Local Environment
 
กิจกรรม
ข่าวสารท้องถิ่น
ข้อมูลทางวิชาการ
ร่วมคุยร่วมคิด
คำถามที่พบบ่อย
E-Book
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ติดต่อเรา
ผังเว็บไซด์
อัลบั้มรูป
ระบบสืบค้น
Website counter
ศัพท์บัญญัติและนิยามสิ่งแวดล้อมหมวด A
 
 

คำศัพท์

คำแปล

ความหมาย

Abandoned well

บ่อร้าง

บ่อที่เลิกใช้อย่างถาวรหรืออยู่ในสภาพที่ไม่สามารถใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ

Abatement(of pollution)

การลดภาวะมลพิษ

การทำให้ผลกระทบหรือเหตุรำคาญด้านสิ่งแวดล้อมลดลง โดยใช้มาตรฐานทางกฎหมายหรือโดยใช้อุปกรณ์ หรือทั้งสองอย่าง

Abatement debris

เศษของเสียหลังลดภาวะมลพิษ

 

abiotic

ไม่มีชีวิต,อชีวนะ

ไม่ได้มาจากกระบวนการทางชีวภาพ

Abiotic factor

ปัจจัยไม่มีชีวิต

 

abrasion

การสึกกร่อน

การกร่อนของผิววัสดุอันเกิดจากการเสียดสี เช่น ผนังหรือพื้นเตาเผาที่สึกกร่อนเนื่องจากการเคลื่อนย้ายขยะ

ABS

เอบีเอส

Alkyl benzene sulfonate

absolute

สัมบูรณ์

 

Absolute humidity

ความชื้นสัมบูรณ์

ปริมาณไอน้ำในอากาศ บอกเป็นน้ำหนักของน้ำกี่กรัมในอากาศหนึ่งลูกบาศก์เมตร

Absolute pressure

ความดันสัมบูรณ์

ความดันที่อ่านจากมาตรวัดบวกด้วยความดันบรรยากาศ

Absolute temperature

อุณหภูมิสัมบูรณ์

อุณหภูมิที่วัดจากศูนย์องศาสัมบูรณ์ มีหน่วยเป็นเคลวิน

Absolute viscosity

ความหนืดสัมบูรณ์

แรงต้านทานการไหลของของเหลว รวมความหมายถึงความหนือพลวัต(dynamic viscosity) มีหน่วยเป็นพอยส์(ไดน์ต่อตารางเซนติเมตร)

Absolute zero

ศูนย์องศาสัมบูรณ์

0 องศาเคลวิน หรือเท่ากับ -273องศาเซลเซียส(หรือ 0องศาเคลวิน)

Absolute zero temperature

อุณหภูมิศูนย์องศาสัมบูรณ์

อุณหภูมิที่โมเลกุลหยุดเคลื่อนที่ คือ -273องศาเซลเซียส(หรือ 0องศาเคลวิน) หรือ-495 องศาฟาเรนไฮต์ (หรือ 0องศาโรเมอร์)

absorbant

สารดูดซึม,สารดูดกลืน

สารที่ใช้สำหรับดูดซึมสิ่งปะปนในน้ำหรืออากาศ

Absorbent dose

ขนาดการดูดซึม

ปริมาณสารเคมีที่เข้าสู่สิ่งมีชีวิตโดยการดูดซึมผ่านผิวหนังและอวัยวะต่างๆโดยกระบวนการทางกายภาพและชีวภาพ

absorber

ตัวดูดซึม,สารดูดซึม,หอดูดซึม,หน่วยดูดซึม

ใช้สำหรับดูดซึมสารหนึ่งๆ เช่น แก๊สแอมโมเนียเข้าไปในตัวหรือสารดูดซึม เช่น น้ำ

Absorbing well

บ่อซึมบาดาล

บ่อเจาะทะลุชั้นหินไม่ซึมน้ำ เพื่อระบายลงไปสู่ชั้นหินซึมน้ำได้

absorption

การดูดซึม,การดูดกลืน

การดูดซึมสารชนิดหนึ่งเข้าไปในสารอีกชนิดหนึ่ง ในมลพพิษทางอากาศเป็นการดูดจับแก๊สมลพิษโดยใช้ของเหลว

Absorption coefficient

สัมประสิทธิ์การดูดซึม,สัมประสิทธิ์การดูดกลืน

ปริมาตรของแก๊สที่ละลายน้ำได้ที่ 0องศาเซลเซียส ณ ความดันบรรยากาศ

Absorption loss

การซึมสูญเสีย

น้ำหรือปริมาณย้ำที่ซึมออกจากอ่างเก็บน้ำหรือคลอง

Absorptive capacity

ขีดความสามารถ(ในการ)ดูดซึม,ขีดความสามารถ(ในการ)ดูดกลืน

 

abstraction

การกักน้ำ(บาดาล)

การลดลงถาวรหรือชั่วคราวของน้ำจากทุกแหล่งไม่สามารถใช้เป็นแหล่งน้ำได้ต่อไป เช่น น้ำในขุมหิน

Accelerated test

การทดสอบแบบเร่ง

การทดสอบที่ใช้อัตราเร็วหรือที่ทำให้เกิดปฏิกิริยาเร็วกว่าที่เป็นจริง เพื่อร่นระยะเวลาทดสอบให้น้อยลง

Acceptable criteria

เกณฑ์ยอมรับได้

ขีดจำกัดทางลักษณะของสิ่งของกระบวนการและบริการ

Acceptable daily intake,ADI

ปริมาณรับได้ต่อวัน,เอดีไอ

ปริมาณสารเคมีที่เข้าสู่ร่างกายประจำวันได้โดยไม่มีอัตราเสี่ยง คิดเป็นมิลลิกรัมของสารเคมีต่อน้ำหนักร่างกายกิโลกรัม

Acceptance test

การทดสอบ(การ)ยอมรับ

การทดสอบโรงงานหรือเครื่องมือตามข้อกำหนด

acceptor

ตัวรับ

สารที่เป็นฝ่ายรับของอีกสารหนึ่ง เช่น electron acceptor คือตัวรับอิเล็คตรอน

Accident site

พื้นที่อุบัติเหตุ

สถานที่เกิดอุบัติเหตุหรือความวิบัติหรือความสูญเสียที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ ไม่ว่าจะเป็นบริเวณโรงงานหรือตลอดเส้นทางการขนส่ง ทำให้เกิดการรั่วไหลของสารเสี่ยงอันตราย

acclimatization

การปรับชินสภาพ

การที่แบคทีเรียปรับสภาพตัวเองให้ดำรงชีพในสภาพแวดล้อมที่แปลกไปจากเดิม

Accommodation coefficient

สัมประสิทธิ์การเกาะยึด

สัมประสิทธิ์การเกาะยึดของอนุภาค

accuracy

ความแม่นยำ,ความละเอียดถูกต้อง

ความถูกต้องแม่นยำของการวิเคราะห์

acetate

แอซีเทต

เกลือของกรดน้ำส้ม

acetylene

แอซิทีลีน

แก๊ชนิดหนึ่ง ไม่มีสี เป็นพิษ ติดไฟได้ ได้จากปฏิกิริยาระหว่างน้ำกับแคลเซียมคาร์ไบด์ ใช้ประโยชน์ในการเชื่อมโลหะ

achromobaactor

อะโครโมแบคเทอร์

แบคทีเรียชนิดแฟคัลเททีฟ มักพบในระบบโปรยกรอง

acid

กรด

สารละลายมีค่าพีเอชน้อยกว่า7 เช่น fatty acid (กรดไข) spent acid (กรดใช้แล้ว) waste battery acid (กรดจากกากแบตเตอรี)

Acid acceptor

ตัวรับกรด

 

Acid aerosol

ละอองลอยกรด

 

Acid deposition

การตกทับถมของกรด

 

Acid dewpoint

จุดน้ำค้างกรด

อุณหภูมิที่กรดเจือจางปรากฏเป็นหยดน้ำ เมื่อไอเสียซึ่งมีกรดกับไอน้ำเย็นตัวตำลงกว่าอุณหภูมิอิ่มตัว

Acid former

ตัวสร้างกรด

แบคทีเรียที่เป็นตัวสร้างกรดอินทรีย์ในกีรระบวนการบำบัดแบบแอนแอโณบิกก่อนที่จะสลายต่อไปเป็นมีเทน โดยตัวสร้างมีเทน

Acid gas

แก๊สกรด

แก๊สที่มีสภาพเป็นกรด

Acid gas scrubber

เครื่องพ่นจับแก๊สกรด,เครื่องชะจับแก๊สกรด

 

Acid mine drainage

น้ำทิ้งฤทธิ์กรดจากเหมือง

น้ำที่นะบายจากเหมืองแร่ มีค่าพีเอชต่ำ(บางครั้งตำกว่า2) เนื่องจากไหลผ่านสารที่มีส่วนผสมของซัลเฟอร์ น้ำทิ้งฤทธิ์กรด จากเหมืองเป็นอันตรายมาก เนื่องจากเป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตในแหล่งน้ำ

Acid mist

หมอก(บาง)กรด

การแขวนลอยของละอองลอยกรดในอากาศ

Acid precipitation

การตกในสภาพกรด

 

Acid rain

ฝนกรด

น้ำฝนที่มีพีเอชต่ำกว่า 5.6 ในความหมายทางสิ่งแวดล้อม หมายถึงกรดที่มาจากไนตริกและซัลฟิวริก ส่วนที่มาจากคาร์บอนิกนั้นอาจไม่นับเป็นองค์ประกอบของฝนกรดเพราะเข้าไปสู่ วัฏจักรของคาร์บอน และกลายสภาพเป็นรูปอื่นได้ง่าย เช่น ไบคาร์บอเนต

Acid tar

แอซิดทาร์,น้ำมันดินกรด

 
footer