Local Environment
 
กิจกรรม
ข่าวสารท้องถิ่น
ข้อมูลทางวิชาการ
ร่วมคุยร่วมคิด
คำถามที่พบบ่อย
E-Book
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ติดต่อเรา
ผังเว็บไซด์
อัลบั้มรูป
ระบบสืบค้น
Website counter
ระบบนิเวศน์
 
    ระบบนิเวศน์    หมายถึง   ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตในแหล่งที่อยู่อาศัย  ณ  ที่ใดที่หนึ่ง    ความสัมพันธ์ก็จะมี  2  ลักษณะ  คือ   ความสัมพันธ์  ระหว่าง  สิ่งมีชีวิต  กับ  สิ่งไม่มีชีวิต     หรือ   ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวตด้วยกันเอง      ซึ่งความสัมพันธ์ทั้งสองลักษณะนี้จะเชื่อมโยงเกี่ยวข้องกันและจะเกิดขึ้นพร้อมๆ กัน  เพราะจะเป็นการแสดงให้เห็นว่า  สิ่งมีชีวิตนั้นๆ ต้องพึ่งพาอาศัยกันและกัน  คือไม่สามารถอยู่ได้เพียงลำพัง   โดยไม่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบต่าง ๆ    

           ความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกันนั้นเป็นปัจจัยที่สำคัญมาก  ทำให้สิ่งมีชีวิตต่างๆ ดำรงชีวิตอยู่ได้     ซึ่งระบบนิเวศน์ต่างๆ นั้น   มีอยู่มากมายทั่วทุกหนแห่ง   ขึ้นอยู่กับว่าเราจะใช้หลักใดเป็นหลักในการแยกแยะ    ซึ่งโลกของเรานั้น  ก็ถือว่าเป็นระบบนิเวศน์ระบบหนึ่ง   ทั้งยังเป็นระบบที่ใหญ่ที่สุดอีกด้วย

           ความสัมพันธ์ภายในระบบนิเวศน์นั้น   จะสมดุลย์อยู่แล้วโดยธรรมชาติ   ยกเว้นว่าจะมีสิ่งใดมาทำให้มากระทบกระเทือน  ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่างๆ  ขึ้น    แต่ก็จะมีการปรับตัวมาเหมือนเดิมได้ใหม่           แต่ถ้าสิ่งที่มากระทบนั้นก็ให้เกิดผลการเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรง   ระบบนั้นก็จะถูกทำลายลง    ในระบบนิเวศน์แต่ละแห่งจะไม่มีการหยุดนิ่ง  จะเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ   ตลอดเวลา   ซึ่งถ้าเป็นไปอย่างสมดุลก็จะทำให้สิ่งมีชีวิต และ ระบบ  ดำเนินต่อไปได้ด้วยดี  
 
 
footer