Local Environment
 
กิจกรรม
ข่าวสารท้องถิ่น
ข้อมูลทางวิชาการ
ร่วมคุยร่วมคิด
คำถามที่พบบ่อย
E-Book
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ติดต่อเรา
ผังเว็บไซด์
อัลบั้มรูป
ระบบสืบค้น
Website counter
กิจกรรมโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพป่าไม้ ?ห่มดิน บ่มน้ำ สอยน้ำ ส่งดิน? ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ดินคือพ่อ น้ำคือแม่

ด้วยเทศบาลตำบลร้องกวาง อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ ได้ร่วมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการป่าชุมชนและประชาชนจัดทำโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพป่าไม้ ?ห่มดิน บ่มน้ำ สอยน้ำ ส่งดิน? ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ดินคือพ่อ น้ำคือแม่ ในพื้นที่เทศบาลตำบลร้องกวางขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพป่าไม้บริเวณป่าชุมชน บริเวณอ่างเก็บน้ำ บริเวณเนินเขา ร่องเขา พื้นที่ป่าเสื่อมโทรม ให้มีความอุดมสมบูรณ์ แก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภคและ เพื่อการเกษตร โดยทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมดำเนินการตลอดจนใช้ประโยชน์จากป่าไม้ร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ โดยดำเนินการตั้งแต่ปีงบประมาณ 2556 ? 2558 ในการดำเนินการ ตามโครงการดังกล่าว เทศบาลตำบลร้องกวางใช้งบประมาณของเทศบาลตำบลร้องกวาง จำนวน 392,100.- บาท (สามแสนเก้าหมื่นสองพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) ซึ่งไม่เพียงพอสำหรับดำเนินการตามโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพป่าไม้ฯ เนื่องจากมีพื้นที่ดำเนินการเป็นจำนวนมาก ได้แก่ พื้นที่ป่าชุมชน 6 แห่ง พื้นที่รวม 1,623 ไร่ และพื้นที่ป่าเสื่อมโทรม พื้นที่รวม 3,436 ไร่ เทศบาลตำบลร้องกวางได้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนไปยังธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสำนักงานใหญ่ ร่วมบริจาคสนับสนุนโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพป่าไม้ ?ห่มดิน บ่มน้ำ สอยน้ำ ส่งดิน? ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ดินคือพ่อ น้ำคือแม่ ซึ่งทางธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสำนักงานใหญ่ได้กรุณาตอบรับเข้าร่วมโครงการฯบริจาคเงินสนับสนุนโครงการฯ จำนวน 50,000.- บาท ผ่านธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาร้องกวาง มอบให้เทศบาลตำบลร้องกวางดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ เทศบาลตำบลร้องกวางและธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขาร้องกวาง ได้กำหนดวันเริ่มดำเนินการโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพป่าไม้ ?ห่มดิน บ่มน้ำ สอยน้ำ ส่งดิน? ในวันที่ 23 ตุลาคม 2556 ซึ่งตรงกับวันสำคัญของชาติคือวันปิยมหาราช

 
footer