Local Environment
 
กิจกรรม
ข่าวสารท้องถิ่น
ข้อมูลทางวิชาการ
ร่วมคุยร่วมคิด
คำถามที่พบบ่อย
E-Book
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ติดต่อเรา
ผังเว็บไซด์
อัลบั้มรูป
ระบบสืบค้น
Website counter
ระยองตั้งศูนย์อำนวยการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมพื้นที่มาบตาพุด
15 มิถุนายน 2554
       ระยอง- จังหวัดระยอง จัดตั้งศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมพื้นที่มาบตาพุดและพื้นที่ใกล้เคียง ตามมติครม. เพื่อเฝ้าระวังและควบคุมปัญหามลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรม วานนี้ (14 มิ.ย.54) ที่ห้องประชุมศูนย์ราชการจังหวัดระยอง นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานประชุมคณะกรรมการอำนวยการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและอุตสาหกรรมในพื้นที่มาบตาพุดและบริเวณใกล้เคียง ครั้งที่ 1 โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานราชการทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ผู้ประกอบการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้นำชุมชน เข้าร่วมประชุมจำนวนมาก
       
       นายธวัชชัย กล่าวว่า ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2554 เห็นชอบให้สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สภาพัฒน์)มอบหมายให้กระทรวงอุตสาหกรรมและกระทรวงมหาดไทย ร่วมดำเนินการจัดตั้งกลไกเพื่อเป็นศูนย์รวมระดับพื้นที่ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธาน และผู้แทนระดับสูง ที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาอุตสาหกรรมในพื้นที่มาบตาพุด หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติงานประจำที่ศูนย์อำนวยการระดับพื้นที่ อย่างน้อยเป็นเวลา 3 ปี
       
       สำหรับศูนย์ฯดังกล่าวมีอำนาจหน้าที่ควบคุม ให้กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม มีการดำเนินการตามมาตรการการควบคุมมลพิษอย่างเข้มงวด กำกับให้โรงงาน/กิจการทุกประเภท มีการปฏิบัติตามมาตรการการประเมินผลกระทบ สิ่งแวดล้อม[Environmental Impact Assessment (EIA) กฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด สนับสนุนให้เกิดเครือข่ายระหว่างชุมชน โรงงานอุตสาหกรรม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) นักวิชาการและภาครัฐ ในการเฝ้าระวังเรื่องมลพิษ มีการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจในการดำเนินงานให้ทุกภาคส่วนทราบ
       
       นายธวัชชัย กล่าวต่อไปว่า นอกจากนั้นยังแก้ไขปัญหาการปนเปื้อนมลพิษทางอากาศและทางน้ำ รวมถึงปัญหาด้านสาธารณสุขและการศึกษา พร้อมให้รายงานต่อคณะอนุกรรมการฯติดตามรายงาน ผลการแก้ไขปัญหาในพื้นที่มาบตาพุดและบริเวณใกล้เคียง ซึ่งมีเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน เพื่อดำเนินการติดตามแก้ไขปัญหาในระดับพื้นที่ต่อไป ทั้งนี้ ให้กระทรวงอุตสาหกรรมและกระทรวงมหาดไทยจัดทำ รายละเอียดของอำนาจหน้าที่และแนวทางการการดำเนินงาน ของคณะกรรมการศูนย์ฯ ศูนย์อำนวยการแห่งนี้จะใช้ห้องประชุมชั้น 4 ศาลากลาง จ.ระยอง เป็นที่ทำงาน
 
        ขอขอบคุณข่าวสารคุณภาพ จาก www.manager.co.th
 

 
footer