Local Environment
 
กิจกรรม
ข่าวสารท้องถิ่น
ข้อมูลทางวิชาการ
ร่วมคุยร่วมคิด
คำถามที่พบบ่อย
E-Book
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ติดต่อเรา
ผังเว็บไซด์
อัลบั้มรูป
ระบบสืบค้น
Website counter
ศัพท์บัญญัติและนิยามสิ่งแวดล้อมหมวด M
คำศัพท์
คำแปล
ความหมาย
MAC
เอ็มเอซี
Maximum allowable concentration
macrophyte
มาโครไฟต์
พืชขนาดใหญ่ หรือพืชขยายพันธุ์เร็ว เช่น ฝนตกชะวา หรือพืชไมยราพยักษ์
macroporous
พรุนหยาบ
 
Macroscopic organisms
สิ่งมีชีวิตที่มองเห็นได้ด้วยตาเปล่า
สิ่งมีชีวิตขนาดใหญ่พอที่สามารจะมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า โดยไม่ต้องใช้กล้องจุลทรรศน์
MACT
เอ็มเอซีที
Maximum achievable control technology
Magnetic separation
การแยกด้วยแม่เหล็ก
เครื่องแยกเหล็กโดยอาศัยระบบสนามแม่เหล็กไฟฟ้า ทำหน้าที่แยกเหล็กออกจากขยะประกอบด้วยสายพานลำเลียงขยะและเครื่องแม่เหล็กไฟฟ้าเป็นหลัก
Magnetic stirrer
เครื่องกวนแม่เหล็ก
เครื่องกวนในห้องปฏิบัติการ โดยใช้แท่งแม่เหล็กจุ่มในน้ำ ซึ่งจะหมุนเนื่องจากการการสลับขั้วแม่เหล็กด้วยกระแสไฟฟ้าของเครื่องกวน
Main canal
คลองหลัก
คลองที่รับน้ำจากแหล่งน้ำเพื่อส่งไปยังระบบส่งน้ำชลประทาน
Main channel
ร่องน้ำ
กึ่งกลางส่วนที่ลึกที่สุดของลำน้ำหรือร่องน้ำเป็นส่วนที่สามารถใช้เดินเรือได้
Main sewer
ท่อระบายหลัก
ท่อระบายหลักซึ่งมีท่อกิ่งต่อเชื่อม
Main vent
ท่อระบายอากาศหลัก
ท่อระบายอากาศใหญ่ในระบบท่อสุขภัณฑ์
Main – line meter
มาตรท่อหลัก
มาตรวัดปริมาณน้ำซึ่งติดตั้งไว้กับท่อจ่ายน้ำหลัก
maintenance
การบำรุงรักษา
 
Major stationary source
แหล่งกำเนิดหลัก(มลพิษ) อยู่กับที่
 
Make-up water
น้ำชดเชย
น้ำที่เติมเข้าในระบบใช้น้ำหมุนวียน เพื่อแทนที่น้ำที่ขาดหายไปจากการระเหย การรั่วซึมหรือระบายทิ้ง
malignant
ร้าย-ร้ายแรง
ร้ายแรงหรือรุนแรงมากซึ่งทำให้ตาย หรืออาจเป็นอันตรายถึงชีวิตได้
management
การจัดการ
การวางแผน การปฏิบัติ และการประเมินการทำงาน
Management system
ระบบการจัดการ
โครงสร้างหรือระบบที่ไม่เน้นด้านเทคนิคประกอบด้วยนโยบาย วัตถุประสงค์ หลักการ อำนาจการสั่งการ หน้าที่ ความรับผิดชอบและแผนปฏิบัติการขององค์กร เพื่อเป็นแนวทางในการทำงาน การผลิตและการบริการ
Management system review
การทบทวนระบบการจัดการ
การประเมินข้อมูลเชิงคุณภาพ ของข้อมูลที่ได้จัดเก็บจากการปฏิบัติการ เพื่อตรวจสอบคุณภาพของโครงสร้างการจัดการ นโยบายการปฏิบัติ และกระบวนการ เพื่อความมั่นใจว่าข้อมูลที่ได้มานั้นมีคุณภาพที่ดี
Managerial controls
การควบคุมการจัดการ
วิธีการควบคุมมลพิษจากแหล่งกำเนิดไม่เป็นจุด โดยมีพื้นฐานการตัดสินใจจากการจัดการของเสียทางการเกษตรหรือประยุกต์ใช้เวลาหรืออัตราการใช้สารเคมีทางการเกษตร
Mandatory recycling
การบังคับนำกลับมาใช้
โครงการซึ่งอาจออกเป็นกฎหมายบังคับให้มีการแยกของที่สามารถนำกลับมาใช้ได้อีกออกจากขยะก่อนที่จะนำไปเผาหรือทำการฝังกลบ
Manganese bacteria
แบคทีเรียแมงกานีส
แบคทีเรียชนิดหนึ่ง ซึ่งสามารถใช้แมงกานีสในการดำรงชีพ และปล่อยแมงกานีสไฮดรอกไซด์ออกมา
manhole
บ่อตรวจ
บ่อติดตั้งเป็นระยะในระบบท่อระบาย เพื่อใช้เป็นจุดเชื่อมท่อและลงไปบำรุงรักษาท่อ
manifest
บัญชีขนส่ง(ของเสีย)
บัญชีขนส่งของเสีย ซึ่งต้องแสดงเป็นรายการระบุลักษณะ สมบัติ ปริมาณและแหล่งที่มาของชองเสียนั้น โดยมีผู้รับผิดชอบหรือผู้นำของเสียมาเซ็นชื่อรับผิดชอบ พร้อมทั้งอธิบายวิธีการกำจัดของเสียต่อไปด้วย
Manifest system
ระบบบัญชีขนส่ง(ของเสีย)
บัญชีขนส่งของเสีย ซึ่งต้องแสดงเป็นรายการระบุลักษณะ สมบัติ ปริมาณและแหล่งที่มาของชองเสียนั้น โดยมีผู้รับผิดชอบหรือผู้นำของเสียมาเซ็นชื่อรับผิดชอบ พร้อมทั้งอธิบายวิธีการกำจัดของเสียต่อไปด้วย
manifold
ท่อร่วมรับน้ำ
ท่อขนาดใหญ่ซึ่งมีท่ออนุกรมขนาดเล็กมาเชื่อมต่อ;ท่อซึ่งมีช่องสำหรับต่อท่อหลายๆจุด
Manning roughness coefficient
สัมประสิทธิ์ความหยาบของผิวแมนนิ่ง
สัมประสิทธิ์ความหยาบที่ผิว กำหนดขึ้นโดยนายแมนนิ่ง
manometer
มาตรความดันของไหล,แมนอมิเตอร์
เครื่องมือวัดความดันแบง่ายๆๆประกอบด้วยหลอดแก้วรูปตัวยู บรรจุปรอทหรือสารอื่นความแตกต่างของความดันในแขนทั้งสองข้างของหลอด ดูได้จากความสูงของของเหลว
manual
คู่มือ,ใช้คน(ควบคุม)
 
Manual separation
การแยก(ขยะ)ด้วยรงคน
การแยกชนิดหรือประเภทของขยะโดยคนในบ้านหรือที่ทำงาน เช่น แยกเศษกระดาษออกจากขยะสำนักงาน แยกเศษอาหารออกจากขยะครัว
Manual sorting
การคัดแยก(ขยะ)ด้วยแรงคน
การคัดแยกของชนิดต่างๆออกจากขยะด้วยแรงคน เช่น แยกกระดาษ เศษไม้ โลหะ เศษอาหาร
Manufacture’s formation
สูตรผลิตภัณฑ์
รายชื่อสารประกอบหรือส่วนประกอบต่างๆของผลิภัณฑ์ที่แจ้งโดยผู้ประกอบการเกี่ยวกับสารเคลือบ สารฆ่าศัตรูพืชและสัตว์ หรอสารอื่นๆ
Manufacturing waste
ของเสีย(จาก)การผลิต
ของเสียจากกระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรมซึ่งต่างจากน้ำทิ้งจากครัวเรือนหรือน้ำจากการชะล้าง เรียกอีกอย่างว่า industrial waste
Manufacturing wastewater
น้ำเสีย(จาก)การผลิต
ของเสียจากกระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรมซึ่งต่างจากน้ำทิ้งจากครัวเรือนหรือน้ำจากการชะล้าง เรียกอีกอย่างว่า industrial waste
Manure
มูลสัตว์,ปุ๋ยคอก
 
Map cluster
แผนที่แบบกลุ่ม
สภาวะที่สร้างขึ้นเมื่อมีลักษณะภูมิประเทศจำนวนมากและหนาแน่นอยู่บนแผนที่
Margin of exposure, MOE
ขอบเขตการสัมผัส
เป็นการบอกว่าระดับการสัมผัสสูงกว่าระดับที่ปลอดภัยเป็นจำนวนกี่เท่า
Margin of safety
ขอบเขตความปลอดภัย
ค่าความปลอดภัยซึ่งเป็นอัตราส่วนของการได้รับสัมผัสกับขนาดของวัตถุอันตราย ซึ่งไม่ก่อให้เกิดอันตรายเมื่อได้รับตลอดชีวิต
Marine aerosol
ละอองลอยจากทะเล
ละอองลอยที่เกิดจากทะเล มีเกลือแกงเป็นองค์ประกอบสำคัญ
Marine boundary layer
ชั้นขอบเขตทะเล
 
Marine deposit
ตะกอนทับถมกันทะเล
 
Marine outfall
จุดระบายทิ้งทะเล
 
Marine sanitation device
อุปกรณ์สุขาภิบาลทางทะเล
อุปกรณ์หรือกระบวนการใดๆที่ติดตั้งบนเรือเพื่อรับ กักเก็บ บำบัดหรือระบายน้ำเสียทิ้ง
Market outlets for recovered materials
ตลาดของใช้แล้ว
ตลาดขายของที่ใช้แล้ว นำกลับมาใช้อีก
marsh
หนอง,บึง
พื้นที่ชื้อแฉะ พืชจำพวกหญ้า กก อ้อ และต้นไม้ลำต้นเตี้ยๆเจริญเติบโตได้ หนองหรือบึงนี้อาจจะเป็นได้ทั้งน้ำจืดหรือน้ำเค็ม มีกระแสน้ำหรือไม่มีกระแสน้ำก็ได้
Marsh gas
แก๊สหนองบึง
เป็นชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งของแก๊สมีเทน ซึ่งเกิดจากการย่อยสลายสารอินทรีย์ในสภาวะไม่มีออกซิเจนตามหนองบึงต่างๆ
Mass balance
ดุลมวล
 
Mass balance analysis
การวิเคราะห์ดุลมวล
การวิเคราะห์ดุลมวลของระบบต่างๆ เช่น ระบบเผา ระบบผลิตขยะ ระบบการจัดการน้ำชะละลายขยะ โดยทั่วไปจะพิจารณาน้ำมวลเข้าและมวลออกของระบบดังกล่าว
 
 
footer