Local Environment
 
กิจกรรม
ข่าวสารท้องถิ่น
ข้อมูลทางวิชาการ
ร่วมคุยร่วมคิด
คำถามที่พบบ่อย
E-Book
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ติดต่อเรา
ผังเว็บไซด์
อัลบั้มรูป
ระบบสืบค้น
Website counter
ท่านสามารถเผยแพร่ข้อมูลและข่าวสารขององค์กรท่าน เพื่อลงในหัวข้อ ข้อมูลและข่าวสารเกี่ยวกับการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม หรือ สินค้า บริการหรือสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ได้ โดยส่งเนื้อหาและรูปภาพมา้ที่ e-mail : localadmin@environnet.in.th

** เนื้อหาที่ส่งมาต้องไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4 **
 
คู่มือเลือกซื้อสินค้าและบริการ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ของสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
> Download E-Book <
ไส้เดือนดิน...จัดอยู่ใน Phylum Annelida ลักษณะทั่วไป ลำตัวเป็นปล้องๆ มีเยื่อ Cuticle คลุมผิวหนังเพื่อใช้หายใจ มีหัวใจเทียม (pseudoheart) อยู่ระหว่างปล้องที่ 8-13 ส่วนปล้องที่ 14, 15, 16 ใช้สร้างปลอกหุ้มไข่ (Cocoon) ซึ่งมีได้ ทั้งไข่ และ อสุจิในตัวเดียวกัน... แต่ผสมพันธุ์กันในตัวเองไม่ได้ (เพราะเป็นกะเทย) มีเลือดสีแดงและเส้นประสาทที่บริเวณด้านท้อง Ventral nerve cord มีกึ๋น (Gizzard) ช่วยย่อยอาหารและขับถ่ายของเสียออกทางรูผิวหนัง อาศัยอยู่ทั่วไปตามดินชุ่มชื้นร่วนซุย แต่ในเมืองใหญ่ๆที่เป็นคอนกรีต พบได้บริเวณสวนหย่อมที่มีใบไม้ทับถมอยู่มากๆตามพื้นดินที่เป็น ?กองขยะอินทรีย์? จากตลาดหรือในชุมชน มันจะคืบคลานโดยชอนไชด้วยเดือยรอบๆปล้องไปตามซอกหลืบของเม็ดดินหากินเศษใบไม้และพืชผักเป็นอาหาร อีกทั้งยังกินซากสัตว์ทุกชนิดที่เน่าเปื่อย รวมทั้งแมลงและตัวอ่อนได้อีกด้วย จึงถูกจัดอยู่ในสัตว์จำพวกกินทั้งพืชและสัตว์เป็นอาหาร
จากปัญหาวิกฤติ ?พลังงาน? น้ำมันที่เกิดขึ้นในขณะนี้ ได้ส่งผลกระทบไปทั่วทุกภูมิภาค ไม่เว้นแม้แต่ในบ้านเรา เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวหลายประเทศต่างหันเหมุ่งไปพัฒนาพลังงานทดแทนบนดิน ที่ได้จาก ผลิตผลทางการเกษตร แต่นั่นก็ยังคงมีต้นทุนอยู่มาก ฉะนี้...จึงต้องเบนเข็มไปหาพลังงานจากธรรมชาติ ที่ใช้ไม่มีวันหมดอย่าง น้ำ ลม แดด สำหรับเป็นทางเลือกที่จะนำมาลดภาระต้นทุนการผลิต อีกทั้งยังเป็นพลังงานสะอาดไม่ก่อให้เกิดมลภาวะที่เป็นอันตรายต่อสภาพแวดล้อม ซึ่งในหลายๆประเทศอย่างเช่น ?เดนมาร์ก? ก็มีการนำ ?ลม? มาผันผลิตไฟฟ้าใช้กันแล้ว
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชดำริให้ กรมส่งเสริมการเกษตร เป็นหัวเรือใหญ่ดำเนิน ?โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน? ซึ่งก็ได้ขับเคลื่อนงานมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2535 เป้าหมายมุ่งส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กนักเรียน ครู และครอบครัวที่อยู่ในถิ่นทุรกันดารร่วมกันทำการเกษตรในโรงเรียนแล้ว นำผลผลิตมาประกอบเป็นอาหารกลางวัน ที่มีคุณค่าทางโภชนาการ อีกทั้งยังมุ่งพัฒนาทักษะด้านการเกษตรและการแปรรูปผลผลิตการเกษตรเพื่อใช้เป็นแนวทางในการประกอบอาชีพได้ในอนาคต และมุ่งให้เป็นจุดถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตรสู่ชุมชนด้วย
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีนวัตกรรมใหม่ในการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ที่ ไม่ต้องมีการเติมอากาศและไม่ต้องมีการพลิกกลับกองอีกด้วย
เมื่อครั้งอดีตที่ผ่านมาประเทศไทยเคยมีผืนป่าไม้ถึง 230 ล้านไร่ หรือประมาณร้อยละ 72 ของพื้นที่ทั้งหมดของประเทศ ซึ่งนับว่าผืนแผ่นดินไทยเป็นพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ทางทรัพยากรป่าไม้และทรัพยากรธรรมชาติประเทศหนึ่ง
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นหน่วยงานหลักในการส่งเสริม เผยแพร่ และกระตุ้นจิตสำนึกของประชาชน ให้ตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ผลจากการเร่งผลิตสินค้าและบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค ทำให้ในช่วงปี ๒๕๓๓-๒๕๔๒ ทั่วโลกมีการผลิตของเสียอันตรายถึง ๔๐๐ ล้านตันต่อปี
ดร.มณทิพย์ ศรีรัตนา ทาบูกานอน อธิบดี กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่า กรมฯ ได้ออกตราสัญลักษณ์การผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม G-Green Production หรือตราสัญลักษณ์ตัว G
 
 
footer