Local Environment
 
กิจกรรม
ข่าวสารท้องถิ่น
ข้อมูลทางวิชาการ
ร่วมคุยร่วมคิด
คำถามที่พบบ่อย
E-Book
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ติดต่อเรา
ผังเว็บไซด์
อัลบั้มรูป
ระบบสืบค้น
Website counter
บทเรียนและย่างก้าวการพัฒนาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย
ชื่อหนังสือ บทเรียนและย่างก้าวการพัฒนาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย
ผู้แต่ง/แปล ศิริธัญญ์ ไพโรจน์บริบูรณ์
ISBN  
ปก/จำนวน 184 หน้า
ราคาปกติ 150.00 บาท
เนื้อหาย่อ การบริหารจัดการเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมเป็นองค์ประกอบส่วนหนึ่งของความสำเร็จในการยกระดับคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม เนื่องจากการควบคุมป้องกันและการฟื้นฟูความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อมไม่สามารถหลีกเลี่ยงการใช้เทคโนโลยีได้ แม้ว่าการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมจะได้รับการมีส่วนร่วมจากประชาชนเท่าใดก็ตาม แต่หากเกินศักยภาพของธรรมชาติที่จะรองรับการพัฒนาได้แล้ว ก็ต้องใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยควบคุมแก้ไขสถานการณ์ หนังสือเล่มนี้ ได้ชี้ให้เห็นประเด็นของปัญหาที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมรวมถึงทางแก้ที่ควรจะเป็น ซึ่งเป็นการวิเคราะห์อย่างรอบด้านทั้งด้านวิทยาศาสตร์-เทคโนโลยี ด้านสังคม กฎหมาย การตลาด เศรษฐศาสตร์ และนโยบายแห่งรัฐเข้าด้วยกัน นับว่าเป็นหนังสือที่นักวิชาการและนักวางแผนด้านสิ่งแวดล้อมควรอ่านเพื่อเอาประโยชน์ไปใช้ในการปฏิบัติเพื่อแก้ไขปัญหาให้ประเทศต่อไป
ที่มา

www.trf.or.th

 
footer