Local Environment
 
กิจกรรม
ข่าวสารท้องถิ่น
ข้อมูลทางวิชาการ
ร่วมคุยร่วมคิด
คำถามที่พบบ่อย
E-Book
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ติดต่อเรา
ผังเว็บไซด์
อัลบั้มรูป
ระบบสืบค้น
Website counter
สส.เปิดตัวตราสัญลักษณ์ใหม่ การันตีการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
สส.เปิดตัวตราสัญลักษณ์ใหม่ การันตีการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ผู้ประกาศ : สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 21 ม.ค. 2551
ที่มา : ผู้จัดการออนไลน์

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ออกตราสัญลักษณ์ G-Green Production ชูเกียรติสถานประกอบการมีการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ดร.มณทิพย์ ศรีรัตนา ทาบูกานอน อธิบดี กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่า กรมฯ ได้ออกตราสัญลักษณ์การผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม G-Green Production หรือตราสัญลักษณ์ตัว G เพื่อประกาศคำรับรองแก่สถานประกอบการที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกตามโครงการส่งเสริมการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

“ตราสัญลักษณ์ตัว G นี้ มี 3 ระดับ ประกอบด้วย ระดับดีเยี่ยม เป็นโล่ตัว G สีทอง ระดับดีมากเป็นโล่ตัว G สีเงิน และระดับดี เป็นโล่ตัว G สีทองแดง ซึ่งผู้ประกอบการที่ได้รับโล่เกียรติคุณนี้แสดงให้ผู้บริโภคทราบว่า การผลิตของสถานประกอบการให้ความสำคัญกับการลดผลกระทบของมลภาวะที่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อมที่เป็นอีกสาเหตุให้เกิดภาวะโลกร้อน โดยมีการมอบโล่พร้อมเกียรติบัตรให้แก่สถานประกอบการที่ผ่านเกณฑ์การผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2550 ประเภทการผลิตกระดาษสา สุรากลั่น สิ่งทอขนาดเล็ก ผักและผลไม้เย็น/แช่แข็ง ในพื้นที่ 6 จังหวัดภาคเหนือ ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย แพร่ น่าน ลำปาง และลำพูน ซึ่งเป็นจังหวัดนำร่องของโครงการในวันที่ 16 มกราคม 2551 นี้” ดร.มณทิพย์กล่าว

ทั้งนี้ ในการมอบโล่ประกาศเกียรติคุณได้จัดขึ้นที่ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่ในวันที่ 16 มกราคม 2551 โดยมีสถานประกอบการที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกทั้งสิ้น 33 ราย จากผู้ประกอบการที่สมัครเข้าร่วมกว่า 100 ราย แบ่งเป็นประเภทสุรากลั่น 15 ราย (ระดับดีเยี่ยม 3 ราย ระดับดีมาก 4 ราย และระดับดี 8 ราย) ประเภทสิ่งทอขนาดเล็ก 7 ราย เป็นระดับดีทั้งหมด ประเภทกระดาษสา 6 ราย (ระดับดีมาก 1 ราย และระดับดี 5 ราย) ประเภทผักและผลไม้แช่เย็น/แช่แข็ง 5 ราย (ดีเยี่ยม 2 ราย และระดับดีมาก 3 ราย)

ดร.มณทิพย์ กล่าวต่ออีกว่า โครงการส่งเสริมการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2549 เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการสินค้าโอท็อป และผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ดำเนินการได้อย่างยั่งยืน ทั้งด้านการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจและการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม โดยส่งเสริมให้สถานประกอบการโอท็อปและSMEs ได้พัฒนายกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ให้มีกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งใช้เครื่องหมายการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เป็นจุดเด่นในการส่งเสริมการขายแก่ผู้บริโภค

การดำเนินงานได้รับความมือจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี สำนักงานความร่วมมือทางวิชาการของเยอรมัน (GTZ) และสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ตลอดจนหน่วยงานราชการในพื้นที่ อาทิ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 เทศบาลตำบลต้นเปา สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดและอำเภอ และผู้ประกอบการในพื้นที่

โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้การสนับสนุนผู้ประกอบการที่สมัครเข้าร่วมโครงการ ทั้งด้านการฝึกอบรมให้ความรู้ การเป็นพี่เลี้ยงในการปรับปรุงกระบวนการผลิต การจัดประชุมเครือข่ายผู้ประกอบการเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ รวมทั้งสนับสนุนผู้ประกอบการในงานแสดงสินค้าต่างๆ เช่น งาน Paper World Fair ณ ประเทศเยอรมนี นับได้ว่าโครงการดังกล่าวประสบความสำเร็จค่อนข้างมาก โดยในปี 2551 นี้ จะขยายโครงการไปสู่ภูมิภาคอื่นๆ เช่น ส่งเสริมการผลิตสิ่งทอขนาดเล็กที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และจัดทำเกณฑ์การผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพิ่มเติม เช่น เกณฑ์สำหรับการผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้ เป็นต้น พร้อมทั้งจะขยายความร่วมมือกับองค์กรอื่นเพิ่มเติม เช่น สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพไทย เป็นต้น
 
footer