Local Environment
 
กิจกรรม
ข่าวสารท้องถิ่น
ข้อมูลทางวิชาการ
ร่วมคุยร่วมคิด
คำถามที่พบบ่อย
E-Book
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ติดต่อเรา
ผังเว็บไซด์
อัลบั้มรูป
ระบบสืบค้น
Website counter
ศัพท์บัญญัติและนิยามสิ่งแวดล้อมหมวด G
คำศัพท์
คำแปล
ความหมาย
GAB
จีเอบี
ย่อมาจาก glycogen accumulation bacteria มีความหมายเหมือนกับจีเอโอ เพียงแต่เจาะจงเป็นแบคทีเรีย แทนที่จะพูดรวมๆเป็นจุลินทรีย์
GAC
จีเอซี
Granular activated carbon
gage
มาตรวัด,เครื่องวัด
เครื่องวัดขนากหรือภาวะ เมื่อขนาดหรือภาวะนั้นมีการเปลี่ยนแปลง เช่น อัตราความเร็วของน้ำ ความดันน้ำ ปริมาณ ความหนาแน่นในการตกตะกอน; การบันทึกหรือการวัดขนาดหรือสภาวะของสิ่งซึ่งกำลังเปลี่ยน บางทีเรียก gauge
Gage pressure
ความดันเกจ
ความดันที่วัดในภาชนะหรือท่อปิดด้วยมาตรวัด(หรือเกจ) ซึ่งแตกต่างกับความดันสัมบูรณ์ คือผลรวมของความดันบรรยากาศ(14.7ปอนด์ต่อตารางนิ้ว) กับความดันที่วัดในท่อโดยเกจความดันเกจนิยมวัดในหน่วยปอนด์ต่อตารางนิ้ว(psig)
gallery
1)อุโมงค์น้ำ
2)อุโมงค์(อุปกรณ์),อุโมงค์(ท่อ)
1)สิ่งก่อสร้างใต้ดินสำหรับเก็บกักน้ำ;ทางน้ำใต้ดิน
2)สิ่งก่อสร้างด้านล่างของอาคารสำหรับเก็บอุปกรณ์ หรือการเดินท่อ เช่น machine gallery หรือ pipe gallery
galvanize
ชุบสังกะสี
การชุบอาบ เคลือบโ,หะ (โดยเฉพาะเหล็กsteel) ด้วยสังกะสีหรือgalvanized
Gamma decay
การสลายตัวด้วยอนุภาคแกมมา
กระบวนการที่สารปล่อยอนุภาคแกมมาจากการสลายตัวของนิวเคลียสของสารกัมมันตภาพ
Gamma ray
รังสีแกมมา
รังสีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าคลื่นสั้นแต่พลังงานและกำลังทะลุทะลวงสูง ถูกส่งออกมาโดยนิวเคลียสของสารกัมมันตภาพ
GAO
จีเอโอ
ย่อมาจาก glycogen accumulating bacteria หมายถึงกลุ่มจุลินทรีย์ที่อาศัยอยู่ในกระบวนการแอนแอโรบิก แต่ไม่สามารถสะสมฟอสเฟต ในเซลล์ได้มาดีงพีเอโอ ประสิทธิภาพการกำจัดฟอสเฟตของระบบจึงมีค่าเท่ากับระบบเอเอสธรรมดา ถ้ามีจีเอโอในถังปฏิกรณ์มากประสิทธิการกำจัดฟอสฟอรัสทางชีวภาพก็จะล่มสลายได้
garbage
ขยะครัว เศษอาหาร ขยะเปียก
ขยะซึ่งส่วนใหญ่เป็นสารอินทรีย์ ประกอบด้วยเศษผัก ผลไม้ และเนื้อสัตว์ที่เหลือทิ้งจากการเตรียมอาหาร การประกอบอาหาร และจากการบริโภค
Garbage grinder
เครื่องบดเศษอาหาร
อุปกรณ์ที่ติดตั้งในอ่างล้างจานในครัว เพื่อใช้ในการบดตัดขยะที่เป็นเศษอาหารไม่ให้ท่ออุดตัน
garnet
การ์เนตหรือโกเมน
แร่กลุ่มหนึ่งมีส่วนประกอบของแคลเซียมหรืออะลูมิเนียมกับโลหะอย่างอื่น แร่การ์เนตหลายชนิดมีสีแดงใช้ทำอัญมณี และโกเมน แร่การ์เนตมีความหนาแน่นสูงกว่าทราย
gas
แก๊ส
สารที่มีสมบัติทางฟิสิกส์ เป็นสถานะแก็ส เช่น inert gas (แก๊สเฉื่อย) หมายถึงแก๊สซึ่งไม่ทำปฏิกิริยากับสารต่างๆที่มีการสัมผัส เช่น แก๊สไนโตรเจน ซึ่งมีการใช้กันอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมเนื่องจากสมบัติเฉื่อยของแก๊ส
Landfill gas (แก๊สจากหลุมฝังกลบ) หมายถึงแก๊สที่ได้จากการย่อยสลายโดยแอนแอโรบิกแบคทีเรียจากพื้นที่ฝังกลบขยะ ประกอบด้วยแก๊สมีเทนประมาณร้อยละ65 แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ ประมาณร้อยละ 35
Gas analysis
การวิเคราะห์แก๊ส
 
Gas barrier
ตัวขวางแก๊ส
อุปกรณ์ที่ใช้ในการลดการไหลของแก๊ส เช่น ใช้ในพื้นที่ฝังกลบขยะในปริมาณมาก ซึ่งไม่เหกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งสารมลพิษอื่นๆปะปนอยู่ เช่น กรดไฮโดรคลอริก(hydrochloric acid,HCL), กรดไฮโดรฟลูออริก(hydrofluoric acid,HF),ซัลเฟอร์ไดออกไซด์(sulferdioxide,SO2)และโลหะหนักต่างๆ ทรายและฝุ่นละอองนี้สามารถกำจัดโดยการใช้ระบบแยกแบบแห้ง และการแยกแก๊สโดยใช้เครื่องเครื่องชะจับหรือเครื่องหมุนเหวี่ยง
Gas chromatograph/mass spectrometry,GCMS
เครื่องแก๊สโครมาโตกราฟ/แมสสเปคโตรมิเตอร์,จีซีเอ็มเอส
เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการตรวจวัดชนิด และปริมาณสารปนเปื้อนชนิดต่างๆในตัวอย่างสิ่งแวดล้อม เช่น สารฆ่าแมลง และสารโพลีอโรมาติกไฮโดรคาร์บอน จีซีเอ็มเอสประกอบด้วยเครื่องแก๊สโครมาโตรกราฟ ชนิดคอลัมม์ขนาดรูเล็กที่ต่อกับตัวตรวจหา ระบบดับเบิลโฟกัส ทำให้การแยกมีประสิทธิภาพสูงขึ้น และระบบประมวลผลข้อมูลสามารถค้นหาข้อมูลได้จากฐานข้อมูล เพื่อตรวจสอบหาสารที่ต้องการโดยเทียบจากฐานข้อมูลได้
Gaschromatography,GC
แก๊สโครมาโตกราฟฟี,จีซี
เครื่องมือหรือวิธีวิเคราะห์แยกส่วนผสมต่างๆโดยทำให้กลายเป็นแก๊สแล้วแยกเป็นส่วนประกอบ เป็นวิธีแยกสารอินทรีย์ที่มีปริมาณน้อยมากๆได้แม่นยำ
Gas constant,R
ค่าคงที่แก๊ส
มีค่าเท่ากับ8.3143 จูลต่อเคลวินต่อโมล หรือ 1.9858 แคลอรีต่อองศาเซลเซียสต่อโมล
Gas control system
ระบบควบคุมแก๊ส
ระบบป้องกันการระเบิดและป้องกันไฟไหม้เนื่องจากการสะสมของแก๊สมีเทนจากหลุมฝังกลบขยะ
Gas dome
โดมแก๊ส
ส่วนฝาถังย่อยสลัดจ์ใช้เป็นที่เก็บแก๊สจากการย่อย
Gas flares
ตัวเผาแก๊สทิ้ง
 
Gas generation model
แบบจำลองการเกิดแก๊ส
รูปแบบทางคอมพิวเตอร์ซึ่งใช้เทคนิคทางคณิตศาสตร์ในการประมาณอัตราการผลิตแก๊สจากหลุมฝังกลบขยะ
Gas law
กฎของแก๊ส
กฎที่อธิบายการเปลี่ยนปริมาตรของแก๊ส ภายใต้การเปลี่ยนแปลงความดัน และอุณหภูมิ
Gas monitoring probe
หัววัดเฝ้าตรวจแก๊ส,โพรบเฝ้าตรวจแก๊ส
 
Gas production
การเกิดแก๊ส
การเกิดแก๊สโดยวิธีทางเคมี หรือชีวภาพ
Gas purifier
เครื่องทำให้แก๊สบริสุทธิ์
อุปกรณ์ที่ใช้สำหรับกำจัดองค์ประกอบที่ไม่ต้องการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างจากตัวกลางที่เป็นแก๊สได้ทั้งหมด หรือได้เพียงบางส่วน
Gas transfer
การถ่ายเทแก๊ส
 
Gas trap
ตัวดักกลิ่น
อุปกรณือย่างหนึ่งในการต่อท่อที่เรียกว่าคอห่าน ซึ่งมีน้ำหรือน้ำเสียขังอยู่จึนวนหนึ่งเพื่อป้องกันแก๊สที่มีกลิ่นเหม็นไหลย้อนกลับเข้ามายังบริเวณที่ไม่ต้องการกลิ่น
Gas turbine
กังหันแก๊ส
กลจักรอย่างหนึ่งซึ่งเปลี่ยนพลังงานความร้อนจากการเผาเชื้อเพลิงไปเป็นพลังงานกล
Gas vent
ทางระบายแก๊ส,ท่อระบายแก๊ส
ช่องทางซึ่งปล่อยให้แกสไหลออกไปได้
Gas washing
การล้างแก๊ส
กระบวนการทำความสะอาดแก๊ส หรือทำให้แก๊สบริสุทธิ์โดยใช้ของเหลวเป็นตัวกลางในการดักเก็บ
Gaseous emission
การปล่อยแก๊ส(เสีย),การปล่อยไอ(เสีย)
แก๊สจากการเผาขยะที่ปล่อยไปในอากาศ
fasification
การเกิดแก๊ส
การเปลี่ยนของแข็ง เช่น ถ่าน ให้กลายเป็นแก๊ส เพื่อใช้ทำเป็นเชื้อเพลิง;การกลายเป็นแก๊สของสารอินทรีย์ในระหว่างการย่อยสลาย;การทำปฏิกิริยาของสารเคมีที่มีคาร์บอนเป็นส่วนประกอบกับอากาศ น้ำหรือออกซิเจน และเกิดแก๊สออกมา
gasohol
แก๊สโซฮอล์
ส่วนผผสมระหว่างน้ำมันเบนซินและเอทานอลที่ได้มาจากการหมักผลผลิตทางการเกษรที่มีเอทานอลอย่างน้อยร้อยละ 9 ไอเสียจากแก๊สโวฮอล์มีคาร์บอนมอนอกไซด์น้อยกว่าไอเสียจากน้ำมันเบนซิน
gasoline
แก๊สโซลีน
เชื้อเพลิงที่ได้จาการกลั่นน้ำมันดิบ โดยทั่วไปแล้วจุดเดือดอยู่ระหว่าง 30-220 องศาเซลเซียสซึ่งจะถูกผสมด้วยสารเพิ่มคุณภาพบางชนิดเพื่อให้การจุดระเบิดของเชื้อเพลิงดีขึ้น ในประเทศไทยเรียกว่า น้ำมันเบนซิน
Gasoline Vehicle emission
 
การปล่อย(มลพิษ)จากยานพาหนะที่ใช้แก๊สโซลีน(น้ำมันเบนซิน)
 
Gasoline volatility
การระเหยเป็นไอของแก๊สโซลีน
คุณสมบัติการระเหยเป็นไอของแก๊สโซลีนประกอยด้วยสารอินทรีย์ระเหยชนิดต่างๆ(VOCs)
Gas-phase reaction
ปฏิกิริยาในสภาวะแก๊ส
 
Gas-solubility coefficient
สัมประสิทธิ์การละลาย(น้ำ) ของแก๊ส
ความสามารถในการละลายของแก๊สนของเหลวชนิดหนึ่ง ที่อุณหภูมิและความดันหนึ่งๆ
Gas-tight
ส่วนปลอดแก๊ส
บริเวณซึ่งมีความเข้มข้นแก๊ส(จากพื้นที่ฝังกลบ)ซึ่งสามารถจุดไฟได้น้อยกว่าร้อยละ 1และมีคาร์บอนไดออกไซด์น้อยกว่าร้อยละ 0.5
Gas-to-particle conversion
การเปลี่ยนสภาพของสารมลพิษจากแก๊สไปเป็นอนุภาค
การเปลี่ยนสภาพของสารมลพิษจากแก๊สไปเป็นอนุภาคเนื่องจากปฏิกิริยาเคมีในอากาศ
gate
ประตูน้ำ
เครื่องมือที่ใช้ควบคุมการไหลของน้ำ
 
footer