Local Environment
 
กิจกรรม
ข่าวสารท้องถิ่น
ข้อมูลทางวิชาการ
ร่วมคุยร่วมคิด
คำถามที่พบบ่อย
E-Book
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ติดต่อเรา
ผังเว็บไซด์
อัลบั้มรูป
ระบบสืบค้น
Website counter
ศัพท์บัญญัติและนิยามสิ่งแวดล้อมหมวด N
คำศัพท์
คำแปล
ความหมาย
nano
นาโน
ระดับ 10-9
nanofiltration
การกรองนาโน
การกรองอย่างละเอียดในระดับนาโนเมตร
nanotechnology
นาเทคโนโลยี
เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการสร้างการสังเคราะห์วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องจักร หรือผลิตภัณฑ์ ซึ่งมีขนาดเล็กมากในระดับนาเมตร เทียบเท่ากับระดับอนุภาคของโมเลกุลหรืออะตอม รวมถึงการออกแบบหรือการใช้เครื่องมือสร้างวัสดุที่อยู่ในระดับที่เล็กมาก หรือการเรียงอะตอมและโมเลกุลในตำแหน่งที่ต้องการได้อย่างแม่นยำและถูกต้อง
nappe
แนป,ลำน้ำพุ่ง
แผ่นน้ำที่พุ่งผ่านสันฝายหรือเขื่อน และตกลงสู่เบื้องล่างอย่างอิสระ มีผิวล่างและบนที่ชัดเจน
National ambient air quality standards NAAQS
มาตรฐานแห่งชาติคุณภาพอากาศในบรรยากาศ
มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศของรัฐบาลกลาง เช่น ที่กำหนดโดยอีพีเอ
National emissions standards for hazardous air pollutants}NESHAPS
มาตรฐานแห่งชาติของสารมลพิษอากาศ(เสี่ยง) อันตรายที่จุดปล่อย
มาตรฐานคุณภาพอากาศที่จุดปล่อยของรัฐบาลกลาง เช่น ที่กำหนดโดยอีพีเอ
National municipal plan
แผนเทศบาลแห่งชาติ
เป็นนโยบายที่เป็นความเห็นร่วมกันระหว่างรัฐบาลกลางและรัฐบาลท้องถิ่น เช่น ให้ชุมชนทุกชุมชนมีระบบบำบัดน้ำเสียประจำแต่ละชุมชนตามข้อกำหนดของกฎหมายน้ำสะอาดในสหรัฐอเมริกา
National oil and hazardous substance contingency plan, NOHSCP/NCP
แผนการจัดการสาร(เสี่ยง) อันตรายและน้ำมันแห่งชาติ
เป็นกฎหมายที่ออกโดยรัฐบาลกลางในการจำแนกประเภทของพื้นที่ตามแผนการจัดการสิ่งแวดล้อมประเภทต่างๆโดยเฉพาะกรณีคราบน้ำมัน
National pollutant discharge
ปริมาณการปล่อยสารมลพิษของแห่งชาติ
เป็นระบบหารควบคุมการปล่อยสารมลพิษในภาพรวมของประเทศโดยระบบหักลบจากการปล่อยสารพิษส่วนรวมระดับชาติซึ่งรวมแหล่งกำเนิดทั้งหมด
National priorities list, NPL
บัญชีลำดับความสำคัญของพื้นที่ปนเปื้อนสารพิษแห่งชาติ
บัญชีลำดับความสำคัญของพื้นที่ปนเปื้อนสารพิษแห่งชาติโดยมีวิธีการและกฎเกณฑ์ที่ระบุไว้ ในระบบการจัดลำดับความปนเปื้อน
National response center
ศูนย์รับแจ้ง(อุบัติภัยจากสารพิษ)แห่งชาติ
เป็นหน่วยงานกลางที่รับแจ้งหรือรับรายงานการพบอุบัติภัยจากสารพิษ เช่น คราบน้ำมัน การทิ้งสารพิษลงสู่สิ่งแวดล้อม ซึ่งจะทำให้คณะผู้ปฏิบัติการต่อต้ายสารพิษสามารถวางแผนการดำเนินงานและร่วมมือกับรัฐบาลท้องถิ่นได้อย่างถูกต้องและทันท่วงที
National responseteam, NRT
คณะทำงานรับแจ้งด้านสารพิษแห่งชาติ, เอ็นอาร์ที
เป็นคณะตัวแทนที่มาจากรัฐบาลกลางที่เป็นกลุ่มบุคลากรที่มีความรู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านทำหน้าที่ให้คำแนะนำด้านเทคนิคในการแก้ไขปัญหาเรื่องอุบัติภัยจากสารพิษ เช่น คราบน้ำมัน การทิ้งสารพิษลงสู่สิ่งแวดล้อม
National strike force
หน่วยต่อต้านภัยด้านสารพิษแห่งชาติ
เป็นคณะปฏิบัติการ ที่ได้รับการฝึกอบรมเพื่อทำหน้าที่แก้ไขปัญหาเรื่องอุบัติภัยจากสสารพิษ เช่น คราบน้ำมัน การทิ้งสารพิษลงสู่สิ่งแวดล้อม สำหรับในสหรัฐอเมริกาดำเนินงานโดยหน่วยยามฝั่งแห่งสหรัฐอเมริกา
Natural gas
แก๊สธรรมชาติ
แก๊สผสมที่ได้จากธรรมชาติทีไฮโดรคาร์บอนหลายชนิด มีองค์ประกอบหลักที่สำคัญ คือ มีเทน
Natural purification
การฟอกธรรมชาติ,การคืนสภาพธรรมชาติ
การที่น้ำในแหล่งน้ำมีลักษณะสมบัติที่ดีขึ้นอันเนื่องมาจากกระบวนการทางธรรมชาติ เช่น การเพิ่มออกซิเจนจากอากาศที่สัมผัสผิวน้ำ
Nautical mile
ไมล์ทะเล
หน่วยระยะทางที่ใช้วัดในทะเล หนึ่งหน่วยมีค่าเท่ากับ1,852 เมตร
Navigable waters
แหล่งน้ำเพื่อการเดินเรือ
แหล่งน้ำที่มีขนาดความลึกและความกว้างเพียงพอสำหรับการเดินเรือทุกประเภท
NB
เอ็นบี
ย่อมาจาก nitrifying bacteria หมายถึงแบคทีเรียที่ทำหน้าที่ออกซิไดซ์แอมโมเนียให้เป็นไนไตรท์หรือไนเตรท โดยกระบวนการไนทริฟิเคชัน ภายใต้ภาวะแอโรบิก เรียกอีกย่างหนึ่งว่าไนทริฟายเออร์
NDEBPR process
กระบวนการ NDEBPR
ย่อมาจาก nitrifying-denitrifying enhance biological phosphorus removal process หมายถึง กระบวนการกำจัดทั้งไนโรเจนและฟอสฟอรัสในระบบเดียวกัน มีทั้งสภาวะแอนแอโรบิก แอน็อกซิก และแอโรบิก
Neck
(พื้นดิน,ลำน้ำลัด) คอคอด
ส่วนของแผ่นดินที่เรียวแคบลงก่อนจะขยายใหญ่ขึ้น เช่น คอคอดกระหรือส่วนของลำน้ำที่เรียวแคบลงก่อนที่ขยายใหญ่ขึ้น
necrosis
นีโครซิส
การตายของเนื้อเยื่อหรือกลุ่มของเซลล์
Needle valve
วาล์วเข็ม,ลิ้นเข็ม
วาล์วซึ่งมีปลายน้ำออกเป็นรูปกลม และมีแท่งเข็มกลมเรียวเสียบสามารถระบายน้ำออกได้มากน้อยโดยการเลื่อนแท่งเข็มเข้าออก
Negative confining bed
ชั้นหินกันน้ำลงบาดาล
ชั้นหินแน่นทึบซึ่งป้องกันหรือชะลอการไหลลงสู่เบื้องลางของน้ำใต้ดิน
Negative head
เฮดลบ
การสูญเสียระดับน้ำมากกว่าระดับน้ำสถิต(กึ่งสุญญากาศ); สภาวะของความดันลบซึ่งเกิดขึ้นจากการอุดตันของเครื่องกรอง
Negative pressure
ความดันลบ
ความดันซึ่งน้อยกว่าความดันบรรยากาศปกติ
Negative pressure valve
วาล์วความดันลบ,ลิ้นความดันลบ
วาล์วระบายอากาศที่เปิดเมื่อความดันของน้ำเพิ่มขึ้น(เช่น มีการเปิดประตูน้ำ) ก่อนปริมาณอากาศสะสมจนเปิดเอง
Negative sort
การคัดแยกออก
การคัดแยกสิ่งที่ไม่ต้องการออกจากขยะเพื่อให้ขยะมีความเหมาะสมสำหรับป้อนเข้าเตาเผาหรือหมักทำปุ๋ย
Negative well
บ่อระบายลงบาดาล
บ่อบาดาลซึ่งเจาะผ่านชั้นหินกันน้ำลงบาดาลเพื่อให้น้ำระบายผ่านมายังบริเวณชั้นที่น้ำซึมผ่านได้ เรียกว่า บ่อดูดซับ (absorbing well) บ่อตาย (dead well) บ่อระบาย (drain well)
negotiations
การเจรจาตกลง
การเจรจาตกลงภายใต้กฎหมายเพื่อการจำแนกและตกลงกรณีค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม
nematocide
ยาฆ่าหนอน,ยาฆ่าไส้เดือนฝอย
สารเคมีที่มีฤทธิ์ฆ่าหนอนตัวกลมไม่มีปล้องหรือเนมาโทด
namatode
ไส้เดือนฝอย
หนอนที่มักปรากฏในน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดทางชีววิทยาจนดีเยี่ยมแล้ว
neoplasm
นีโอพลาสซึม
การมีเนื้อเยื่ออย่างใหม่เกิดขึ้นในพืชหรือสัตว์
nephelometer
เครื่องวัดความขุ่น
 
nephelometric
วิธีเนฟิโลเมทริก
วิธีวัดความขุ่นชองของเหลวหรือน้ำ โดยการสัดปริมาณแสงที่กระเจิงเนื่องจากความขุ่นในของเหลวหรือน้ำตัวอย่าง
Nessler tubes
หลอดเนสเลอร์
หลอดแก้วใสสำหรับเปรียบเทียบความเข้มของสีหรือความทึบแสง
Nesslerization
วิธีเนสเลอไรซ์
 
Net available head
เฮดใช้งาน,เฮดสุทธิที่มี
ความดันทั้งหมดของน้ำในท่อที่หักลบการสูญเสียแล้ว
Net calorific value
ค่าแคลอรีสุทธิ
ปริมาณความร้อนรวมหักออกด้วยความร้อนที่ใช้ในการระเหยน้ำที่มีอยู่ในเชื้อเพลิงและที่เกิดขึ้นระหว่างการเผาไหม้
Net consumptive use of water
ปริมาณสุทธิการใช้น้ำ
ปริมาณน้ำที่ต้องการใช้สำหรับการเกษตร เมื่อหักปริมาณที่ได้จากฝนแล้ว
Net head
เฮดสุทธิ
เฮดของน้ำหลังจากหักค่สสความสูญเสียต่างๆแล้ว
net heating value, NHV
ค่าความร้อนสุทธิ
ค่าความร้อนของขยะมีหน่วยเป็นกิโลจูลต่อกิโลกรัมขยะ นิยมใช้เป็นข้อมูลเพื่อบ่งชี้ความเหมาะสมที่จะกำจัดขยะโดยเตาเผา
 
 
footer