Local Environment
 
กิจกรรม
ข่าวสารท้องถิ่น
ข้อมูลทางวิชาการ
ร่วมคุยร่วมคิด
คำถามที่พบบ่อย
E-Book
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ติดต่อเรา
ผังเว็บไซด์
อัลบั้มรูป
ระบบสืบค้น
Website counter
ศัพท์บัญญัติและนิยามสิ่งแวดล้อมหมวด H
คำศัพท์
คำแปล
ความหมาย
habitat
แหล่งที่อยู่
สถานที่ซึ่งสิ่งมีชีวิต(คน สัตว์ พืช จุลชีพ) อาศัย และแวดล้อมด้วยสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิต
Habitat indicator
ดัชนีชี้วัดแหล่งที่อยู่
ลักษณะทางกายภาพของสิ่งแวดล้อมที่บ่งชี้ความจำเป็นต่อการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิต
haemmoglobin
เฮโมโกลบิน
โปรตีนอย่างหนึ่งในเลือด มีเหล็กเป็นองค์ประกอบสามารถนำออกซิเจนไปได้ ทำให้เลือดเป็นสีแดง
hail
ลูกเห็บ
 
Half-life
ครึ่งชีวิต
เวลาที่สสารหนึ่งๆสลายหรือแตกตัวหรือผุพังไปครึ่งหนึ่งของปริมาณสารตั้งต้น
halocarbon
ฮาโลคาร์บอน
สารไฮโดรคาร์บอนที่มีฮาโลเจนเป็นองค์ประกอบ
halogen
กลุ่มธาตุฮาโลเจน
กลุ่มของธาตุ5 ชนิด ซึ่งไม่ใช่โลหะ ได้แก่ โบรมีน ฟลูออรีน คลอรีน ไอโอดีน และแอสตาติน
Halogenated organic compound,HOC
สารประกอบอินทรีย์ฮาโลจีเนเต็ด,เอชโอซี
สารประกอบไฮโดรคาร์บอนที่มีอะตอมของธาตุฮาโลเจน 1 อะตอมหรือมากกว่า
halon
ฮาลอน
ประกอบด้วย คาร์บอน โบรมีน ฟลูออรีน และคลอรีน อยู่ได้นานในชั้นบรรยากาศ และจะแตกตัวทำลายโอโซนในชั้นบรรยากาศสตาร์โตสเฟียมักใช้เป็นสารดับเพลิง
halophyte
ฮาโลไฟต์
พืชซึ่งเจริญเติบโตได้ตามธรรมชาติในดินที่มีปริมาณเกลือหรือแอลคาไลน์สูง
Hammermill
เครื่องทุบขยะ
เครื่องจักรที่มีความเร็วสูง ใช้ในการทุบชิ้นส่วน ขยะให้มีขนาดเล็กลงโดยการใช้ค้อนโลหะทุบ
handsorting
การคัดแยก(ขยะ)ด้วยมือ
 
HAP
เอชเอพี
Hazardous air pollutant
Hard detergent
สารซักฟอกย่อยยาก
สารซักฟอกสังเคราะห์ชนิดที่สลายตัวยากทางกระบวนการชีวภาพ
Hard water
น้ำกระด้าง
น้ำกระด้างที่มีส่วนประกอบของเกลือ ซึ่งรบกวนกระบวนการทางด้านอุตสาหกรรม และทำให้สบู่ไม่เกิดฟอง
hardening
การทำให้แข็ง
กระบวนการทางเคมี เพื่อผสมของเสีย และทำให้เป็นของแข็ง
hardness
ความกระด้าง
สมบัติของน้ำซึ่งเจือปนด้วยเกลือแคลเซียม แมกนีเซียมและเหล็ก กับอนุมูลเช่น ไบคาร์บอเนต คาร์บอเนต ซัลเฟต คลอไรด์ ไนเทรต ซึ่งจะทำให้สบู่จับตัวเป็นก้อน และต้องใช้สบู่ปริมาณมากในการซักล้าง นอกจากนี้ยังก่อให้เกิดตะกรันในหม้อน้ำ ทำให้เกิดความเสียหายในกระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรมและบางครั้งทำให้เกิดรสชาติที่ไม่ดี การวัดความกระด้างอาจทำได้โดยการทดสอบในห้องทดลอง หรือวัดจากปริมาณของแคลเซียมและแมกนีเซียมรวมทั้งเหล็ก อะลูมิเนียม แมงกานีส แบเรียม สทรอนเธียม   และงสังกะสี ค่าที่วัดได้แสดงในรูปของเทียบเท่าแคลเซียมคาร์บอเนต
Hardy Cross method
วิธีฮาร์ดีครอสส์
วิธีวิเราะห์ปริมาณการไหลในระบบท่อจ่ายน้ำเสนอโดยฮาร์ดีครอสส์ในปี ค.ศ.1936 เป็นวิธีวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์
harvest
เก็บเกี่ยว
การนำเอาพืชหรือสาหร่ายจำนวนมากออกจากแหล่งน้ำหรือบ่อบำบัด
harvesting
การเก็บเกี่ยว
เช่น การเก็บเกี่ยวสาหร่ายจากบ่อเลี้ยงหรือบ่อบำบัด
haul
การขน(ขยะ)
 
Haul distance
ระยะขน(ขยะ)
ระยะทางที่ของเสียหรือวัสดุที่จะถูกฝังกลบเคลื่อนย้ายจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่ง
Hauled container systems
ระบบการขนถังขยะ
 
hazard
การเสี่ยงอันตราย
สถานการณ์ที่ก่อให้เกิดการเสี่ยงภัย หรืออันตราย
Hazard assessment
การประเมินความเสี่ยงอันตราย
การประเมินของเขตความปลอดภัยสำหรับสิ่งมีชีวิต โดยการเปรียบเทียบกับความเข้มข้นที่คาดว่าจะเป็นพิษต่อสิ่งมีชีวิต
Hazard evaluation
การประเมินความเสี่ยงอันตราย
ขั้นตอนแรกของการประเมินความเสี่ยงอันตราย ซึ่งเกี่ยวกับการรวบรวม และประเมินข้อมูลการเจ็บป่วยจากสารเคมี และลักษณะการสัมผัส
Hazard identification
การบ่งชี้ความเสี่ยงอันตราย
การพิจารณาความเป็นไปได้ที่สารเคมีจะก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ โดยการพิจารณาข้อมูลทั้งหมดที่มีอยู่ในขณะนั้น
Hazard index ,HI
ดัชนีความเสี่ยงอันตราย
ค่าบ่งชี้ถึงอันตรายของสารนั้นๆ
Hazard quotient,HQ
ค่าสัดส่วนความเสี่ยงอันตราย
ต่าสัดส่วนเปรียบเทียบระหว่างปริมาณสารเคมีที่สัมผัสกับปริมาณขอองสารเคมีซึ่งคาดว่าจะทำให้สัตว์ทดลองที่ได้รับสารนั้นๆเพียงครั้งเดียวตายเป็นจำนวนครึ่งหนึ่งของจำนวนเริ่มต้น(LD50)
hazardous
เสี่ยงภัย,เสี่ยงอันตราย
คุณศัพท์ใช้ขยายความที่มีโอกาสเสี่ยงภัยอันตรายที่อาจเกิดขึ้น เช่น บริเวณเก็บแก๊สเชื้อเพลิง ถือว่าเป็นhazardous area
Hazardous Air Pollutants,HAPs
สารมลพิษทางอากาศที่(เสี่ยง)อันตราย
สารมลพิษทางอากาศที่เป็นอันตราย เช่น เบนซิน สารปรอท แอสเบสตอส โดยทั่วไปจะประกาศไว้ในบัญชีพิเศษขององค์กรที่รับผิดชอบ
Hazardous air pollution
สารมลพิษทางอากาศที่(เสี่ยง)อันตราย
 
Hazardous and operability, HAZOP
วิธีศึกษาและชี้บ่งอันตราย,ฮาซ็อป
วิธีศึกษาและชี้บ่งอันตราย และความไม่มีประสิทธิภาพของระบบ หรือกระบวนการ
Hazardous biological waste
ของเสียชีวภาพ(เสี่ยง)อันตราย
ขยะที่เสี่ยงอันตรายมีกำเนิดทางชีววิทยา ซึ่งมีลักษณะที่ต้องมีการดูแลอย่างมากในด้านสาธารณสุขชุมชน
Hazardous chemical
สารเคมี(เสี่ยง)อันตราย
สารเคมีที่มีสมบัติทางเคมีหรือกายภาพที่สามารถก่อให้เกิดอันตรายต่อมนุษย์ตั้งแต่ระดับอันตรายเล็กน้อยจนถึงขั้นเสียชีวิต ทั้งโดยเฉียบพลันหรือระยะยาวรวมทั้งก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินหรือเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม
Hazardous household waste
ของเสีย(เสี่ยง)อันตรายจากบ้านเรือน
 
Hazardous material,HAZMAT
วัสดุ(เสี่ยง)อันตราย,ฮาสเม็ท
วัสดุที่ก่อให้เกิดการเสี่ยงภัย หรืออันตราย
Hazardous pollutant
สารมลพิษ(เสี่ยง)อันตราย
สารมลพิษที่ก่อให้เกิดการเจ็บป่วยอย่างรุนแรงและถึงตายได้ ซึ่งมีการจัดกลุ่มโดย United States Environmental Protection Agency เช่น ปรอท แอสเบสตอส แบริลเลียม
Hazardous ranking system
ระบบการจัดลำดับความ(เสี่ยง)อันตราย
หลักการกลั่นกรองความเสี่ยงต่อสุขภาพอนามัยและสิ่งแวดล้อมของสถานที่เก็บของเสียอันตรายที่ไม่มีการควบคุม  โดยคำนวณจากระดับความเป็นพิษของสารที่ปล่อยสู่สิ่งแวดล้อม และปริมาณประชากรที่ได้รับผลกระทบ แล้วนำคะแนนที่ได้มาเปรียบเทียบจัดลำดับความสำคัญสำหรับจัดการ
Hazardous substance
สาร(เสี่ยง)อันตราย
สารที่มีส่วนประกอบหรือที่เจือปนด้วยสารไวไฟ สารกัดกร่อน สารเกิดปฏิกิริยาได้ง่าย วัตถุระเบิด สารพิษ สารกัมมันตรังสี และ/หรือ สิ่งที่ทำให้เกิดโรค ซึ่งก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพอนามัยและชีวิตมนุษย์ สัตว์ พืช ทรัพย์สินอื่น และสิ่งแวดล้อม
Hazardous waste
ของเสีย(เสี่ยง)อันตราย
ของเสียที่เสี่ยงต่อการเป็นอันตรายต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
Hazardous waste generation
การผลิตของเสีย(เสี่ยง)อันตราย
 
Hazardous waste landfill
หลุมฝังกลบของเสีย(เสี่ยง)อันตราย
พื้นที่ฝังกลบขยะ(เสี่ยง)อันตราย ซึ่งต้องมีวิธีป้องกันสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม เช่น การเลือกสถานที่ การออกแบบที่ดี การจัดการที่เหมาะสม การรวบรวมและบำบัดน้ำชะละลายจากขยะ และการปกคลุมชั้นสุดท้ายของหลุมฝังกลบอย่างทั่วถึง
 
footer