Local Environment
 
กิจกรรม
ข่าวสารท้องถิ่น
ข้อมูลทางวิชาการ
ร่วมคุยร่วมคิด
คำถามที่พบบ่อย
E-Book
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ติดต่อเรา
ผังเว็บไซด์
อัลบั้มรูป
ระบบสืบค้น
Website counter
สถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ .. : อุทัยธานี
สถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ .. : อุทัยธานี
 ข้อมูลทั่วไป

        อุทัยธานีเป็นเมืองที่มีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ ทั้งป่าไม้และสัตว์ป่า "เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง" ซึ่งได้รับการประกาศจาก UNESCO ให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2534
        ด้านการประมง นักท่องเที่ยวสามารถพบเห็นวิถีชีวิตของผู้คนที่มีลักษณะเฉพาะ คือ วิถีชีวิตชาวแพริมน้ำสะแกกรัง สายน้ำอันเปรียบเสมือนที่หล่อเลี้ยงชุมชนชาวอุทัยธานีให้มีความเป็นอยู่อย่างมั่งคั่งสมบูรณ์
        สิ่งโดดเด่นที่บ่งบอกถึงความผูกพันระหว่างผู้คนกับสายน้ำมาแต่อดีตกาลก็คือ ราวปี พ.ศ. 2449 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จประพาสมณฑลฝ่ายเหนือ และเสด็จมาประทับอยู่หมู่บ้านสะแกกรัง พระครูอุทัยธรรมเทศ(จัน) จึงได้สร้างแพแฝด 2 หลัง เพื่อรับเสด็จ แสดงให้เห็นถึงความสำคัญและการดำรงชีวิตของชาวลุ่มน้ำสะแกกรังในสมัยนั้นอย่างชัดเจน

 ประวัติความเป็นมา

        การเกิดภาวะเศรษฐกิจตกต่ำในช่วง 4 ปีที่ผ่านมา ที่ได้ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ ประชาชนกว่า 1 ล้านคนตกงาน ธุรกิจต่างๆ ของประเทศส่วนใหญ่ไม่สามารถขยายการดำเนินงาน บางธุรกิจไม่สามารถดำเนินการต่อได้ แต่ในขณะที่ธุรกิจอื่นประสบปัญหาอย่างมาก ธุรกิจท่องเที่ยวกับเกิดผลกระทบน้อยมาก และยังมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ซึ่งธุรกิจการท่องเที่ยวนี้ยังส่งผลให้ธุรกิจอื่นๆ สามารถขยายตัวได้ โดยเฉพาะในปัจจุบัน รัฐบาลได้เน้นธุรกิจขนาดเล็กในลักษณะ "หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์" ซึ่งผลผลิตที่เกิดขึ้นจะมีความสอดคล้องไปกับการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
         กรมประมงเป็นหน่วยงานที่มีส่วนส่งเสริมให้เกิดธุรกิจด้านการท่องเที่ยว ในลักษณะการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ กล่าวคือนอกจากจะเป็นหน่วยงานที่เผยแพร่ความรู้ ส่งเสริมอาชีพ อนุรักษ์และเพิ่มผลผลิตพันธุ์สัตว์น้ำแล้ว ยังมีส่วนในการส่งเสริมการท่องเที่ยวในเชิงอนุรักษ์ ซึ่งในปัจจุบันได้รับความสนใจอย่างมากจากผู้มาเที่ยวชมอย่างมาก ทั้งนี้เนื่องจาก ทรัพยากรธรรมชาติที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมด้านการประมงมีคุณสมบัติเฉพาะตัว ผู้เข้าชมสามารถสัมผัสได้อย่างใกล้ชิดในลักษณะเป็นธรรมชาติทำให้เกิดความผูกพันธ์ และความเพลิดเพลิน ซึ่งรัฐบาลได้เห็นความสำคัญดังกล่าว จึงสนับสนุนงบประมาณ ในการดำเนินโครงการ "ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์" ให้แก่กรมประมง

 วัตถุประสงค์

1. เพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ด้านการประมงในแหล่งน้ำที่สำคัญของประเทศ
2. เพื่อให้หน่วยงานของกรมประมง ได้มีส่วนสนับสนุนการท่องเที่ยวในท้องถิ่นต่างๆ
3. เพื่อส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ และรู้จักนำมาใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่าและถูกวิธี

 
footer