Local Environment
 
กิจกรรม
ข่าวสารท้องถิ่น
ข้อมูลทางวิชาการ
ร่วมคุยร่วมคิด
คำถามที่พบบ่อย
E-Book
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ติดต่อเรา
ผังเว็บไซด์
อัลบั้มรูป
ระบบสืบค้น
Website counter
ศัพท์บัญญัติและนิยามสิ่งแวดล้อมหมวด D
คำศัพท์
คำแปล
ความหมาย
DAF
ดีเอเอฟ,แดฟ
Dissolved air flotation
Daily average
ค่าเฉลี่ยประจำวัน
ค่าเฉลี่ยต่อวันของค่าที่ได้จากการสะสมเป็นระยะเวลานาน เช่น ตลอดปี
Daily cover
การกลบประจำวัน
การใช้วัสดุ เช่น ดินกลบปิดขยะในแต่ละวัน
Daily waste quantities
ปริมาณของเสียแต่ละวัน
 
Dalton’s law of patial pressure
กฎว่าด้วยความดันบางส่วนของดาลตัน
ความดันทั้งหมดของแก๊สหรือไอผสมตั้งแต่ 2 อย่างขึ้นไปจะเท่ากับผลบวกของความดันของแก๊สหรือไอแต่ละอย่างที่มีปริมาตรเท่ากับปริมาตรทั้งหมดของแก๊สผสม
dam
เขื่อน
 
Dam toe
ปลายตีนเขื่อน
ปลายทางด้านท้ายน้ำของฐานเขื่อน
Damage function
ฟังก์ชันความเสียหาย
ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณมลพิษท่ปล่อยออกที่ลดลงกับค่าความเสียหายของสิ่งแวดล้อมที่ปรับตามด้วย
damper
แดมเปอร์
อุปกรณ์ปรับความดันหรือปริมาณการไหลในท่อชนิดหนึ่ง
Dqngerous goods
สินค้าอันตราย
สินค้าที่ถูกระบุว่าอันตราย มีกฎหมายจำกัดวิธีการเก็บรักษาและขนส่ง รวมทั้งการกำจัดหรือทิ้ง
Darcy’s equation
สมการดาร์ซี
สมการที่ใช้อธิบายอัตราการซึมผ่านของไหลผ่านของแข็ง
Data aggregation
กลุ่มข้อมูล
การรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มพื้นที่เดียวกันและวิเคราะห์เป็นภาพรวมมากกว่าค่าเดี่ยว เช่น แผนที่ซึ่งแสดงข้อมูลสรุปตามเขตปกครองหรือพื้นที่รับน้ำ เป็นต้น
Datum level
ระดับมูลฐาน
ระดับซึ่งใช้เป็นมูลฐานในการคิดความสูงของจุดบนพื้นฐาน
Day tank
ถังรายวัน
ถังเก็บสารละลายเคมีที่เติมในระบบโดยเครื่องป้อนน้ำยา ถังรายวันมีปริมาตรเก็บสารละลายได้อย่างน้อยหนึ่งวัน
deactivation
การลดการไวงาน,ดีแอคติเวชัน
 
Dead man
สมอบก
สมอที่เจาะหรือเทซีเมนต์ยึดในพื้นดินเพื่อเป็นมวลถ่วงสำหรับแท่นเจาะเก็บตัวอย่างแบบกดตรง
Dead storage
ส่วนน้ำสำรองตายตัว,ส่วนน้ำเก็บตายตัว
น้ำส่วนที่อยู่ต่ำกว่าระดับปล่อยน้ำของอ่างเก็บน้ำ จึงไม่ถูกระบายออกมา และสามรถนำน้ำส่วนนี้ท่ใช้ที่ท้ายน้ำของอ่างเก็บน้ำได้
deamination
ดีอะมิเนชัน
การที่ไนโตเจนสูญเสียไป โดยแปรสภาพเป็นรูปแอมโมเนีย
Dead phase
ช่วงตาย,สภาวะตาย
ช่วงหลังของ growth succession ซึ่งมวลของจุลินทรีย์จะลดลงตามลำดับ
decant
การล้นริน
ระบายของเหลวหรือน้ำที่อยู่ส่วนบนออกหลังจากที่ปล่อยให้วัสดุหนักกว่า(ของแข็งหรือของเหลว)จมตัวลงแล้ว
decater
เครื่องล้นริน
 
Deceptive claim
การร้องเรียนเท็จ
 
dechlorination
การลดคลอรีน
การลดปริมาณบางส่วนหรือทั้งหมดของคลอรีนที่เหลืออยู่ในของเหลวโดยใช้กระบวนการทางเคมีหรือทางกายภาพ
decibel
เดซิเบล
หน่วยวัดความเข้มเสียงสัมพัทธ์มีค่าจาก0 ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดที่เริ่มได้ยินจนถึงระดับ 130 ซึ่งเป็นระดับที่ทำให้ปวดหู
Decision chart
แผนภูมิการตัดสินใจ
 
declination
การเบนลง
การลดลงหรือการเบนลงจากระดับเดิม
Declination growth phase
ช่วงการเจริญเติบโตลด,สภาวะเติบโตลด
ช่วงกลางของ growth succession ซึ่งการเพิ่มมวลของจุลินทรีย์เริ่มลดลง
decomposition
การสลายตัว
การสลายตัวของวัตถุที่มีครงสร้างซับซ้อน ให้เป็นสารที่มีโครงสร้างซับซ้อนน้อยลง โดยวิธีการทางเคมีหรือทางชีวภาพ
decocentretor
เครื่องลดข้น
เครื่องมือที่ใช้ในการแยกสารแขวนลอยที่เป็นของแข็งออกจากน้ำป้อนหม้อไอน้ำ
dedusting
การลดฝุ่น
การกำจัดฝุ่นหรือป้องกันฝุ่นมิให้แพร่กระจาย
dedustor
เครื่องลดฝุ่น,ดีดัสเตอร์
อุปกรณ์ลดหรือควบคุมฝุ่น
Deep-well pump
เครื่องสูบน้ำบาดาล
 
Deep-well turbine pump
เครื่องสูบน้ำบาดาลแบเทอร์ไบน์
 
deflocculation agent
การสลายหรือแตกฟล็อก
การทำให้ฟล็อกที่จับตัวกันเป็นก้อนในระบบบำบัดน้ำหรือน้ำเสียแตกออก อาจด้วยแรงเฉือนที่มากเกินไป
defluoridation
การลดฟลูออไรด์
การกำจัดฟลูออไรด์ส่วนเกิน ในน้ำดื่มเพื่อป้องกันฟันเป็นคราบสีน้ำตาล
defoamant
การลดฟอง
สารซึ่งใช้ในการควบคุม ป้องกันหรือทำลายฟองชนิดต่างๆส่วนใหญ่จะเป็นสารประกอบซิลิโคน
defoliant
สารทำให้ใบไม้ร่วง
สารฆ่าวัชพืช ทำให้ใบของต้นไม้และต้นอ่อนร่วง
degradation
การสลาย
การแตกตัวของสารประกอบเชิงซ้อนโดยวิธีเคมีหรือชีวภาพ ให้เป็นสารประกอบอย่างง่าย
Degradation potential
ศุกย์การสลาย
ระดับที่สารใดๆจะถูกสลายเป็นรูปแบบอย่างง่ายโดยแบคทีเรีย
degreasers
เครื่องลดไขมัน
เช่น solvent vapor degreasers(เครื่องลดไขมันด้วยไอทำละลาย)
degritting
การลดกรวดทราย
การลดกรวดทรายออกจากสลัดจ์ก่อนนำไปบำบัด
dehydration
การขจัดน้ำ
กระบวนการางเคมีหรือกายภาพ ที่น้ำซึ่งรวมตัวอยู่กับสารอื่นๆทั้งทางเคมีหรือทางกายภาพถูกแยกออกมา ; กระบวนการทางภูมิศาสตร์ในการผุกร่อนของหิน หรือดินในบริเวณที่น้ำแห้งไป และเกิดแร่ธาตุสารประกอบอื่นในบริเวณนั้น
De-inking
การลดหมึก
การกำจัดหมึกจากกระดาษเพื่อนำกลับมาใช้
Deionized water
น้ำลดประจุ
น้ำซึ่งผ่านกระบวนการลดประจุแล้ว
delisting
การถอดออกจากบัญชี
 
Delivery system
ระบบการส่ง
 
delta
ดินดอนสามเหลี่ยม
 
Demand factor
สัดส่วนอุปสงค์,สัดส่วนความต้องการ
ปริมาณความต้องการสูงสุดต่อปริมาณการป้อนมีกจะแสดงค่าเป็นร้อยละ
Demanganization
การลดแมงกานีส
การแยกสารประกอบแมงกานีสออกจากน้ำ
demineralization
การลดแร่ธาตุ
การลดปริมาณแร่ธาตุละลายน้ำโดยวิธีการทางกายภาพ ทางเคมี หรือทางชีวภาพ
demister
ตัวลดละอองไอ
 
demolition
การรื้อทำลาย
 
densification
การทให้หนาแน่น
 
footer