Local Environment
 
กิจกรรม
ข่าวสารท้องถิ่น
ข้อมูลทางวิชาการ
ร่วมคุยร่วมคิด
คำถามที่พบบ่อย
E-Book
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ติดต่อเรา
ผังเว็บไซด์
อัลบั้มรูป
ระบบสืบค้น
Website counter
ศัพท์บัญญัติและนิยามสิ่งแวดล้อมหมวด W
คำศัพท์
คำแปล
ความหมาย
Wake
เวค
การเบี่ยงเบนของกระแสลมเนื่องจากการกีดขวางของอาคาร
Wake boundary
ของบเขตของเวค
ขอบเขตที่เกิดเวค เป็นพื้นที่ซึ่งเกิดเวคและอาจเกิดความเข้มข้นของสารมลพิษทางอากาศสูงกว่าที่ควร
Wall-fired boilers
หม้อไอน้ำแบบเปลวไฟจากผนัง
หม้อไอน้ำใช้ถ่านหินที่มีห้องเผาไหม้ติดตั้งหัวเผาไว้ที่ผนังทั้งสองด้าน
Wash water
น้ำล้าง
น้ำที่ใช้ล้างชั้นตัวกรองในเครื่องทรายกรองเร็ว
Washland area
พื้นที่น้ำท่วมถึง
พื้นที่ที่น้ำท่วมถึงตามธรรมชาติ ใช้ประโยชน์เป็นที่เก็บน้ำท่วมล้น
Wash-out
การชะล้างโดยฝน
Rain -out
Washout valve
วาล์วชะล้าง,วาล์วปล่อยล้าง
วาล์วที่ติดตั้งไว้ที่จุดต่ำๆของท่อเพื่อใช้ในการระบายตะกอนออกจากท่อ อาจเรียก blowoff valve
Wash-water gutter
รางระบายน้ำล้าง
รางสำหรับระบายน้ำที่ใช้ล้างทรายในเครื่องทรายกรองเร็ว
Wash-water rate
อัตราน้ำล้าง
อัตราการไหลของน้ำล้างที่อัดเข้าไปในเครื่องทรายกรองเร็ว
Wash-water tank
ถังล้างน้ำ
ถังสูงซึ่งน้ำถูกสูบเข้าไปในถังนั้นด้วยอัตราที่ทำให้น้ำเต็มถังในระหว่างการล้างทรายกรองเร็วและถังจะมีความสูงในระดับที่ทำให้น้ำล้างมีความดันคงที่ตลอดเวลา
Wash-water trough
รางระบายน้ำล้าง
รางสำหรับระบายน้ำที่ใช้ล้างทรายในเครื่องทรายกรองเร็ว
Waste battery acid
กรดจากแบตเตอรี
 
Waste buyers
ผู้ซื้อของเสีย
 
Waste categories
ชนิดของเสีย,ประเภทของเสีย
 
Waste characterization
ลักษณะของของเสีย
การแยกแยะส่วนประกอบของน้ำตามลักษณะสมบัติทางเคมีแลละทางจุลชีววิทยา
Waste chutes
ปล่องทิ้งของเสีย,ปล่องขยะ
 
Waste classification system
ระบบแยกประเภทของเสีย
 
Waste collection
การเก็บขนของเสีย
 
Waste collection authority
หน่วยราชการเก็บขนของเสีย,หน่วยงานรัฐเก็บขนของเสีย
 
 
footer