Local Environment
 
กิจกรรม
ข่าวสารท้องถิ่น
ข้อมูลทางวิชาการ
ร่วมคุยร่วมคิด
คำถามที่พบบ่อย
E-Book
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ติดต่อเรา
ผังเว็บไซด์
อัลบั้มรูป
ระบบสืบค้น
Website counter
รวมกฎหมายสิ่งแวดล้อมสำหรับผู้ปฏิบัติ
 

    
 
 
ชื่อหนังสือ : รวมกฎหมายสิ่งแวดล้อมสำหรับผู้ปฏิบัติ
ผู้เขียน : สมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย
ISBN : 974-93246-6-8
ปก / หน้า : ปกแข็ง / 1,323 หน้า
ขนาด : 220 x 300 มิลลิเมตร
ปีที่พิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2548
จัดพิมพ์โดย : สมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย
ราคาปก : 800.00 บาท
 
วิธีการสั่งซื้อ ติดต่อ สวสท.
 
  รายละเอียด
  ปัจจุบันกฎหมายหรือข้อบังคับเกี่ยวกับการอนุรักษ์และส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมถูกประกาศใช้จำนวนมาก
ซึ่งมีหลายหน่วยงานที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับการบังคับใช้กฎหมายเหล่านั้น ทั้งยังมีการปรับปรุงระบบราชการ
และจัดตั้งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขึ้นใหม่ หนังสือเล่มนี้จึงรวบรวมและจัดหมวดหมู่กฎหมาย
ตามลักษณะของการควบคุมมลพิษต่างๆ และแยกตามแหล่งกำเนิดมลพิษ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติมองเห็นภาพรวม
ของกฎหมายและง่ายต่อการนำไปใช้งาน
   
  สารบัญหนังสือ
  บทที่ 1    รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540     
  บทที่ 2    กระทรวง ทบวง กรม และองค์กรที่มีบทบาทในการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
  บทที่ 3    พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535
  บทที่ 4    มาตรฐานคุณภาพแหล่งน้ำ มาตรฐานคุณภาพน้ำเพื่อการบริโภค และการอนุรักษ์แหล่งน้ำดิบเพื่อการประปา
  บทที่ 5    มาตรฐานน้ำทิ้งและมาตรการการควบคุมการปล่อยทิ้ง
  บทที่ 6    มลพิษอากาศ เสียง และการสั่นสะเทือน
  บทที่ 7    การสาธารณสุข การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
  บทที่ 8    สารอันตราย
  บทที่ 9    เขตควบคุมมลพิษ เขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม
  บทที่ 10 การทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) และ แผนการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม
 
footer