Local Environment
 
กิจกรรม
ข่าวสารท้องถิ่น
ข้อมูลทางวิชาการ
ร่วมคุยร่วมคิด
คำถามที่พบบ่อย
E-Book
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ติดต่อเรา
ผังเว็บไซด์
อัลบั้มรูป
ระบบสืบค้น
Website counter
รวมกฎหมายความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
ชื่อหนังสือ รวมกฎหมายความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม 
ผู้แต่ง/แปล  
ISBN  
ราคาปกติ  1,300.-  บาท
จำนวน 1,200 หน้า 1 ชุด มี 2 เล่ม 
เนื้อหาย่อ

รวมกฎหมายความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม

หนังสือรวมกฎหมายความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม 1 ชุด (  มี 2 เล่ม ) พิเศษรับสรุปสาระสำคัญกฎหมายความปลอดภัยเล่มพกพา 1 เล่ม

กฎหมายคุ้มครองแรงงาน
 พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541
พระราชกฤษฎีกา  กฎกระทรวง  ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน พระราชบัญญัติ แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ 13 พ.ศ. 2541)
 
กฎหมายเงินทดแทน
 พ.ร.บ. เงินทดแทน พ.ศ. 2537 กฎกระทรวง  ประกาศกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม ประกาศกระทรวงแรงงาน ประกาศสำนังงานประกันสังคม ระเบียบกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม ระเบียบสำนักงานประกันสังคม
 
กฎหมายความปลอดภัย
 ประกาศกระทรวงมหาดไทย ประกาศกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม ประกาศกรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงาน
 
กฎหมายควบคุมอาคาร
 พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ,พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 2 )พ.ศ. 2535 ,พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2543 , กฏกระทรวง
 
กฎหมายโรงงาน
 พ.ร.บ.โรงงาน พ.ศ. 2535 กฎกระทรวงออกความ พ.ร.บ.  พ.ศ.2535 กฏกระทรวง ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ระเบียบกรมโรงงานอุตสาหกรรม กฏหมายวัตถุอันตราย       
 
กฎหมายสิ่งแวดล้อม
 พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 กฏกระทรวง ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
 

ที่มา สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการการทำงาน ( ประเทศไทย )

 

 

 

 
footer