Local Environment
 
กิจกรรม
ข่าวสารท้องถิ่น
ข้อมูลทางวิชาการ
ร่วมคุยร่วมคิด
คำถามที่พบบ่อย
E-Book
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ติดต่อเรา
ผังเว็บไซด์
อัลบั้มรูป
ระบบสืบค้น
Website counter
ศัพท์บัญญัติและนิยามสิ่งแวดล้อมหมวด I
คำศัพท์
คำแปล
ความหมาย
I&M
ไอแอนด์เอ็ม
กิจกรรมเพื่อมั่นใจว่าการควบคุมแก๊สที่ปล่อยออกจากยานยนตร์ โรงบำบัดน้ำเสียและระบบต่อต้านมลพิษอื่น สามารถทำงานได้อย่างสมบูรณ์
ICS
ไอซีเอส
การจัดการขององค์กรซึ่งโดยปกติหัวหน้าหน่วยอัคคีภัยมีหน้าที่รับผิดชอบเบ็ดเสร็จในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน โดยมีเจ้าหน้าที่ศูนย์กลางปฏิบัติการคอยช่วยเหลือด้านข้อมูลและให้คำปรึกษา
ideal
อุดมคติ
 
Ideal gas law
กฎแก๊สอุดมคติ
กฎที่อธิบายพฤติกรรมแก๊สในอุดมคติ เช่น กฎของบอยล์ กฎของชาร์ลส์
Ideal setting
การจมตัวอุดมคติ
การจมตัวแบบไม่มีผลกระทบจากทางเข้าทางออก หรือบริเวณเก็บสลัดจ์
IDLH
ไอดีแอลเอช
Immediately dangerous to life and health
IEE
ไออีอี
การประเมินสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น
IEMP
ไออีเอ็มพี
Integrated environmental management project
igloo
อิกลู
ภาชนะที่ตั้งตามที่สาธารณะเพื่อใช้เก็บรวบรวมของที่นำกลับมาใช้ได้อีก เป็นคำมาจากกระท่อมของชาวเอ็สกิโมที่มีรูปร่างคล้ายกันปัจจุบันในประเทศไทยยังไม่มี
ignitability
ความสามารถจุดไฟได้
สมบัติของสสารที่สามารถทำให้เกิดความร้อนถึงจุดลุกไหม้ได้
ignitable
ที่จุดไฟได้
ซึ่งทำให้ติดไฟได้
Ignitable waste
ของเสียจุดไฟได้
 
Ignition temperature
อุณหภูมิจุดไฟติด
อุณหภูมิต่ำสุดที่สามารถติดไฟได้ของวัตถุหนึ่งๆ
Imhoff cone
กรวยอิมฮอฟฟ์
กรวยใสที่มีขีดบอกปริมาตรใช้วัดปริมาตรตะกอนหนักหรือของแข็งจมตัวได้ต่อปริมาตรหนึ่ง(โดยทั่วไปเท่ากับ 1 ลิตร)
Imhoff tank
ถังอิมฮอฟฟ์
หน่วยบำบัดน้ำเสียที่มีถังตกตะกอนซึ่งมีส่วนแยกกากไปย่อยแบบแอนแอโรบิก
Immediately dangerous to life and health,IDLH
อันตรายอย่างฉับพลันต่อชีวิตและสุขภาพ
ค่าความเข้มขนสูงสุดของสารเคมีที่คนสามารถทนอยู่ได้ภายใน 30 นาทีโดยเมื่อออกจากบริเวณดังกล่าวแล้วไม่มีผลเสียต่อสุขภาพ
Immersible liquid
ของเหลวจมตัวได้
ของเหลวที่สามารถจมในน้ำหรือของเหลวอื่นๆได้
immersion
การจุ่ม,การจมตัว
การจมในน้ำหรือของเหลวใดๆ
Immersion test
การทดสอบจมตัว
การทดสอบการจมตัวของวัตถุใดๆในน้ำหรือของเหลวอื่นๆภายใต้สภาวะที่กำหนดไว้ เช่น  flow immersion test (การทดสอบการจมตัวเมื่อมีการไหล) หมายถึง การทดสอบการจมตัวของวัตถุใดๆในน้ำชะซึมที่ไหลมาอย่างต่อเนื่อง ณ อัตราไหลที่กำหนดไว้ static immersion test (การทดสอบการจมตัวสถิต)หมายถึง การทดสอบการจมตัวของวัตถุใดๆในน้ำชะซึมที่มีปริมาตรคงที่ตลอดระยะเวลาของการทดสอบ
Imminent hazard
การเสี่ยงอันตรายที่จวนตัว
สิ่งซึ่งมีแนมโน้มสูงที่จะส่งผลที่คาดการณ์ไม่ได้ต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม
Imminent threat
การคุกคามที่จวนตัว
ความน่าจะเป็นสูงที่จะได้รับ(สารพิษ) กำลังเกิดขึ้น
immiscibility
สภาพผสมเข้ากันไม่ได้
การผสมเข้ากันไม่ได้ของสารตั้งแต่ 2 ชนิดขึ้นไป เช่น ดินกับน้ำ
Immisible liquid
ของเหลวผสมเข้ากันไม่ได้
ของเหลวผสมที่เข้ากันไม่ได้ เช่น น้ำกับน้ำมัน
immobilization
การจับตรึง
การทำให้จุลินทรีย์จับตรึงอยู่กับที่โดยกระบวนการต่างๆ เช่น ใช้ตัวกลาง ทั้งนี้เพื่อให้มีปริมาณจุลินทรีย์สูงในถังปฏิกิริยา
Immune system
ระบบภูมิคุ้มกัน
 
IMPACT
อิมแพค
Integrated model of plumes and atmosphere in complex terrain
Impact assessment
การประเมินผลกระทบ
 
Impact crusher
เครื่องบดบีบกระแทก
เครื่องจักรที่ทำหน้าที่บดขยะโดยอาศัยทั้งการกระแทกและการบด
Impact loss
ความสูญเสียจากแรงกระแทก
 
impaction
การชน,การกระทบ
การพุ่งชนหรือกระทบของอนุภาคเนื่องจากแรงเฉื่อย
Impaction parameter
พารามิเตอร์การชน,พารามิเตอร์การกระทบ
 
impactor
อิมแพคเตอร์
อุปกรณ์ที่ใช้แยกฝุ่นออกจากอากาศโดยใช้หลักการชน/กระทบกับของแข็ง หรือของเหลวก็ได้
impeller
ใบพัด
ชุดใบพัดที่ช่วยสูบหรือยกน้ำในเครื่องสูบ
Impeller pump
 เครื่องสูบน้ำใบพัด
 
impermeability
ความซึมไม่ได้
 
impermeable
ซึมผ่านไม่ได้
ไม่ง่ายที่จะทะลุผ่าน คุณสมบัติของวัสดุหรือดินที่ไม่ยอมให้น้ำเคลื่อนผ่านโดยง่าย
Impermeablerock
หินเนื้อทึบ
หินที่น้ำซึมผ่านไม่ได้
impervious
ซึมผ่านไม่ได้
ไม่ง่ายที่จะทะลุผ่าน คุณสมบัติของวัสดุหรือดินที่ไม่ยอมให้น้ำเคลื่อนผ่านโดยง่าย
Imperviousness coefficient
สัมประสิทธิ์ความซึมผ่านไม่ได้
 
impinger
อิมพินเจอร์
อุปกรณ์ที่ใช้ในการเก็บตัวอย่างฝุ่น หรือแก๊สโดยการพ่นเข้าไปในของเหลว
importer
ผู้นำเข้า(ของเสีย)
ผู้นำข้าวของเสียต่างๆโดยเฉพาะของเสียที่เสี่ยงอันตรายภายใต้การควบคุมโดยทางราชการ
imports
(ขยะ)นำเข้า
ขยะชุมชนและสิ่งที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ซึ่งขนส่งเข้ามาดำเนินการในท้องถิ่น(โดยที่มิได้กำเนิดจากท้องถิ่นนั้น)
Impounding dam
เขื่อน(อ่าง)เก็บน้ำ
 
Impounding reservoir
อ่างเก็บน้ำ
 
Impoundment
การกักไว้
น้ำหรือสลัดจ์ที่ถูกกักไว้โดยเขื่อน คันกั้นประตูน้ำหรือสิ่งกีดขวางอื่นๆ
impulse
การดุล
การกระทำที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงความเร็วเพียงอย่างเดียว ไม่มีผลของการเปลี่ยนแปลงความดัน
Impulse pump
เครื่องสูบแบบอิมพัลส์
 
impurities
สารเจือปน
 
In situ
ณ ที่เดิม
ในแหล่งดั้งเดิม ในสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ ซึ่งไม่ถูกเคลื่อนย้าย ไม่ถูกขุด ยังคงอยู่ในสถานที่หรืออยู่ใต้พื้นผิว
In vitro studies
การศึกษาภายนอก(ร่างกาย)
การศึกษาผลของสารเคมีที่ถูนำเข้าสู่เนื้อเยื่อเซลล์ หรือเซลล์ย่อย ซึ่งสกัดจากซากสิ่งมีชีวิต
In vivo studies
การศึกษาภายใน(ร่างกาย)
การศึกษาถึงผลของสารเคมีที่กระทำในสิ่งมีชีวิตทั้งหมด
incentive
สิ่งจูงใจ
สิ่งจูงใจเพื่อช่วยสนับสนุนการนำวัสดุกลับมาใช้อีก
Incentive program
โครงการจูงใจ
 
footer