Local Environment
 
กิจกรรม
ข่าวสารท้องถิ่น
ข้อมูลทางวิชาการ
ร่วมคุยร่วมคิด
คำถามที่พบบ่อย
E-Book
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ติดต่อเรา
ผังเว็บไซด์
อัลบั้มรูป
ระบบสืบค้น
Website counter
ศัพท์บัญญัติและนิยามสิ่งแวดล้อมหมวด O
คำศัพท์
คำแปล
ความหมาย
Objective evidence
วัตถุประสงค์
การกำหนดวัตถุประสงค์เป็นลายลักษณ์อักษรซึ่งครอบคลุมถึงคุณภาพและปริมาณของกิจกรรมสามารถตรวจสอบและพิสูจน์ได้
Obligate aerobe
ต้องใช้อากาศ
เช่น obligate aerobic bacteria จะอยู่ในสภาพที่ไม่มีออกซิเจนอิสระไม่ได้เลย
observation
การสังเกต
กระบวนการเพื่อจำแนกปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยการสังเกต
Obukhov length
ความยาวโอบูคอฟ,ระยะโอบูคอฟ
ค่าแสดงความเสถียรภาพของบรรยากาศแบบหนึ่ง จะมีค่าเป็นบวกเมื่อบรรยากาศมีเสถียรภาพเป็นลบเมื่อบรรยากาศไม่เสถียรภาพ และเป็นศูนย์เมื่อบรรยากาศสะเทิน
Occasional storm
ฝนวิสามัญ
ปริมาณน้ำฝนที่สูงผิดปกติ ซึ่งจะตกครั้งหนึ่งในช่วง 10 หรือ 25 ปี
Occupational exposure
การสัมผัสเนื่องจากอาชีพ
การที่ผู้ปฏิบัติการได้รับสารพิษเข้าสู่ร่างกายหรือสัมผัสกับมลพิษจากอาชีพ
Occupational Safety and Health Administration, OSHA
สำนักงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย,โอชา
หน่วยงานของสหรัฐอเมริกาที่ดูแลในด้านความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยของพนักงาน
Ocean current
กระแสน้ำมหาสมุทร
กระแสน้ำไหลหมุนวียนประจำอยู่ในมหาสมุทรตามระบบเวลาและฤดูกาบแน่นอน
Ocean outfall
จุดระบายทิ้งทะเล
 
Octane number
เลขออกเทน
เลขที่ใช้แสดงความต้านทานการน็อกของเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องยนต์ที่ใช้หัวเทียนจุดระเบิด วัดได้โดยเทียบกับเชื้อเพลิงอ้างอิงในเครื่องยนต์ทดสอบซึ่งมีอยู่หลายชนิดเชื้อเพลิงและหลายวิธีทดสอบ ดังนั้นเลขออกเทนที่พูดถึงควรบ่งพร้อมกับวิธีใช้ ทั้งนี้อาจใช้ไอโซออกเทน(2,2,4-ไตรเมทิลเพนเทน) เป็นเชื้อเพลิงอ้างอิง เลขออกเทนอ้างอิงเท่ากับ100 หากใช้เฮปเทน(heptane) เลขออกเทนเท่ากับ 0
Octanol/water partition coefficient (Kow)
สัมประสิทธิ์ออกทานอลกับน้ำ
เป็นสัมประสิทธิ์แสดงอัตราส่วนความสามารถการละลายของสารในออกทานอลต่อน้ำ เป็นค่าที่บ่งบอกความสามารถในการดูดซับสารอินทรีย์ของดิน
odor
กลิ่น
กลิ่นจัดว่าเป็นมลพิษทางอากาศชนิดหนึ่งเกิดขึ้นจากหลายสาเหตุ ซึ่งมักทำให้เกิดปัญหาความเดือดร้อนรำคาญ
Odor control
การควบคุมกลิ่น
 
Odor forming compound
สารประกอบสร้างกลิ่น
สารที่ก่อให้เกิดกลิ่น โดยมากจะเป็นสารอินทรีย์ระเหยง่าย มักพบในแก๊สที่เกิดจากการฝังกลบขยะ
Odor intensity index
ดัชนีความเข้มกลิ่น
จำนวนครั้งที่ต้องเจือจางตัวอย่างอากาศให้มีปริมาตรเป็นสองเท่า จนกระทั่งถึงระดับที่รับรู้กลิ่น
Odor measurement
การวัดกลิ่น
 
Odor perception
การรับรู้กลิ่น
มนุษย์มีความไวในการรับรู้กลิ่นต่างกัน ซึ่งทำให้เกิดความรู้สึกเดือดร้อนรำคาญจากกลิ่นมากน้อยแตกต่างกันไปด้วย
Odor prediction
การคาดคะเนกลิ่น
การคาดคะเนกลิ่นที่อาจจะเกิดขึ้น ณ เวลาและสถานที่หนึ่งๆ
Odor threshold
ระดับเริ่มรับรู้กลิ่น,จุดหมดกลิ่น,เทรชโฮลด์กลิ่น
ความเข้มข้นต่ำสุดที่สามารถรับรู้กลิ่นได้โดยบุคคลที่มีฆานประสาท(ประสาทรับรู้กลิ่น) ในการรับรู้เรื่องกลิ่นที่ดี; จุดซึ่งหลังจากการเติมน้ำไร้กลิ่นลงไป จนทำให้หมดกลิ่นของตัวอย่างน้ำพอดี
OECD guidelines
เกณฑ์ของโออีซีดี
แนวทางวิเคราะห์ที่กำหนดขึ้นโดยOECD (Organization of Economic and Cooperative Development) แห่งสหประชาชาติ ที่เกี่ยวข้องกับสนธิสัญญาทางพิษวิทยา และความเสื่อมโทรมทางสิ่งแวดล้อม
Off-gas
แก๊สไหลออก
แก๊สที่ไหลออกจากระบบ เช่น ระบบฝังกลบ
Office paper
กระดาษสำนักงาน
เป็นกระดาษคุณภาพดี ใช้สำหรับคัดลอกเอกสาร แสดงผลข้อมูลจากคอมพิวเตอร์
Office waste
ของเสียสำนักงาน
ขยะจากสำนักงาน ส่วนใหญ่เป็นกระดาษ
Off-route
นอกเส้นทาง
การใดๆที่นอกเหนือหรือไม่เป็นไปจากที่กำหนดไว้
Off-route time
เวลานอกเส้นทาง
เวลาที่สูญเสียไปในช่วงเวลาทำงานปกติ เช่น ใช้เวลารับประทานอาหารเกินเวลา หรือเวลาที่ใช้ในการเก็บขยะที่อยู่นอกเส้นทางที่กำหนด
offset
ปรับแยกขนาน,ปรับเข้าหา
ท่อและอุปกรณ์ท่อที่ใช้สำหรับปรับแนวท่อหลบสิ่งกีดขวางไปในแนวอื่น แต่ทิศทางยังขนานกับแนวเดิม; ความแตกต่างระหว่างค่าที่วัดได้จริงกับค่าที่ตั้งเป้าหมายไว้
Offset policy
นโยบายการแทนที่
นโยบายที่ใช้ในการจัดการเกี่ยวกับการอนุมัติแหล่งกำเนิดมลพิษใหม่ในพื้นที่คุณภาพอากาศไม่ได้ตามมาตรฐานกำหนดที่ต้องไม่ทำให้มลพิษในพื้นที่เพิ่มขึ้นจากเดิม โดยการลดการปล่อยมลพิษของแหล่งกำเนิดที่มีอยู่เดิมมากกว่าการปล่อยมลพิษของแหล่งกำเนิดใหม่นั้น
Off-site
นอกพื้นที่
การนำขยะไปกำจัด ณ สถานที่อื่นซึ่งมิใช่แหล่งกำเนิด
Off-site migration
การแพร่กระจายออกนอกพื้นที่
การแพร่ของมลพิษออกจากพื้นที่ฝังกลบขยะ เช่น แก๊สหรือน้ำชะซึมขยะ
Offstream uses
การใช้น้ำนอกลำน้ำ
น้ำผิวดินหรือน้ำใต้ดินที่ถูกนำมาใช้ประกอบกิจกรรมต่างๆ
OHO
โอเอชโอ
ย่อมาจาก ordinary heterotropic organism ซึ่งหมายถึงสิ่งมีชีวิตที่พบเป็นปกติทั่วไปในระบบสลัดจ์ไวงาน หรือระบบเอเอสธรรมดามีบทบาทในการย่อยสลายสารคาร์บอนอินทรีย์ภายใต้ภาวะแอโรบิกให้กลายเป็นแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์กับน้ำ แล้วได้พลังงานมาใช้งาน
oil
น้ำมัน
 
Oil and gas waste
ของเสียจากการขุดเจาะ
ของเสียจากกระบวนการขุดเจาะแก๊สและน้ำมัน
Oil desulfurization
การลดกำมะถันในน้ำมัน
เป็นกระบวนการลดกำมะถันในน้ำมันก่อนการเผาไหม้เพื่อลดปริมาณการปล่อยซัลเฟอร์ไดออกไซด์จากโรงไฟฟ้า
Oil fingerprinting
ลายชี้บ่งที่มาของน้ำมัน
วิธีการที่ใช้ในการระบุตำแหน่งการรั่วซึมของน้ำมัน
Oil separation
การแยกน้ำมัน
การแยกน้ำมันจากน้ำหรือน้ำเสีย
Oil skimming
การกวาดฝ้าน้ำมัน
 
Oil spill
น้ำมันหก
อุบัติเหตุการรั่วไหลของน้ำมันสู่ผิวน้ำ ซึ่งสามารถควบคุมโดยการใช้สารเคมี การเผา การดูดซับ การจัดเก็บโดยอุปกรณ์/เครื่องจักร
Oil trap
ถังดักน้ำมัน
 
Old river
แม่น้ำเก่า,แม่น้ำปัจฉิมวัย
แม่น้ำซึ่งส่วนต่างๆผ่านการกัดเซาะหมดจนอยู่ตัวแล้ว
olefins
โอเลฟิน
ไฮโดรคาร์บอนที่ไม่อิ่มตัว มีพันธะคู่อย่างน้อย 1 แห่งในโมเลกุล เช่น เอทิลีน โพรพิลีน บิวทาไดอีน
Olfactery fatigue
การล้ากลิ่น
ภาวะในการสูญเสียความสามารถในการรับกลิ่นชั่วคราว
Oligotrophic lake
ทะเลสาบโอลิโกโทรฟิก
ทะเลสาบหรือแหล่งน้ำอื่นๆที่มีสารอาหารน้อยลักษณะที่เห็นได้คือพบแพลงตอนในปริมาณน้อย น้ำมีความใส และมีออกซิเจนละลายสูงในน้ำชั้นบน
OLR
โอแอลอาร์
Organic loading rate
ombrometer
 ออมโบรมิเตอร์
เกจหรือเครื่องมือวัดน้ำฝน
 
 
footer