Local Environment
 
กิจกรรม
ข่าวสารท้องถิ่น
ข้อมูลทางวิชาการ
ร่วมคุยร่วมคิด
คำถามที่พบบ่อย
E-Book
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ติดต่อเรา
ผังเว็บไซด์
อัลบั้มรูป
ระบบสืบค้น
Website counter
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมจัดทำฐานข้อมูล Eco Market

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมจัดงานสัมมนา "ลดโลกร้อน ด้วยผลิตภัณฑ์และบริการสีเขียว"

 

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมจัดทำฐานข้อมูล Eco Market เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นหน่วยงานหลักในการส่งเสริม เผยแพร่ และกระตุ้นจิตสำนึกของประชาชน ให้ตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมได้จัดโครงการ “Eco Market” เพื่อส่งเสริมผลิตภัณฑ์และบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมให้เป็นที่รู้จักของประชาชนมากยิ่งขึ้น

ในการนี้ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมได้จัดการสัมมนาเรื่อง “ระบบ Eco Market : ผลิตภัณฑ์และบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม” ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2551 ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ความรู้กับผู้ประกอบการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งจากภาครัฐและเอกชน ในเรื่องสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ในการดำเนินการด้านฐานข้อมูลของ Eco Market ให้มีประสิทธิภาพ 

เว็บไซต์ ThaiEcoMarket.com ก่อตั้งขึ้นจากความตั้งใจจริงของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยได้รวบรวมฐานข้อมูลสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม หรืออีโคโปรดักส์ (Eco Products) ไว้อย่างครบถ้วน เพื่อเป็นแหล่งข้อมูล ให้กับฝ่ายจัดซื้อจัดจ้าง ของหน่วยงานราชการและภาคเอกชนทั้งในและต่างประเทศในการสืบค้น และเข้าถึงข้อมูลในสินค้าและบริการ สามารถใช้งานค้นหาได้รวดเร็ว เพื่อเป็นประโยชน์ต่อทั้งหน่วยงานที่ใช้บริการข้อมูล ตลอดจนผู้ผลิตและ ผู้จัดจำหน่ายที่มีความตั้งใจที่จะพัฒนาสินค้าและบริการของตนให้มีคุณภาพ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

Eco Products คืออะไรผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม หรืออีโคโปรดักส์ (Eco Products) คือผลิตภัณฑ์ที่มุ่งเน้นการประหยัดพลังงาน และรักษาสิ่งแวดล้อม โดยในระหว่างการผลิตจะมีการใช้พลังงานและน้ำอย่างประหยัด รวมถึงลดของเสียและมลพิษในช่วงระหว่างการใช้งาน นอกจากนี้ ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมยังถูกออกแบบมาเพื่อให้สามารถนำวัตถุดิบ และส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์มารีไซเคิลหรือคืนสภาพได้ (recovered) อีกด้วย

สินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม คือ สินค้าที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากขั้นตอนการจัดหาวัตถุดิบ การผลิต การขนส่ง การใช้งาน และการจัดการหลังหมดอายุการใช้งาน น้อยกว่า เมื่อเทียบกับสินค้าอื่นที่ทำหน้าที่อย่างเดียวกัน ซึ่งในที่นี้ได้อาศัยมาตรฐานฉลากเขียวเป็นเกณฑ์

บริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม คือ ธุรกิจบริการที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากขั้นตอนการจัดหาวัตถุดิบ การใช้ทรัพยากรและพลังงานในช่วงการให้บริการ และการจัดการของเสียที่เกิดขึ้นจากการให้บริการน้อยกว่าเมื่อเทียบกับการให้บริการอื่นที่มีลักษณะอย่างเดียวกัน ซึ่งในที่นี้ได้นำข้อมูลเฉพาะโรงแรมและที่พักที่ได้รับมาตรฐานโรงแรมใบไม้สีเขียวเป็นเกณฑ์

 

 
footer