Local Environment
 
กิจกรรม
ข่าวสารท้องถิ่น
ข้อมูลทางวิชาการ
ร่วมคุยร่วมคิด
คำถามที่พบบ่อย
E-Book
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ติดต่อเรา
ผังเว็บไซด์
อัลบั้มรูป
ระบบสืบค้น
Website counter
มาตรฐานมลพิษทางอากาศจากแหล่งกำเนิดอยู่กับที่
มาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียจากโรงไฟฟ้าใหม่
ประเภทของสารมลพิษทางอากาศ ค่ามาตรฐานการระบายสารมลพิษ* วิธีการตรวจวัด
ถ่านหิน น้ำมัน ก๊าซ
ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (ส่วนในล้านส่วน)
 • โรงไฟฟ้าขนาด มากกว่า 500 เมกกะวัตต์
 • โรงไฟฟ้าขนาด 300 - 500 เมกกะวัตต์
 • โรงไฟฟ้าขนาด ต่ำกว่า 300 เมกกะวัตต์

 • 320
  450
  640

  320
  450
  640

  20
  20
  20
  USEPA Method 6,8 / วิธีอื่นที่กรมควบคุมมลพิษเห็นชอบ
  ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจนในรูปก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (ส่วนในล้านส่วน) 350 180 120 USEPA Method 7 / วิธีอื่นที่กรมควบคุมมลพิษเห็นชอบ
  ฝุ่นละออง (มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) 120 120 60 USEPA Method 5 / วิธีอื่นที่กรมควบคุมมลพิษเห็นชอบ

  หมายเหตุ :
  1. มาตรฐานนี้มีผลบังคับใช้กับโรงไฟฟ้าที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน หรือใบอนุญาขยายโรงงานตั้งแต่ วันที่ 30 มกราคม 2539
  2. ให้คำนวณความเข้มข้นสารมลพิษทางอากาศเทียบที่สภาวะอ้างอิง (Reference Condition) อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส ที่ความดัน 760 มิลลิเมตรปรอท หรือความดัน 1 บรรยากาศ ที่สภาวะแห้ง ปริมาตรอากาศส่วนเกินช่วยในการเผาไหม้ (Excess Air) ร้อยละ 50 หรือที่ออกซิเจน (Oxygen) ที่ร้อยละ 7
  มาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียของโรงไฟฟ้าใหม่หรือเก่าที่ใช้เชื้อเพลิงร่วมกัน
  ในกรณีโรงงานไฟฟ้าใช้ถ่านหิน น้ำมัน หรือก๊าซธรรมชาติ เป็นเชื้อเพลิงร่วมกัน ตั้งแต่ 2 ประเภทขึ้นไป ให้คำนวณค่ามาตรฐานการปล่อยทิ้งอากาศเสียตามสัดส่วนของเชื้อเพลิงแต่ละประเภทที่ใช้ดังต่อไปนี้

  มาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสีย = AX + BY + CZ

  A = ค่ามาตรฐานอากาศที่ปล่อยทิ้ง เมื่อใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงอย่างเดียว
  B = ค่ามาตรฐานอากาศที่ปล่อยทิ้ง เมื่อใช้น้ำมันเป็นเชื้อเพลิงอย่างเดียว
  C = ค่ามาตรฐานอากาศที่ปล่อยทิ้ง เมื่อใช้ก๊าซเป็นเชื้อเพลิงอย่างเดียว
  X = สัดส่วนของความร้อน (Heat Input) ที่ได้จากเชื้อเพลิงที่ใช้ถ่านหิน
  Y = สัดส่วนของความร้อน (Heat Input) ที่ได้จากเชื้อเพลิงที่ใช้น้ำมัน
  Z = สัดส่วนของความร้อน (Heat Input) ที่ได้จากเชื้อเพลิงที่ใช้ก๊าซ
  มาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียจากโรงไฟฟ้าเก่า
  โรงไฟฟ้าเก่า ปริมาณอากาศเสียที่ปล่อยทิ้ง
  ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์
  (ส่วนในล้านส่วน)
  ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน
  ซึ่งคำนวณผลในรูปของ
  ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์
  (ส่วนในล้านส่วน)
  ฝุ่นละออง
  (มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร)
  1. บางปะกง (พลังความร้อน)
  หน่วยการผลิตที่ 1 - 4
  800 320(2) 250 200 (1) 320 120 (1)
  2. บางปะกง (พลังความร้อนร่วม)
  หน่วยการผลิตที่ 1 และ 2
  หน่วยการผลิตที่ 3 และ 4
  60 450
  230
  60
  3. พระนครใต้ (พลังความร้อน)
  หน่วยการผลิตที่ 1
  หน่วยการผลิตที่ 2
  800 320 (2) 180 240 120 (2)
  4. พระนครใต้ (พลังความร้อนร่วม)
  หน่วยการผลิตที่ 1
  หน่วยการผลิตที่ 2
  60 250
  175
  60
  5. พระนครเหนือ 500 180 150
  6. สุราษฎร์ธานี 1,000 200 320
  7. ลานกระบือ 60 250 60
  8. หนองจอก 60 230 60
  9. ไทรน้อย 60 230 60
  10. วังน้อย 60 175 60
  11. น้ำพอง 60 250 60
  12. โรงไฟฟ้าอื่นๆ ที่ใช้เชื้อเพลิง
  (ก) ถ่านหิน
  (ข) น้ำมัน
  (ค) ก๊าซธรรมชาติ
  700
  1,000
  60
  400
  200
  200
  320
  240
  60

  หมายเหตุ : (1) เริ่มบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2543
  (2) เริ่มบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2543
  (3) ให้คำนวณความเข้มข้นสารมลพิษทางอากาศเทียบที่สภาวะอ้างอิง (Reference Condition) อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส ที่ความดัน 760 มิลลิเมตรปรอท หรือความดัน 1 บรรยากาศ ที่สภาวะแห้ง ปริมาตรอากาศส่วนเกินช่วยในการเผาไหม้ (Excess Air) ร้อยละ 50หรือที่ออกซิเจนร้อยละ 7
  (4) กรณีโรงไฟฟ้าเก่าประเภทพลังความร้อน พลังความร้อนร่วม กังหันแก๊ส หรือโรงไฟฟ้าเก่าประเภทอื่นๆ ที่มีปล่องปล่อยทิ้งอากาศออกสู่สิ่งแวดล้อมมากกว่า 1 ปล่อง ให้คำนวณค่าเฉลี่ยการปล่อยทิ้งอากาศเสีย ด้วยวิธีการ ดังต่อไปนี้
  ค่าเฉลี่ยการปล่อยทิ้งอากาศเสีย =
  เมื่อ Qi = อัตราการไหลของอากาศเสียที่ปล่อยทิ้งจากปล่องที่ i ของโรงไฟฟ้าเก่าประเภทพลังความร้อน พลังความร้อนร่วม กังหันแก๊ส หรือหรือโรงไฟฟ้าเก่าประเภทอื่นๆ (ลูกบาศ์เมตรต่อชั่วโมง)
  Ci = ค่าความเข้มข้นของอากาศเสียที่ปล่อยทิ้งจากปล่องที่ i ของโรงไฟฟ้าเก่าประเภทพลังความร้อน พลังความร้อนร่วม กังหันแก๊ส หรือหรือโรงไฟฟ้าเก่าประเภทอื่นๆ ที่เป็นก๊าซ (ส่วนในล้านส่วน)หรือที่เป็นฝุ่นละออง(มิลลิกรัมต่อลูกบาศ์เมตร)
  n = จำนวนปล่องปล่อยทิ้งอากาศของโรงไฟฟ้าเก่าประเภทพลังความร้อน พลังความร้อนร่วม กังหันแก๊ส หรือหรือโรงไฟฟ้าเก่าประเภทอื่นๆ
  l = 1, 2,3,.....n
  มาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียจากเตาเผามูลฝอย
  สารมลพิษ ค่ามาตราฐาน 1 วิธีตรวจวัด
  ขนาดของเตาเผา
  1 - 50 ตันต่อวัน มากกว่า 50 ตันต่อวัน
  1.ปริมาณฝุ่นละออง (มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) ไม่เกิน 400 ไม่เกิน 120 USEPA Method 5 / วิธีที่กรมควบคุมมลพิษเห็นชอบ
  2. ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (ส่วนในล้านส่วน) ไม่เกิน 30 ไม่เกิน 30 USEPA Method 6,8 / วิธีที่กรมควบคุมมลพิษเห็นชอบ
  3. ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจนในรูปของ
  ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ ( ส่วนในล้านส่วน )
  ไม่เกิน 250 ไม่เกิน 180 USEPA Method 7 / วิธีที่กรมควบคุมมลพิษเห็นชอบ
  4. ค่าความทึบแสง (% ) ไม่เกิน 20 ไม่เกิน 10 USEPA Method 9 / วิธีที่กรมควบคุมมลพิษเห็นชอบ
  5. ก๊าซไฮโดรเจนคลอไรด์ (ส่วนในล้านส่วน) ไม่เกิน 136 ไม่เกิน 25 USEPA Method 26 / วิธีที่กรมควบคุมมลพิษเห็นชอบ
  6. ค่าสารประกอบไดออกซิน 2 (นาโนกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ) ไม่เกิน 30 ไม่เกิน 30 USEPA Method 23 / วิธีที่กรมควบคุมมลพิษเห็นชอบ

  หมายเหตุ : 1. ให้คำนวณความเข้มข้นสารมลพิษทางอากาศเทียบที่สภาวะอ้างอิง (Reference Condition) อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส ความดัน 760 มิลลิเมตรปรอท หรือ ความดัน 1 บรรยากาศ ที่สภาวะแห้ง ปริมาตรอากาศส่วนเกินในการเผาไหม้ (Excess Air) ร้อยละ 50 หรือที่ออกซิเจนร้อยละ 7
  2. ไดออกซิน ( Dioxin ) หมายถึง Total Chlorinated PCDD plus PCDF
 • PCDD = Polychlorinated Dibenzo-p-Dioxins
 • PCDF = Polychlorinated Dibenzofurans
 • มาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียจากเตาเผามูลฝอย
  สารมลพิษ ค่ามาตราฐาน 1 วิธีตรวจวัด
  ขนาดของเตาเผา
  1 - 50 ตันต่อวัน มากกว่า 50 ตันต่อวัน
  1.ปริมาณฝุ่นละออง (มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) ไม่เกิน 400 ไม่เกิน 120 USEPA Method 5 / วิธีที่กรมควบคุมมลพิษเห็นชอบ
  2. ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (ส่วนในล้านส่วน) ไม่เกิน 30 ไม่เกิน 30 USEPA Method 6,8 / วิธีที่กรมควบคุมมลพิษเห็นชอบ
  3. ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจนในรูปของ
  ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ ( ส่วนในล้านส่วน )
  ไม่เกิน 250 ไม่เกิน 180 USEPA Method 7 / วิธีที่กรมควบคุมมลพิษเห็นชอบ
  4. ค่าความทึบแสง (% ) ไม่เกิน 20 ไม่เกิน 10 USEPA Method 9 / วิธีที่กรมควบคุมมลพิษเห็นชอบ
  5. ก๊าซไฮโดรเจนคลอไรด์ (ส่วนในล้านส่วน) ไม่เกิน 136 ไม่เกิน 25 USEPA Method 26 / วิธีที่กรมควบคุมมลพิษเห็นชอบ
  6. ค่าสารประกอบไดออกซิน 2 (นาโนกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ) ไม่เกิน 30 ไม่เกิน 30 USEPA Method 23 / วิธีที่กรมควบคุมมลพิษเห็นชอบ

  หมายเหตุ : 1. ให้คำนวณความเข้มข้นสารมลพิษทางอากาศเทียบที่สภาวะอ้างอิง (Reference Condition) อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส ความดัน 760 มิลลิเมตรปรอท หรือ ความดัน 1 บรรยากาศ ที่สภาวะแห้ง ปริมาตรอากาศส่วนเกินในการเผาไหม้ (Excess Air) ร้อยละ 50 หรือที่ออกซิเจนร้อยละ 7
  2. ไดออกซิน ( Dioxin ) หมายถึง Total Chlorinated PCDD plus PCDF
 • PCDD = Polychlorinated Dibenzo-p-Dioxins
 • PCDF = Polychlorinated Dibenzofurans
 •  

  มาตรฐานควบคุมการปล่อยฝุ่นละอองจากโรงโม่ บด หรือย่อยหิน
  แหล่งกำเนิด ฝุ่นละออง
  (มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร)
  ค่าความทึบแสง
  (%)
  ไม่มีระบบดูดฝุ่น - 20
  มีระบบดูดฝุ่น ระบายออกทางปล่อง 400 20
  วิธีการตรวจวัด USEPA Method 5 Smoke Opacity Meter
   
  มาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียจากโรงงานปูนซีเมนต์
  ประเภทของโรงงานปูนซีเมนต์ มาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสีย
  ฝุ่นละออง (มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (ส่วนในล้านส่วน) ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจนซึ่งคำนวณผล
  ในรูปของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (ส่วนในล้านส่วน)
  โรงงานปูนซีเมนต์เก่าที่ปล่อยทิ้งอากาศเสียออกสู่สิ่งแวดล้อม ณ บริเวณดังต่อไปนี้
 • หม้อเผาปูนซีเมนต์ทั่วไป
 • หม้อเผาปูนซีเมนต์ขาว
 • หม้อเย็น หม้อบดปูนและหม้อบดถ่านหิน
 • ไม่เกิน 300
  ไม่เกิน 300
  ไม่เกิน 200
  ไม่เกิน 50
  ไม่เกิน 600
  ไม่เกิน 600
  ไม่เกิน 600
  โรงงานปูนซีเมนต์ใหม่ที่ปล่อยทิ้งอากาศเสียออกสู่สิ่งแวดล้อม ณ บริเวณดังต่อไปนี้
 • หม้อเผาปูนซีเมนต์ทั่วไป
 • หม้อเผาปูนซีเมนต์ขาว
 • หม้อเย็น หม้อบดปูนและหม้อบดถ่านหิน
 • ไม่เกิน 120
  ไม่เกิน 120
  ไม่เกิน 120
  ไม่เกิน 50
  ไม่เกิน 500
  ไม่เกิน 500
  ไม่เกิน 500

  หมายเหตุ :
  1. โรงงานปูนซีเมนต์เก่า หมายความว่า โรงงานปูนซีเมนต์ที่ได้ยื่นขอรับหรือได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน หรือใบอนุญาตขยายโรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานก่อนวันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ
  2. โรงงานปูนซีเมนต์ใหม่ หมายความว่า โรงงานปูนซีเมนต์ที่ได้ยื่นขอรับหรือได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน หรือใบอนุญาตขยายโรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานตั้งแต่วันถัดจากวันที่ประกาศนี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
  3. ให้คำนวณความเข้มข้นสารมลพิษทางอากาศเทียบที่สภาวะอ้างอิง (Reference Condition) อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส ความดัน 760 มิลลิเมตรปรอท หรือ ความดัน 1 บรรยากาศ ที่สภาวะแห้ง (Dry Basis) ปริมาตรอากาศส่วนเกินในการเผาไหม้ (Excess Air) ร้อยละ 50 หรือที่ออกซิเจนร้อยละ 7
   

  มาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งไอน้ำมันเบนซินจากคลังน้ำมันเชื้อเพลิง
  สารมลพิษ ค่าเฉลี่ย
  ความเข้มข้นใน 1 ชั่วโมง
  วิธีตรวจวัด
  ไอน้ำมันเบนซิน 17 มิลลิกรัมต่อลิตร
  (milligram total VOCs/liter in emitted vapor as propane)
  การวัดก๊าซที่ปล่อยทิ้งในรูปสารประกอบอินทรีย์ด้วยก๊าซโครมาโตกราฟฟีให้ใช้วิธีตรวจวัดที่ 18 (Method 18 : Measurement of Gaseous Organic Compound Emission by Gas Chromatography ) ตามที่องค์การพิทักษ์สิ่งแวดล้อมแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา (United States Environmental Protection Agency ) กำหนดหรือ
  การวัดความเข้มข้นของก๊าซที่ปล่อยทิ้งในรูปสารประกอบอินทรีย์ทั้งหมดด้วยเครื่องการตรวจวัดแบบเฟลมไอออไนเซชั่น ให้ใช้วิธีการตรวจวัดที่ 25 เอ ( Method 25A : Total Gaseous Organic Concentration Using a Flame Ionization Analyzer ) ตามที่องค์การพิทักษ์สิ่งแวดล้อมแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา (United States Environmental Protection Agency ) กำหนดหรือ
  การวัดความเข้มข้นของก๊าซที่อยู่ในรูปสารประกอบอินทรีย์ทั้งหมดด้วยเครื่องการตรวจวัดแบบนันดีสเปอร์ซีฟอินฟราเรด ให้ใช้วิธีการตรวจวัดที่ 25บี (Method 25B : Determination of Total Gaseous Organic Concentration Using a Nondispersive Infrared Analyzer ) ตามที่องค์การพิทักษ์สิ่งแวดล้อมแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา (United States Environmental Protection Agency ) กำหนดหรือ
  วิธีการตรวจวัดและเครื่องมือตรวจวิเคราะห์อื่นที่กรมควบคุมมลพิษประกาศในราชกิจจานุเบกษา

  หมายเหตุ : คลังน้ำมันเชื้อเพลิง หมายความว่า คลังน้ำมันเชื้อเพลิงตามกฏหมายว่าด้วยการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงและหมายความรวมถึงสถานที่เก็บรักษาน้ำมันเชื้อเพลิง และการขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงทางท่อด้วย
   
  มาตรฐานอากาศเสียที่ระบายออกจากโรงงานอุตสาหกรรม
  ชนิดของสารเจือปน แหล่งที่มาของสาร กระบวนการผลิต
  ที่ไม่มีการเผาไหม้เชื้อเพลิง*
  กระบวนการผลิต
  ที่ไม่มีการเผาไหม้เชื้อเพลิง**
  1. ฝุ่นละออง
  (มก./ลบ.ม.)
  1. หม้อไอน้ำหรือแหล่งกำเนิดที่ใช้เชื้อเพลิง ดังนี้
 • น้ำมันเตา
 • ถ่านหิน
 • ชีวมวล
 • เชื้อเพลิงอื่นๆ
  2. การถลุง หล่อหลอม รีดดึง
  และ/หรือผลิตเหล็กกล้า อลูมิเนียม
  3. การผลิตทั่วไป


 • -
  -
  -
  -
  ไม่เกิน 300

  ไม่เกิน 400


  ไม่เกิน 240
  ไม่เกิน 320
  ไม่เกิน 320
  ไม่เกิน 320
  ไม่เกิน 240

  ไม่เกิน 320
  2. ซัลเฟอร์ไดออกไซด์
  (ppm)
  2. หม้อไอน้ำหรือแหล่งกำเนิดที่ใช้เชื้อเพลิง ดังนี้
 • น้ำมันเตา
 • ถ่านหิน
 • ชีวมวล
 • เชื้อเพลิงอื่นๆ
  2. การผลิตทั่วไป


 • -
  -
  -
  -
  ไม่เกิน 500


  ไม่เกิน 950
  ไม่เกิน 700
  ไม่เกิน 60
  ไม่เกิน 60
  ไม่เกิน 240
  -
  3. ออกไซด์ของไนโตรเจน
  (ppm)
  หม้อไอน้ำหรือแหล่งกำเนิดที่ใช้เชื้อเพลิง ดังนี้
 • น้ำมันเตา
 • ถ่านหิน
 • ชีวมวล
 • เชื้อเพลิงอื่นๆ


 • -
  -
  -
  -


  ไม่เกิน 200
  ไม่เกิน 400
  ไม่เกิน 200
  ไม่เกิน 200
  4. คาร์บอนมอนอกไซด์
  (ppm)
  การผลิตทั่วไป ไม่เกิน 870

  ไม่เกิน 690

  5. ไฮโดรเจนซัลไฟด์
  (ppm)
  การผลิตทั่วไป ไม่เกิน 100

  ไม่เกิน 80

  6. ไฮโดรเจนคลอไรด์
  (มก./ลบ.ม.)
  การผลิตทั่วไป ไม่เกิน 200

  ไม่เกิน 160

  7. กรดกำมะะถัน
  (ppm)
  การผลิตทั่วไป ไม่เกิน 25

  -

  8. ไซลีน
  (ppm)
  การผลิตทั่วไป ไม่เกิน 25

  -

  9. ครีซอล
  (ppm)
  การผลิตทั่วไป ไม่เกิน 5

  -

  10. พลวง
  (มก./ลบ.ม.)
  การผลิตทั่วไป ไม่เกิน 20

  ไม่เกิน16

  11. สารหนู
  (มก./ลบ.ม.)ู
  การผลิตทั่วไป ไม่เกิน 20

  ไม่เกิน 16

  12. ทองแดง
  (มก./ลบ.ม.)
  การผลิตทั่วไป ไม่เกิน 30

  ไม่เกิน 24

  13. ตะกั่ว
  (มก./ลบ.ม.)
  การผลิตทั่วไป ไม่เกิน 30

  ไม่เกิน 24

  14. คลอรีน
  (มก./ลบ.ม.)
  การผลิตทั่วไป ไม่เกิน 30

  ไม่เกิน 24

  15. ปรอท
  (มก./ลบ.ม.)
  การผลิตทั่วไป ไม่เกิน 3

  ไม่เกิน 2.4


  หมายเหตุ : * ให้คำนวณผลที่ความดัน 1 atm หรือ 760 mmHg อุณหภุมิ 25 ํC ที่สภาวะแห้ง (Dry Basis)
  โดยมี ปริมาตรอากาศเสียที่ออกซิเจน ณ สภาวะจริงในขณะตรวจวัด

  ** ให้คำนวณผลที่ความดัน 1 atm หรือ 760 mmHg อุณหภุมิ 25 ํC ที่สภาวะแห้ง (Dry Basis)
  โดยมี ปริมาตรอากาศเสียที่ออกซิเจน ร้อยละ 7

   
  มาตรฐานการปล่อยทิ้งอากาศเสียจากโรงไฟฟ้าแม่เมาะ
  หน่วยที่ ค่ามาตรฐานการระบายสารมลพิษ
  SO2 (ppm) Noxas NO2 (ppm) ฝุ่นละออง (mg/m3)
  กลุ่มที่ 1
  (หน่วยการผลิตที่ 1-3)
  1,300 500 180
  กลุ่มที่ 2
  (หน่วยการผลิตที่ 4 - 7)
  320 500 180
  กลุ่มที่ 3
  (หน่วยการผลิตที่ 8 - 13)
  320 500 180
  หน่วยการผลิตที่ 1-13 ค่าการระบายก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ต้องไม่เกิน 11 ตันต่อชั่วโมง

  หมายเหตุ : การคำนวณค่าเฉลี่ยของอากาศเสียแต่ละชนิดที่ปล่อยทิ้งจากกลุ่มการผลิตกระแสไฟฟ้าต้องมีค่าเฉลี่ยของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน ซึ่งคำนวณผลในรูปของกีาซไนโตรเจนไดออกไซด์ หรือฝุ่นละออง และการคำนวณปริมาณรวมของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ที่ปล่อยทิ้งจากปล่องของโรงไฟฟ้าแม่เมาะทุกลุ่มการผลิตกระแสไฟฟ้า ให้ใช้วิธีการดังต่อไปนี้

  1.ค่าเฉลี่ยของอากาศเสียแต่ละชนิดที่ปล่อยทิ้ง =

  2.ค่าปริมาณรวมของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ที่ปล่อยทิ้งจากทุกกลุ่มการผลิตกระแสไฟฟ้า ของโรงไฟฟ้าแม่เมาะ (ตันต่อชั่วโมง) =
  เมื่อ Qi = ค่าอัตราการไหลของอากาศเสียที่ปล่อยทิ้งจากปล่องที่ i ของกลุ่มการผลิตกระแสไฟฟ้า (ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง)
  Ci = ค่าความเข้มข้นของอากาศเสียแต่ละชนิดที่ปล่อยทิ้งจากปล่อยที่ i ของกลุ่มการผลิตกระแสไฟฟ้าที่เป็นกีาซ (ส่วนในล้านส่วน) หรือที่เป็นฝุ่นละออง (มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร)
  C'i = ค่าความเข้มข้นของกีาซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ที่ปล่ยทิ้งจากปล่องที่ i (มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร)
  n = จำนวนปล่องที่ปล่อยทิ้งอากาศเสียในแต่ละกลุ่มการผลิตกระกระแสไฟฟ้า
  l = 1, 2,3,.....n
  กลุ่มการผลิตกระแสไฟฟ้าที่ 1 = หน่วยการผลิตที่ 1-3
  กลุ่มการผลิตกระแสไฟฟ้าที่ 2= หน่วยการผลิตที่ 4-7
  กลุ่มการผลิตกระแสไฟฟ้าที่ 3 = หนวยการผลิตที่ 8-13
   
  มาตรฐานค่าความทึบแสงของเขม่าควันจากปล่องเตาเผาศพ


  เขม่าควันที่ปล่อยทิ้งจากปล่องเตาเผาศพต้องมีค่าความทึบแสงไม่เกินร้อยละ 10 เมื่อตรวจวัดด้วยแผนภูมิเขม่าควันของริงเกิลมานน์ (Ringlemann's Method)

   


  หมายเหตุ : รายละเอียดเพิ่มเติม และวิธีการตรวจวัดตาม ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง วิธีการตรวจวัด ลักษณะและหน่วยวัด การคำนวณ เปรียบเทียบ แบบบันทึกและการรายงานผลการตรวจวัดค่าความทึบแสงของเขม่าควันจากปล่องเตาเผาศพ
  ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 122 ตอนพิเศษ 61ง วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2548
   
  การปล่อยทิ้งอากาศเสียจากโรงงานเหล็ก
  โรงเหล็ก ค่ามาตรฐานการระบายสารมลพิษ
  SO2 (ppm) Noxas NO2 (ppm) ฝุ่นละออง (mg/m3)
  โรงเหล็กใหม่ 800 180 120
  โรงงานเก่า 800 200 240

  หมายเหตุ :
  1. เตาหลอมทุกประเภท หรือกระบวนการหล่อโลหะ หรือกระบวนการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น Electric Furnace. Cupola, Roasting, Blast, Coke Oven, Basic Oxygen Furnace เป็นต้น
  2. ให้คำนวณความเข้มข้นสารมลพิษทางอากาศเทียบที่สภาวะอ้างอิง (Reference Condition) อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส ความดัน 760 มิลลิเมตรปรอท หรือ ความดัน 1 บรรยากาศ ที่สภาวะแห้ง ปริมาตรอากาศส่วนเกินในการเผาไหม้ (Excess Air) ร้อยละ 50 หรือที่ออกซิเจนร้อยละ 7 ปริมาตรอากาศสภาวะแห้ง (Dry Basis) ยกเว้น การคำนวณความเข้มข้นสารมลพิษทางอากาศเทียบของเตาหลอม Electric Furnace ความดัน 1 บรรยากาศ อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส และปริมาตรอากาศที่สภาวะแห้ง
   
  วิธีการตรวจวัดมาตรฐาน
   
  footer