Local Environment
 
กิจกรรม
ข่าวสารท้องถิ่น
ข้อมูลทางวิชาการ
ร่วมคุยร่วมคิด
คำถามที่พบบ่อย
E-Book
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ติดต่อเรา
ผังเว็บไซด์
อัลบั้มรูป  
ระบบสืบค้น  

Website counter
เว็บไซต์แห่งนี้ได้ถูกพัฒนาเพื่อนำเสนอข้อมูลตัวชี้วัดในแต่ละท้องถิ่น และเป็นเครื่องมือให้ผู้รับผิดชอบสามารถนำข้อมูลไปประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อมในท้องที่เพื่อวางแผนและ กำหนดแนวทางการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นของตัวเอง
เว็บไซด์นี้อยู่ระหว่างการปรับปรุงการใช้งาน และการแสดงผล
เพื่อให้เว็บไซด์สิ่งแวดล้อมท้องถิ่นสามารถให้บริการได้ดีขึ้น ยินดีรับฟังข้อเสนอแนะ ผ่านทาง e-mail: localadmin@environnet.in.th

การสังเคราะห์ด้วยแสง
การสังเคราะห์ด้วยแสง (อังกฤษ: photosynthesis) เป็นกระบวนการทางชีวเคมีที่สำคัญอย่างหนึ่ง ซึ่งทำให้พืช,สาหร่าย และแบคทีเรียบางชนิดได้รับพลังงานจากแสงอาทิตย์มาปรุงอาหารได้ จะว่าไปแล้ว สิ่งมีชีวิตแทบทั้งหมดล้วนอาศัยพลังงานที่ได้จากกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงเพื่อความเติบโตของตน ทั้งทางตรงและทางอ้อม นับเป็นความสำคัญยิ่งยวดสำหรับสิ่งมีชีวิตในโลก นอกจากนี้ยังก่อให้เกิดการผลิตออกซิเจน ซึ่งมีเป็นองค์ประกอบในสัดส่วนที่มากของบรรยากาศโลกด้วย สิ่งมีชีวิตที่สร้างพลังงานจากกระบวนการสังเคราะห์แสงได้ เรียกว่า "phototrophs" ... อ่านต่อ

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมจัดทำฐานข้อมูล Eco Market

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นหน่วยงานหลักในการส่งเสริม เผยแพร่ และก อ่านต่อ
สร้างบ้านให้ไส้เดือนดิน เสริมปัจจัยเกษตรอินทรีย์

ไส้เดือนดิน...จัดอยู่ใน Phylum Annelida ลักษณะทั่วไป ลำตัวเป็นปล้องๆ มีเยื่อ Cuticle คลุมผิวหนังเพื่อใช้หายใจ มีหัวใจเทียม (pseudoheart) อ อ่านต่อ
 
footer
สถานการณ์สำหรับผู้บริหาร สถานการณ์สำหรับประชาชน รวมสถานการณ์ท้องถิ่น