Local Environment
 
กิจกรรม
ข่าวสารท้องถิ่น
ข้อมูลทางวิชาการ
ร่วมคุยร่วมคิด
คำถามที่พบบ่อย
E-Book
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ติดต่อเรา
ผังเว็บไซด์
อัลบั้มรูป
ระบบสืบค้น
Website counter
ศัพท์บัญญัติและนิยามสิ่งแวดล้อมหมวด S

คำศัพท์

คำแปล

ความหมาย

Sack holder

ที่ยึดถุงขยะ

โครงที่ใช้ยึดถุงขยะสำหรับใช้เก็บรวบรวมขยะและมีฝาปิดเปิดเพื่อกันสัตว์คุ้ยเขี่ย

Sack system

ระบบถุงขยะ

ระบบถังเก็บขยะที่ประกอบด้วยถุงพลาสติกหรือถุงกระดาษที่สามารถดึงออกจากถังเพื่อนำไปทิ้ง

sacrificer

โลหะล่อ

Cathodic protection

Sacrificial anode

ขั้วบวกล่อ

วัสดุที่ง่ายต่อการกัดกร่อน เมื่อติดตั้งวัสดุดังกล่าวทำให้การกัดกร่อนเกิดขึ้นที่แท่งวัสดุนั้น  ช่วยป้องกันไม่ให้เกิดการกัดกร่อนต่อท่อและอุปกรณ์ต่างๆ

saddle

1)ตอม่อรับท่อ

2)รัดแยก

1)โครงสร้างเหล็กหรือคอนกรีตใช้รองรับท่อที่วางลอยบนพื้นดิน

2)เหล็กรัดท่อสำหรับการต่อท่อเข้าอาคาร

Safe bearing capacity

ความสามารถรับน้ำหนักปลอดภัย,ขีดความสามารรับน้ำหนัก

น้ำหนักปกติที่พื้นดินหรือฐานรากสามารถรับน้ำหนักได้โดยปลอดภัย ปราศจากการทรุดตัวหรือการเคลื่อนที่ของดิน

Safe velocity

ความเร็วปลอดภัย

ความเร็วในการไหลที่ตะกอนแข็งยังคงสามารถเคลื่อนตัวไปได้  โดยไม่กัดเซาะพื้นผิวท่อ

Safe water

น้ำสะอาด , น้ำดื่มปลอดภัย

น้ำที่ปราศจากเชื้อโรคหรือสารพิษ  น้ำอาจมีกลิ่น รส สีหรือแร่ธาตุแต่ยังปลอดภัยต่อการใช้เป็นน้ำดื่ม

Safe yield

ปริมาณให้น้ำจำกัด

ปริมาณน้ำสูงสุดที่แหล่งน้ำสามารถจ่ายให้ในฤดูแล้ง

safener

สารระงับภัย

สารเคมีที่เติมในสารฆ่าแมลงเพื่อป้องพืชไม่ให้ได้รับอันตรายจากสารฆ่าแมลง

Safety bulb

ลูกยางนิรภัย

ลูกยางใช้ดูดสารเคมีในห้องปฏิบัติการ

Safety gate

ประตูนิรภัย

ประตูที่ติดตั้งในคลองที่มีน้ำสูงสำหรับปิดในกรณีฉุกเฉินเพื่อป้องกันน้ำไหลออกมาท่วมด้านนอก

Safety valve

วาล์วนิรภัย

วาล์วซึ่งเปิดโดยอัตโนมัติ เมื่อความดันภายในท่อสูงกว่าที่กำหนด เพื่อช่วยป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย

Sag curve

เส้นหย่อน ,เส้นตกท้องช้าง

DO sag curve

Sale packaging

บรรจุภัณฑ์เพื่อขาย

การห่อสิ่งของเพื่อป้องกันความเสียหาย หรือเพื่อระบุประเภทเพื่อการโฆษณาหรือเพื่อการขายสินค้า ใช้สำหรับบริการตามความต้องการของลูกค้า จากแหล่งผลิตจนถึงมือผู้บริโภค

Saline contamination

การปนเปื้อนน้ำเค็ม

การสูญเสียคุณภาพน้ำจืดเนื่องจากการแพร่ของน้ำเค็มมาปนเปื้อน

Saline spring

น้ำซับเค็ม

 น้ำซับที่มีปริมาณของโซเดียมคลอไรด์ หรือแร่ธาตุอื่นๆในปริมาณมากกว่าค่ามาตรฐาน

Saline water

น้ำเค็ม

น้ำที่มีสารละลายเกลือประมาณ 10,000 ถึง 33,000 มิลลิกรัมต่อลิตร

salmonella

แซลโมเนลลา

แบคทีเรียที่มีรูปแท่งจำนวนหนึ่งทำให้เกิดโรคแก่คนและสัตว์เลือดอุ่น

Sail method

วิธีวัดด้วยเกลือ

การวัดอัตราการไหลของน้ำในท่อปิด โดยฉีดสารละลายเกลือที่ทราบความเข้มข้นด้วยอัตราที่กำหนดจุดใดจุดหนึ่ง  หลังจากนั้นเก็บตัวอย่างของน้ำที่มีส่วนผสมของสารละลายเกลือทางด้านท้ายนำมาวิเคราะห์ แล้วคำนวณค่าอัตราการไหลได้โดยวิธีการเทียบอัตราส่วน

Salt spring

น้ำซับเค็ม

Saline spring

Salts

เกลือ

แร่ธาตุที่ละลายน้ำเมื่อผ่านอากาศ หรือดินทั้งผิวดินและดินชั้นล่างหรือจากชุมชนและอุตสาหกรรม

Salt-velocity method

วิธีวัดความเร็วด้วยเกลือ

Salt method

Salt-water intrusion

การแทรกของน้ำเค็ม

การแพร่กระจายของน้ำเค็มเข้าไปในแหล่งน้ำจืด  และทำให้แหล่งน้ำจืดเดิมเปลี่ยนสภาพเป็นน้ำเค็ม  อาจเกิดขึ้นได้ทั้งแหล่งน้ำผิวดินและแหล่งน้ำใต้ดิน

salvage

ของทิ้งยังใช้ได้,ซากทรัพย์

ของที่ได้จากขยะเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่

Sample size

ขนาดตัวอย่าง

จำนวนตัวอย่างทดลอง(เช่น ขนาดตัวอย่างทางสถิติ) เช่นตัวอย่างขนาด 10 หมายถึงการตรวจวัดจากตัวอย่างน้ำใต้ดิน 10 ตัวอย่างซึ่งอาจเป็นการเก็บตัวอย่างแบบผสมรวม

Sample statistic

ค่าสถิติตัวอย่าง

ค่าเชิงปริมาณตัวเลขที่บอกถึงคุณสมบัติของชุดข้อมูล

 
footer