Local Environment
 
กิจกรรม
ข่าวสารท้องถิ่น
ข้อมูลทางวิชาการ
ร่วมคุยร่วมคิด
คำถามที่พบบ่อย
E-Book
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ติดต่อเรา
ผังเว็บไซด์
อัลบั้มรูป
ระบบสืบค้น
Website counter
ศัพท์บัญญัติและนิยามสิ่งแวดล้อมหมวด E
 
 
คำศัพท์
คำแปล
ความหมาย
Ebb current
กระแสน้ำลง
กระสน้ำที่เกิดขึ้นเมื่อระดับน้ำลง
Ebb tide
น้ำลง
การลดลงของระดับน้ำ เนื่องจากอิทธิพลของดวงจันทร์
EBS
อีบีเอส
ระบบที่ใช้แจ้งสาธารณชนเกี่ยวกับเหตุฉุกเฉินและปฏิบัติการเพื่อป้องกัน ระบบแพร่สัญญาณฉุกเฉินเป็นการใช้วิทยุและโทรทัศน์ ซึ่งจะทำงานเมื่อต้องการ อนุมัติโดยหน่วยงานจัดการเหตุฉุกเฉินประจำท้องที่
Eco-label
ฉลากเขียว,ฉลากนิเวศ
เครื่องหมายรับรองว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย โดยคำนึงถึงวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์
Eco-design
การออกแบบเชิงนิเวศเศรษฐกิจ
การปรับเปลี่ยนการออกแบบผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตให้ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
Ecological exposure
การสัมผัสทางนิเวศ
ผลกระทบที่เกิดจากการกระทำของมนุษย์หรือกิจกรรมตามธรรมชาติต่อสิ่งมีชีวิตและสภาพแวดล้อมที่ไม่มีชีวิต
Ecological indicator
ตัวชี้วัดทางนิเวศ
ลักษณะของระบบนิเวศที่เกี่ยวข้องหรือมาจากการวัดตัวแปรที่มีและไม่มีชีวิต ซึ่งสามารถให้ข้อมูลในเชิงปริมาณต่อโครงสร้างแลการทำงานด้านนิเวศ ตัวชี้วัดเป็นการวัดถึงบูรณภาพ และความยั่งยืน
Ecological integrity
บูรณภาพทางนิเวศ
ระบบการดำรงชพที่แสดงถึงบูรณภาพซึ่งเมื่อถูกรบกวนจะสามารถยืนยัน แก้ไขด้วยตัวเองจนกลับมาถึงสภาวะสุดท้ายที่เป็นสภาวะปกติของระบบนั้นๆ โดยสภาวะสุดท้ายที่ไม่ใช่จุดเริ่มต้นหรือเป็นตามธรรมชาติอาจเป็นที่ยอมรับว่าดีและเป็นปกติกก็ได้
Ecological /environmental sustainability
ความยั่งยืนทางนิเวศ /สิ่งแวดล้อม
การบำรุงรักษาองค์ประกอบและการทำงานของระบบนิเวศ สำหรับอนุชนรุ่นหลังในอนาคต
ecology
นิเวศวิทยา
ชีววิทยาสาขาที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสถานที่อยู่อาศัยและสิ่งแวดล้อม
Economic analysis
การวิเคราะห์เชิงเศรษฐศาสตร์
 
Economic ground water yield
ปริมาณให้น้ำบาดาลเชิงเศรษฐกิจ
อัตราสูงสุดที่คาดว่าจะสูบได้จากชั้นหินอุ้มน้ำตลอดในอนาคต โดยไม่ทำให้น้ำหมดไป หรือมีสมบัติทางเคมีเปลี่ยนไปมาก จนไม่คุ้มที่จะสูบอีกต่อไป
Economic incentives
สิ่งจูงใจเชิงเศรษฐกิจ
 
Economic model of production
แบบจำลองเศรษฐศาสตร์ของการผลิต
 
economizer
อีโคโนไมเซอร์,ตัวช่วยประหยัด
ตัวแลกเปลี่ยนความร้อนจากหม้อไอน้ำเพื่อทำน้ำป้อนหม้อไอน้ำให้อุ่นก่อนป้อนเข้าเครื่องทำให้เป็นการประหยัดเชื้อเพลิง
ecosphere
นิเวศมณฑล
ปริมณฑลที่ครอบคลุมสิ่งมีชีวิตบนดิน น้ำผิวดินและอากาศ
ecosystem
ระบบนิเวศ
วามสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันและกันในกลุ่มของสิ่งมีชีวิต และความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มของสิ่งมีชีวิตกับแหล่งที่อยู่ อาจเป็นระบบขนาดใหญ่ เช่นมหาสมุทร หรือขนาดเล็ก เช่น บึงหรือสระน้ำ ถ้าหากระบบมีความสัมพันธ์ที่สมดุลก็สามารถดำรงอยู่ได้เป็นระยะเวลายาวนาน แต่ถ้าขาดความสมดุล เช่น มีการปล่อยน้ำเสียลงในสระ ระบบนิเวศของสระก็จะเสียไป
Ecosystem structure
โครงสร้างระบบนิเวศ
ลักษณะประจำที่เกี่ยวข้องกับสถานะทางกายภาพขณะหนึ่งของระบบนิเวศ ตัวอย่างเช่น ความหนาแน่นของประชากรสปีชีส์ชนิดใดๆ ความอุดมสมบูรณ์หรือความสม่ำเสมอ และชีวมวลของพืชผล
ecotone
เขตรอยต่อ,เขตเชื่อมต่อ
แหล่งที่อยู่ที่สร้างโดยเรียงต่อกันของแหล่งที่อยู่ซึ่งต่างกันอย่างมาก ขอบของแหล่งที่อยู่เขตบริเวณนิเวศที่ขอบเขตของระบบนิเวศมากกว่าสองระบบมาบรรจบกัน
eddy
ไหลวน
การไหลหมุนวนของน้ำบริเวณริมหรือก้นทางน้ำ อันเนื่องจากสิ่งกีดขวางหรือลักษณะโครงสร้างของทางน้ำ
Eddy diffusion
การแพร่แบบเอ็ดดี
การแพร่ของอากาศในลักษณะการหมุนวนปั่นป่วน
Eddy-current separation
การแยกด้วยกระแสไหลวน
การใช้เทคโนโลยีแม่เหล็กไฟฟ้าในการแยกอลูมิเนียมจากโลหะผสม
eductor
อิดักเตอร์
เครื่องสูบของเหลวที่ทำงานภายใต้หลักการของการดึงดูดอากาศมาผสมกับของเหลวและพ่นออก
Effective concentration
8วามเข้มข้นประสิทธิผล
 
Effective head
เฮดประสิทธิผล
เฮดที่มีอยู่สำหรับการผลิตพลังงานหลังจากหักการสูญเสียต่างๆออกไปแล้ว
Effective rainfall
ประมาณฝนประสิทธิผล
ฝนที่มากพอให้เกิดน้ำท่า
Effective size
ขนาดประสิธิผล
ขนาดตะแกรงที่เม็ดวัตถุจำนวนความน่าจะเป็นร้อยละ10 โดยน้ำหนักหลุดผ่านไปได้
Effective stack height
ความสูงประสิทธิผลของควัน
ความสูงจริงของปล่องควันรวมตัวกับความสูงของกลุ่มควันที่ลอยตัวขึ้นไปในอากาศ
Efficiency factor
ปัจจัยประสิทธิผล
 
effluent
น้ำออก,น้ำทิ้ง
น้ำที่ไหลออกจากบริเวณที่ระบุ เช่น น้ำไหลออกจากระบบบำบัดน้ำเสียหรือตากการผลิตของโรงงาน
Effluent guideline
แนวทางค่าน้ำทิ้ง
เอกสารทางเทคนิคออกโดยหน่วยงานของรัฐ ที่กำหนดขีดจำกัดการระบาย ตามชนิดอุตสาหกรรม และสารมลพิษ
Effluent limitation
ขีดจำกัดน้ำทิ้ง
ข้อจำกัด กำหนดโดยรัฐ เกี่ยวกับปริมาณ อัตราการไหล และความเข้มข้นของการระบายน้ำเสีย
Effluent seepage
การไหลซึมออก
การที่น้ำใต้ดินไหลซึมออกมายังผิวดิน หรือแหล่งน้ำที่ระดับต่ำกว่า
Effluent stream
ลำน้ำไหลออก,ซึมออก
ลำน้ำที่รับน้ำจากน้ำใต้ดินซึมออกมาหรือน้ำที่ไหลจากชั้นน้ำใต้ดินซึ่งมีระดับสูงกว่าแม่น้ำลำคลองมาเข้าแม่น้ำลำคลองนั้นๆ
Effluent trough
รางน้ำออก
รางที่ใช้สำหรับรับน้ำที่ไหลออกจากระบบ แล้วระบายทิ้งต่อไป
Effluent weir
ฝายน้ำออก
รางที่ใช้สำหรับรับน้ำที่ไหลออกจากระบบ แล้วระบายทิ้งต่อไป
Efflux temperature
อุณหภูมิออกจากปล่อง
อุณหภูมิของอากาศเสียที่ออกจากปล่องควัน
Efflux velocity
ความเร็วออกจากปล่อง
อุณหภูมิของอากาศเสียที่ออกจากปล่องควันถ้าหากความเร็วน้อยก็อาจเกิดกรณีการดูดตกลงมาของสารมลพิษ
Egg-shape digester
ถังย่อยรูปไข่
 
EGL
อีจีแอล
ความชันของพลังงานของน้ำที่ไหล
EIA
อีไอเอ
Environmental impact assessment หรือการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
EIS
อีไอเอส
ย่อมาจาก environmental impact statement
ejector
 
เครื่องอัดพ่น
อุปกรณ์ขับของเหลวหรือของแข็ง โดยปล่อยปพร้อมกับน้ำหรืออากาศที่ฉีดพ่นออกไปด้วยความเร็วสูง
elbow
ข้อต่อฉาก
 
Electric arc furnaces,EAF
เตาอาร์กไฟฟ้า,อีเอเอฟ
 
Electric field separation
การแยกด้วยสนามไฟฟ้า
การกำจัดเขม่าและฝุ่นละอองจากการเผาโดยใช้แผ่นสนามไฟฟ้าสถิตเป็นตัวจับ
Electric power generation
การผลิตกำลังไฟฟ้า
 
Electric power plant
โรงงานผลิตกำลังไฟฟ้า
 
Electrical conductivity
สภาพนำไฟฟ้า
 
Electricity generation plant
โรงงานผลิตไฟฟ้า,โรงกำเนิดไฟฟ้า
 
 
electrocoating
การเคลือบผิวด้วยไฟฟ้า
 
Electrolytic chlorine
คลอรีนผลิตด้วยไฟฟ้า
คลอรีนที่ได้จากการแตกตัวของกรดเกลือ หรือเกลือของกรดนี้โดยการผ่านกระแสไฟฟ้า
 
footer