Local Environment
 
กิจกรรม
ข่าวสารท้องถิ่น
ข้อมูลทางวิชาการ
ร่วมคุยร่วมคิด
คำถามที่พบบ่อย
E-Book
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ติดต่อเรา
ผังเว็บไซด์
อัลบั้มรูป
ระบบสืบค้น
Website counter
ศัพท์บัญญัติและนิยามสิ่งแวดล้อมหมวด R
คำศัพท์
คำแปล
ความหมาย
R & D
อาร์แอนด์ดี
Research and development
rack
ตะแกรงราง
ตะแกรงสำหรับกำจัดขยะหยาบออกจากน้ำหรือน้ำเสีย มีลักษณะเป็นเหล็กเส้นหรือเหล็กแผ่นวางยาวขนานกัน
Rack rake
เครื่องคราดตะแกรงราง
 
RACM
อาร์เอซีเอ็ม
Reasonably available control measure
RACT
อาร์เอซีที
Reasonably available control technology
RAD
แรด
หน่วยวัดปริมาณกัมมันตรังสี
Radial outward flow
การไหลออกมาตามแนวรัศมี
 
Radial to impeller
ตามแนวรัศมีใบพัด
วัสดุที่ถูกสูบมีทิศทางการไหลตั้งฉากกับเพลาใบพัด
Radial well
บ่อรัศมี
บ่อบาดาลที่ท่อกรองฝังอยู่ในชั้นหินอุ้มน้ำตามแนวนอน
Radiant energy
พลังงานการแผ่รังสี
พลังงานที่ถูกส่งผ่านไปในรูปของการแผ่รังสีโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือพลังงานรังสีแม่เหล็กไฟฟ้าพลังงานจะดำรงอยู่ได้ในรูปพลังงานรังสีนี้อย่างเดียวเท่านั้น
radiation
การแผ่รังสี,รังสี
การปล่อยพลังงานจากแหล่งกำเนิดซึ่งพลังงานอาจเป็นคลื่น(เช่น แสง เสียง )หรือเป็นอนุภาคที่เคลื่อนที่(เช่น รังสีแอลฟา รังสีบีตา)
Radiation absorbed dose, RAD
ปริมาณการดูดกลืนกัมมันตรังสี,แรด
หน่วยบอกขนาดของรังสีที่ทำให้เกิดไอออนไนเซชันซึ่งถูกดูดกลืนเข้าไป หนึ่งแรดมีค่าเท่ากับการดูดกลืนพลังงาน 100 เออร์กต่อกรัมของวัตถุที่ได้รับรังสี
Radiation standards
มาตรฐานการแผ่รังสี
มาตรฐานกำหนดระดับความเข้มข้นสูงสุดของการสัมผัสหรือได้รับกัมมันตรังสีเพื่อป้องกันอันตรายต่อสาธารณชน
radical
อนุมูล
กลุ่มของอะตอมซึ่งสามารถคงสภาพไม่มีขั้วได้ขณะเกิดปฏิกิริยาเคมี พบมากในสารประกอบอินทรีย์
Radio frequency radiation
การแผ่รังสีความถี่วิทยุ
Non-ionizing electromagnetic radiation
Radio frequency,RF
ความถี่วิทยุ,อาร์เอฟ
 
Radioactive substance
สารกัมมันตรังสี
วัตถุกัมมันตรังสีหรือวัตถุที่สามารถแผ่รังสี
Radioactive waste
ของเสียกัมมันตรังสี
ของเยที่สามารถแผ่รังสี คลื่น หรือพลังงานได้ วัตถุกัมมันตรังสีจากเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์สถาบันวิจัย โรงพยาบาล มักรวมอยู่กับของเสียอันตราย
radioactivity
กัมมันตภาพรังสี
รังสีที่เกิดจากการแยกสลายของนิวเคลียสของอะตอมที่ไม่เสถียรและมีการปล่อยรังสีออกมา
Radioactivity decay
การสลายตัวของกัมมันตภาพรังสี
การเปลี่ยนสภาพของกัมมันตภาพรังสีจากนิวไคลด์หนึ่งสู่อีกนิวไคลด์หนึ่ง หรือเปลี่ยนไปสู่สภาพที่มีระดับพลังงานแตกต่างกันของนิวไคลด์เดิม การสลายตัวทุกขั้นตอนจะมีเวลาครึ่งชีวิตที่แน่นอน
Radioactivityshielding
เครื่องกำบังกัมมันตภาพรังสี, โล่กัมมันตภาพรังสี
อุปกรณ์หรือเครื่องมือที่สามารถดูดซับรังสีและสามารถป้องกันอันตรายของกัมมันตภาพรังสี เครื่องป้องกันการแผ่รังสีนิวเคลียร์จะต้องมีความหนาแน่นสูง และมีความหนาพอที่จะป้องกันการแผ่รังสี โดยเฉพาะรังสีแกมม่าได้
 
footer