Local Environment
 
กิจกรรม
ข่าวสารท้องถิ่น
ข้อมูลทางวิชาการ
ร่วมคุยร่วมคิด
คำถามที่พบบ่อย
E-Book
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ติดต่อเรา
ผังเว็บไซด์
อัลบั้มรูป
ระบบสืบค้น
Website counter
ศัพท์บัญญัติและนิยามสิ่งแวดล้อมหมวด Q

คำศัพท์
คำแปล
ความหมาย
QA
การประกันคุณภาพ
Quality assurance
QA/QC
การประกันคุณภาพ/การควบคุมคุณภาพ
Quality assurance/quality control
QC
การควบคุมคุณภาพ
quality control
Quantified data
ข้อมูลที่มีคุณสมบัติครบ
ข้อมูลที่ได้รับการดัดแปลงหรือปรับแก้ด้วยการประมวลผลทางคณิตศาสตร์ หรือสถิติ หรือผ่านการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
Qualified service
บริการที่มีคุณสมบัติครบ
การบริการที่สามารถสนองความต้องการของลูกค้าได้ทั้งในด้านเทคนิคและคุณภาพด้วยเอกสารการสั่งซื้อหรือความพึงพอใจของลูกค้า
qualitative
เกี่ยวกับคุณภาพเชิงคุณภาพ
คุณลักษณะ คุณสมบัติ ประเภทหรือระดับของคุณภาพของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
โดยอ้างถึงคุณสมบัติซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะว่าเป็นประเภทใดหรือดีอย่างไร
quality
คุณภาพ
 
Quality assurance project plan
แผนประกันคุณภาพโครงการ
เอกสารที่อธิบายถึงขั้นตอนการประกันและควบคุมคุณภาพที่จำเป็นตลอดจนกิจกรรมเทคนิคต่างๆเพื่อให้มั่นใจในประสิทธิภาพการดำเนินการตามเกณฑ์ที่กำหนด แผนนี้ประกอบด้วย4 ระดับ คือ 1)การจัดการโครงการ 2)การตรวจวัดและการเก็บข้อมูล 3) การประเมินผลและ 4)การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและการใช้ประโยชน์
Quality assurance, QA
การประกันคุณภาพ
การประกันคุณภาพผลผลิตหรือการให้บริการอย่างเป็นระบบครอบคลุมทั้งการวางแผนการดำเนินงาน การประเมินผล การรายงานและการปรับปรุงคุณภาพ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นว่าสินค้า หรือบริการเป็นไปตามมาตรการที่กำหนดหรือตรงตามความต้องการของลูกค้า
Quality assurance/ quality control, QA/QC
การประกันคุณภาพ/การควบคุมคุณภาพ
ระบบขั้นตอนการดำเนินการ การตรวจสอบ การตรวจประเมิน และการปรับปรุงเพื่อสร้างความมั่นใจในวิธีการดำเนินงานสูงสุดในด้านต่างๆ เช่น การวิจัย การตรวจติดตามสิ่งแวดล้อม
quality control, QC
การประกันคุณภาพ
การรักษาคุณภาพหรือผลผลิตหรือการให้บริการอย่างน้อยต้องไม่ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่ำสุดหรือตรงตามความต้องการของลูกค้า
Quality improvement
การปรับปรุงคุณภาพ
การจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินการโดยการส่งเสริมให้พนักงานได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการประเมินผลการจัดการการดำเนินงาน
Quality management
การบริหารคุณภาพ
ระบบการจัดการทั้งหมดขององค์กรที่คำนึงถึงนโยบายเชิงคุณภาพ ซึ่งครอบคลุมถึงแผนกลยุทธ์ การจัดการทรัพยากร และกิจกรรมอื่นๆ เช่น การวางแผน การดำเนินงาน และการประเมินผล
Quality system
ระบบคุณภาพ
ระบบคุณภาพที่อธิบายถึง นโยบาย วัตถุประสงค์ อำนาจหน้าที่ และบทบาท และแผนการดำเนินงานขององค์กรเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการดำเนินงาน ผลิตภัณฑ์และบริการขององค์กร ระบบเชิงคุณภาพจะบอกถึงกรอบของการวางแผน การดำเนินงาน และการประเมินผล การดำเนินงานขององค์กร และเป็นประโยชน์ในการประเมินและควบคุมคุณภาพ
quantitative
เกี่ยวกับปริมาณ,เชิงปริมาณ
ลักษณะเฉพาะซึ่งสามารถตรวจวัดได้โดยวัดจำนวน ขนาด หรือสามารถแสดงออกมาเป็นจำนวนหรือสัญลักษณ์ เป็นลักษณะที่บ่งชี้ได้ว่ามีมากเท่าใด
quantity
ปริมาณ,จำนวน
 
quench
1)ดับ,ระงับ
2)ชุบ
การหยุดกระบวนการหรือปฏิกิริยาอย่างรวดเร็วทันที
Quench chamber
ห้องลดความร้อน,ห้องเย็นเร็ว
ส่วนของอุปกรณ์ในระบบฟอกแก๊ส ซึ่งใช้การทำให้เย็นโดยการระเหยอย่างรวดเร็วด้วยการผ่านแก๊สเข้าไปสัมผัส กับหยดน้ำจำนวนมาก ก่อนนำเข้าสู่ระบบฟอกแก๊สต่อไป
Quench tank
ถังลดความร้อน.ถังเย็นเร็ว
ถังน้ำเอลดอุณหภูมิเศษคงเหลือจากเตาเผาหรือวัสดุที่ร้อนจากการบวนการผลิตในอุตสาหกรรม
Quench trough
รางลดความร้อน
รางน้ำเต็มสำหรับรองรับเศษตกค้างจากเตาเผา
quenching
1)การทำให้เย็นเร็ว
2)การชุบแข็ง
1)การลดอุณหภูมิอย่างรวดเร็ว โดยทั่วไปใช้เพื่อหยุดกระบวนการหรือปฏิกิริยาอย่างรวดเร็วทันที
2)การทำให้โลหะที่ร้อนอยู่เย็นตัวอย่างรวดเร็ว โดยการจุ่มโลหะลงไปในของเหลวหรือเป่าให้เย็นด้วยลม จุดประสงค์ก็เพื่อทำให้มีความแข็งแรงและปรับสภาพอย่างเหมาะสม
Quicklime
ปูนดิบ
ปูนที่ได้จากการเผาหินปูน องค์ประกอบส่วนใหญ่คือแคลเซียมออกไซด์
Quick – operating valve
วาล์วปิดเปิดเร็ว
ประตูน้ำ ซึ่งมีปลั๊กแบบหมุนได้และมีคันโยกสำหรับเปิดปิดรวดเร็ว
Quicksand
บ่อทรายดูด
 

 
 
footer