Local Environment
 
กิจกรรม
ข่าวสารท้องถิ่น
ข้อมูลทางวิชาการ
ร่วมคุยร่วมคิด
คำถามที่พบบ่อย
E-Book
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ติดต่อเรา
ผังเว็บไซด์
อัลบั้มรูป
ระบบสืบค้น
Website counter
นิยาม "โฉนดชุมชน"

นิยาม "โฉนดชุมชน"

           คำว่า  "โฉนดชุมชน" เป็นคำใหม่ที่สังคมได้ยินมาไม่นาน หมายถึง หนังสืออนุญาตให้ชุมชนได้ใช้ประโยชน์ร่วมกันในการบริหารจัดการ การครอบครองทีดินเพื่อการอยู่อาศัยและการใช้ประโยชน์จากที่ดินของรัฐ เพื่อสร้างความมั่นคงในการอยู่อาศัยและการใช้ประโยชน์จากที่ดินของชุมชน ซึ่งชุมชนมีหน้าที่ต้องดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้โดยกฎหมานและระเบียบนี้

 

หลักเกณฑ์ของโฉนดชุมชน

           จะส่งเสริมให้ประชาชนาในชุมชนร่วมมือกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติ โดยการร่วมมือของคนทั้งชุมชนและเกิดกติกา และจะต้องถูกกำกับโดยชุมชน อาศัยหลักระบบสิทธิการจัดการร่วมกันของชุมชน โดยรูปแบบที่ดินโฉนดชุมชน คือ 

            1. เป็นการดำเนินการในพื้นที่ของรัฐที่มีปัญหาความขัดแย้งการถิอสิทธิการครอบครอง และที่ดินยังเป็นที่ดินของรัฐ

            2. ต้องเป็นชุมชนที่มีอยู่ก่อนระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีนี้บังคับใช้ไม่นอยกว่า 3 ปี

            3. ให้สิทธิชุมชนโดยการรับรองสิทธิทำกิน โดยคุ้มครองให้ทำการเกษตรกรรมและที่อยู่อาศัย เรียกว่า โฉนกชุมชนทั้งผืนและมอบให้ชุมชนเก็บรักษา แต่จะไม่ให้สิทธิกับปัจเจกหรือเฉพาะตัวบุคคล

            4. ต้องร่วมกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยไม่ให้มีการบุกรุกป่าเพิ่มเติม

            5. สามารถดำเนินการเพิกถอนได้ หากดำเนินการผิดระเบียบและเงื่อนไขการใช้ประโยชน์ที่ดิน

            6. รัฐเข้าไปพัฒนาคุณภาพชีวิตและร่วมมือกันสร้างความเข้มแข็งของชุมชน โดยมีชุมชนเป็นหลักในกการดำเนินการ

 

 สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดต่อขอรับคู่มือได้ที่

สำนักงานโฉนดชุมชน  ห้องประชุสุธีอากาศฤกษ์ ชั้นที่ 1

อาคารสำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โทร.0-2282-8530

 

ที่มา : วารสาร "ไทยคู่ฟ้า"ฉบับปฐมฤกษ์ ฉบับวันที่ 1 กรกฎาคม-กันยายน 2553  

          

 
footer