Local Environment
 
กิจกรรม
ข่าวสารท้องถิ่น
ข้อมูลทางวิชาการ
ร่วมคุยร่วมคิด
คำถามที่พบบ่อย
E-Book
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ติดต่อเรา
ผังเว็บไซด์
อัลบั้มรูป
ระบบสืบค้น
Website counter
ป่าอนุรักษ์
 
  ป่าอนุรักษ์ หมายถึง ป่าที่ประกาศเป็นพื้นที่คุ้มครองป่าไม้ ทัศนียภาพตามกฎหมาย (พ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ พ.ร.บ.เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า) ห้ามบุคคลเข้าไปใช้ ประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาต ป่าอนุรักษ์ที่สำคัญ ได้แก่

         1. อุทยานแห่งชาติ เป็นพื้นที่ป่าขนาดใหญ่ที่มีต้นไม้และสัตว์ป่าและทัศนียภาพสวยงาม โดยทั่วไปบริเวณที่เป็นอุทยานแห่งชาติ ถือเกณฑ์ดังนี้
            1) มีพื้นที่ไม่ต่ำกว่า 10 ตารางกิโลเมตร
            2) มีลักษณะธรรมชาติที่สวยงาม การจัดตั้งอุทยานแห่งชาติต้องประกาศเป็นพระราชกฤษฎีกา อุทยานแห่งชาติแห่งแรก คืออุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ (พ.ศ. 2504) ส่วนในภาคอีสานคือ อุทยานแห่งชาติภูกระดึง (2515) ปัจจุบันประเทศไทยมีอุทยานแห่งชาติเกือบ 100 แห่ง ทั้งอุทยานฯบนบก และอุทยานทางทะเล ครอบคลุมพื้นที่ 32 ล้านไร่ หรือ 10 % ของพื้นที่ประเทศ

         2. วนอุทยาน เป็นพื้นที่มีสภาพแวดล้อมสวยงาม เช่น แก่ง น้ำตก หาด ต้นไม้ใหญ่ และมีพื้นที่ราว 500-5,000 ไร่ อยู่ใกล้ชุมชน เหมาะเป็นที่ท่องเที่ยว พักผ่อน กรมป่าไม้ประกาศเป็นกฎกระทรวง โดยสำนักงานป่าไม้เขตเป็นผู้ดูแล ในจังหวัดมหาสารคามก็มีวนอุทยานชีหลง วนอุทยานโกสัมพี เป็นต้น วนอุทยานแห่งแรกตั้งขึ้นปี พ.ศ. 2501 คือวนอุทยานน้ำตกกะเบา จังหวัดชุมพร นอกจากนี้กรมป่าไม้ยังมีสวนรุกขชาติ ซึ่งเป็นพื้นที่รวบรวมพันธุ์ไม้จัดเป็นหมวดหมู่เพื่อประชาชนเข้าศึกษาหาความรู้
และพักผ่อนหย่อนใจ เช่น สวนรุกขชาติพุแค จังหวัดสระบุรี ส่วนสวนพฤษศาสตร์ (Botanical Garden) เป็นสถานที่รวบรวมพันธุ์ไม้นานาชนิดทั้งของพื้นเมือง
และต่างประเทศ เพื่อศึกษาค้นคว้าวิจัย
         3. เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า (Wildlife Scactuary) เป็นการสงวนพื้นที่ป่าไม้ไว้ให้เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า จัดตั้งโดยอาศัย พ.ร.บ. สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2503 การจัดตั้งเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแห่งใดจะประกาศเป็นพระราชกฤษฎีกา ปัจจุบันเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่ามีประมาณ 40 แห่ง คลุมพื้นที่ 4 % ของพื้นที่ประเทศ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแห่งแรก คือ เขาสลักพระจังหวัดกาญจนบุรี ในภาคอีสานแห่งแรกคือ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว จังหวัดชัยภูมิการส่งเสริมให้ประชาชน องค์กรเอกชนปลูกสวนป่า เพื่อใช้ประโยชน์จากไม้ที่ปลูกในทางเศรษฐกิจ รัฐได้ออกกฎหมายฉบับหนึ่งคือ พ.ร.บ.สวนป่า พ.ศ. 2535  เพื่อเปิดโอกาสให้เอกชนเช่าที่ดินของรัฐปลูกสวนป่าของรัฐส่วนใหญ่เป็นไม้สัก และไม้ที่มีค่าทางเศรษฐกิจอื่น ๆแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 9 มีเป้าหมายเพิ่มพื้นที่ป่าอนุรักษ์จาก 15 % เป็น 25 % ของพื้นที่ประเทศในปี 2547 ซึ่งหมายความว่าจะประกาศพื้นที่บริเวณป่าต้นน้ำลำธาร ป่า สงวนแห่งชาติ เป็นพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเพิ่มเติมอีกหลาย
 
 
footer