลบเพื่อทำหน้าที่กันชะน้ำละลายขยะไม่ให้ปนไปกับน้ำใต้ดิน และป้องกันการรั่วกระจายของแก๊สออกจากหลุมฝังกลบ วัสดุที่ใช้ เช่น ดินเหนียว พลาสติกชนิดต่างๆ
Landfill water balance
ดุลน้ำหลุมฝังกลบ,ดุลน้ำหลุมขยะ
ค่าที่ใช้ในการศึกษาหาดุลยภาพของปริมาณน้ำเข้าออกพื้นที่หลุมฝังกลบขยะ
landscape
ภูมิทัศน์,ภูมิภาพ
ลักษณะ รูปแบบและโครงสร้างเฉพาะของพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ รวมถึงส่วนประกอบทางชีววิทยา สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ผลจากกิจกรรมมนุษย์ หรือรูปแบบสังคม การรวมกลุ่มและการเกิดรูปแบบคล้ายๆกันในพื้นที่ทีมีปฏิสัมพันธ์ของระบบนิเวศ
Landscape characterization
ภูมิทัศน์ลักษณะเฉพาะ,ภูมิภาพลักษณะเฉพาะ
เอกสารแสดงลักษณะและรูปแบบของส่วนประกอบที่สำคัญของภูมิทัศน์
Landscape ecology
นิเวศวิทยาภูมิทัศน์,นิเวศวิทยาภูมิภาพ
การศึกษารูปแบบการกระจายของชุมชน และระบบนิเวศกระบวนการทางนิเวศ ที่มีผลกระทบต่อรูปแบบและการเปลี่ยนรูปแบบ และกระบวนการตลอดช่วงเวลา
Landscape indicator
ตัวบ่งชี้ภูมิทัศน์,ตัวบ่งชี้ภูมิภาพ
การตรวจวัดทางภูมิทัศน์ ได้แก่ การคำนวณจากพื้นที่หรือข้อมูลควบคุมระยะไกล เพื่อใช้อธิบายรูปแบบของการใช้ที่ดินและสิ่งคลุมดินบนพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ ตัวบ่งชี้ทางภูมิทัศน์อาจมีประโยชน์ในการวัดการเสื่อมทางสิ่งแวดล้อม เช่น การแยกส่วนของป่าไม้
Land-sea breeze
ลมบกลมทะเล
 
Langelier Index,LI
ดัชนีแลนเจเลียร์,แอลไอ
ดัชนีแสดงสมดุลของพีเอชในน้ำขึ้นอยู่กับปริมาณของแคลเซียมและสภาพด่าง ใช้ในการปรับสภาพน้ำเพื่อป้องกันการกัดกร่อนและการเกิดตะกรันในน้ำ
Lapse rate
อัตราการลดอุณหภูมิ,อัตราแลพส์
โดยทั่วไปแบ่งออกเป็น environmental lapse rate และ adiabatic lapse rate
Large quantity generator
ผู้ผลิต(ของเสีย)รายใหญ่
แหล่งกำเนิดของเสียอันตรายจากอุตสาหกรรม เกษตรกรรมขนาดใหญ่ เช่น มีของเสียอันตรายที่มีปริมาณมากกว่าหนึ่งตันต่อเดือน
Large water system
ระบบประปาขนาดใหญ่
ระบบประปาที่สามารถรองรับลูกค้าได้มากกว่า 50,000 ราย
larva
ตัวอ่อน
ตัวอ่อนหรือเมื่อยังเป็นไข่
LAS
แอลเอเอส
Linear alkyl sulfonate
Laser induced fluorescence
ฟลูออเรสเซนซ์แบบเลเซอร์เหนี่ยวนำ
วิธีวัดปริมาณสัมพันธ์ของดิน และ หรือน้ำใต้ดินโดยใช้อุปกรณ์รับรู้ ณ ที่เดิม
latency
เวลาแฝง
ระยะเวลาเริ่มต้นตั้งแต่การสัมผัสสารเคมีจนถึงเวลาที่เริ่มปรากฏผลเป็นพิษ
Latent heat
ความร้อนแฝง
ปริมาณความร้อนที่ถูกดูดกลืนเข้าไปหรือถูกปลดปล่อยออกมาระหว่างการเปลี่ยนสถานะ
lateral
ท่อแขนง
 
Lateral sewer
ท่อระบายแขนง
ท่อระบายที่รับน้ำเสียจากท่อระบายอาคาร
 
                                                                         
 
 
footer